Điều chỉnh kích thước chữ

Hội nghị Trung ương 15: Xem xét "trường hợp đặc biệt" tham gia khóa mới

(CLO) Sáng nay (16/1), Hội nghị lần thứ 15 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII bắt đầu chương trình nghị sự nhằm chốt lại vấn đề nhân sự cho Đại hội Đảng XIII. Dự kiến, Hội nghị Trung ương 15 diễn ra từ ngày 16-18/1/2021.

Audio

Một trong những nội dung quan trọng là Bộ Chính trị sẽ báo cáo các "trường hợp đặc biệt" để Trung ương quyết định, giới thiệu ra Đại hội XIII của Đảng.

Theo quy trình công tác nhân sự phục vụ Đại hội Đảng, nhân sự Ban chấp hành Trung ương khóa mới được chuẩn bị trước, sau đó tới nhân sự giới thiệu tham gia Bộ Chính trị, Ban Bí thư, bước sau cùng mới tới các chức danh chủ chốt gồm Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Thủ tướng, Chủ tịch Quốc hội và "trường hợp đặc biệt".

Trao đổi với báo chí trong Hội nghị tập huấn tuyên truyền về Đại hội Đảng XIII, ông Nguyễn Đức Hà - chuyên gia Xây dựng Đảng, Ban Tổ chức Trung ương cho biết, Trung ương khóa mới được cơ cấu 3 độ tuổi: Dưới 50, từ 50 đến 60 và 61 tuổi trở lên để đảm bảo kế thừa. Trong đó, người tham gia Ban chấp hành Trung ương lần đầu phải bảo đảm còn tuổi công tác hai nhiệm kỳ, ít nhất trọn một nhiệm kỳ (tức không quá 55 tuổi). Nhân sự tham gia Bộ Chính trị, Ban Bí thư lần đầu không quá 60 tuổi; Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XII tái cử không quá 65 tuổi.

Trung ương biểu quyết thông qua Nghị quyết hội nghị lần thứ 14

Trung ương biểu quyết thông qua Nghị quyết hội nghị lần thứ 14

Còn "trường hợp đặc biệt" là những người ngoài độ tuổi nêu trên (quá 60 tuổi với Ủy viên Trung ương và quá 65 tuổi với Ủy viên Bộ Chính trị).

Những nhân sự quá tuổi thuộc "trường hợp đặc biệt" phải được các cấp có thẩm quyền cân nhắc, xem xét kỹ lưỡng nhiều mặt thông qua quy trình chặt chẽ, bảo đảm dân chủ, minh bạch trước khi trình Trung ương tại Hội nghị 15 này thảo luận, bỏ phiếu quyết định việc giới thiệu tiếp tục tham gia Ban chấp hành Trung ương, tham gia Bộ Chính trị Ban Bí thư khóa mới tại Đại hội XIII tới đây.

"Trường hợp đặc biệt" được xác định phải là những người có năng lực, kinh nghiệm, sự từng trải, cần thiết giữ vị trí chủ chốt để dẫn dắt, định hướng cho lớp cán bộ đi sau trong giải quyết những tình huống khó khăn. Những nhân sự ở trường hợp đặc biệt như vậy, theo đó, nếu ở lại thường là tiếp tục giữ vị trí chủ chốt mà người này từng đảm nhiệm. Điều kiện quan trọng được xem xét ở những nhân sự này là người đảm bảo có trí tuệ, có bản lĩnh, có sức khỏe và đặc biệt là có uy tín, là tấm gương cho toàn Đảng.

Trao đổi với báo chí, ông  Lê Quang Thưởng, nguyên Phó Ban Tổ chức Trung ương cho biết: Hội nghị Trung ương 15 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong việc thảo luận và lựa chọn nhân sự chủ chốt để trình Đại hội XIII của Đảng. Đây đều là những chức danh đặc biệt quan trọng nên đòi hỏi quy trình thực hiện phải kỹ lưỡng, dân chủ, khách quan và công tâm.

Theo quy định, Ủy viên Bộ Chính trị tái cử khóa XIII không quá 65 tuổi, “trường hợp đặc biệt” quá tuổi tái cử thì Trung ương xem xét, quyết định và trình ra Đại hội. Việc xem xét “trường hợp đặc biệt” là Ủy viên Bộ Chính trị quá tuổi tái cử trên thực tế được đặt ra ở Đại hội XI. Khi đó, Trung ương đã thảo luận và quyết định giới thiệu Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là “trường hợp đặc biệt” tái cử để giữ chức Tổng Bí thư khóa XII. Nhìn lại từ đầu nhiệm kỳ đến nay có thể thấy, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã thể hiện năng lực nổi bật và uy tín và trách nhiệm của mình trong công việc và có những đóng góp quan trọng vào sự nghiệp cách mạng của Đảng, và sự nghiệp xây dựng phát triển đất nước.

Tuy nhiên, đã gọi là “trường hợp đặc biệt” tái cử, theo tôi, chỉ nên giới hạn ở 1 hoặc 2 trường hợp, nếu nhiều quá sẽ chẳng còn gì đặc biệt. Việc giữ lại các “trường hợp đặc biệt” cũng nên coi đó là yếu tố khách quan nhằm đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp cách mạng, của Đảng trong tình hình mới. Riêng về tiêu chuẩn, “trường hợp đặc biệt” được giới thiệu tái cử phải là người có uy tín cao trong Đảng và nhân dân; là trung tâm đoàn kết, quy tụ và phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, của toàn Đảng, toàn dân và sức mạnh thời đại để thực hiện thắng lợi hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, mục tiêu "dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh"; tiêu biểu nhất về đạo đức, trí tuệ của toàn Đảng.