Điều chỉnh kích thước chữ

Khai mạc Hội nghị Trung ương 10 khóa XII

(CLO) Ngày 16/5, Hội nghị Trung ương 10 khóa XII chính thức khai mạc tại Hà Nội. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chủ trì và chỉ đạo các phiên họp với nhiều nội dung quan trọng về công tác chuẩn bị cho đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng.

Báo nói Công luận

Tại hội nghị, Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII nghe báo cáo và thảo luận các nội dung quan trọng cụ thể:

Sáng 16/5, Hội nghị Trung ương 10 khóa XII chính thức khai mạc tại Hà Nội. Ảnh: VOV

Sáng 16/5, Hội nghị Trung ương 10 khóa XII chính thức khai mạc tại Hà Nội. Ảnh: VOV

Đề cương Báo cáo chính trị và Đề cương báo cáo 10 năm thực hiện Cương lĩnh 2011. Sau một quá trình bổ sung, chỉnh sửa và hoàn thiện, các dự thảo Báo cáo này sẽ trình Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 13 được tổ chức vào đầu năm 2021.

Đề cương Báo cáo tổng kết thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế-xã hội 10 năm 2011-2020, xây dựng Chiến lược phát triển kinh tế-xã hội 10 năm 2021-2030 và Báo cáo tình hình kinh tế-xã hội 5 năm 2016-2020, Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2021-2025. Những dự thảo văn kiện này, khi hoàn thành sẽ trình Đại hội 13 của Đảng.

Đề cương Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng (sẽ trình Đại hội 13 của Đảng).

Tổng kết việc thực hiện Chỉ thị số 36-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa 11) về đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 12 của Đảng và dự thảo Chỉ thị của Bộ Chính trị khóa 12 về đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội 13 của Đảng.

Tại Hội nghị Trung ương 10 khóa XII, Ban Chấp hành Trung ương cũng nghe báo cáo các công việc quan trọng của Bộ Chính trị đã chỉ đạo và giải quyết từ sau Hội nghị Trung ương 9 đến nay; nghe báo cáo công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng năm 2018 và những tháng đầu năm 2019. 

Ban chấp hành Trung ương cũng nghe báo cáo các công việc quan trọng của Bộ Chính trị đã chỉ đạo và giải quyết từ sau hội nghị TƯ 9 đến nay; nghe báo cáo công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng năm 2018 và những tháng đầu năm 2019. 

Bên cạnh đó, tại Hội nghị Trung ương 10 khóa XII sẽ bàn về các vấn đề kinh tế - xã hội của đất nước, công tác chuẩn bị cho đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng và quyết định một số trường hợp nhân sự thuộc diện Bộ Chính trị quản lý.

PV