Điều chỉnh kích thước chữ

Không giải ngân được vốn đầu tư công, các cơ quan, đơn vị phải giải trình

(CLO) Theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, đối với vốn nước ngoài, duy nhất có Bộ Giao thông vận tải giải ngân, còn lại toàn bộ các Bộ, ngành và địa phương đều chưa giải ngân kế hoạch vốn nước ngoài nguồn ngân sách trung ương năm 2021…

Audio
Bộ KH và ĐT yêu cầu các đơn vị liên quan “giải trình” vì sao không giải ngân được vốn đầu tư công.

Bộ KH và ĐT yêu cầu các đơn vị liên quan “giải trình” vì sao không giải ngân được vốn đầu tư công.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư vừa có Công văn số 2243/BKHĐT-TH gửi các Bộ, ngành, địa phương về việc báo cáo khó khăn, vướng mắc trong việc giao và giải ngân kế hoạch đầu tư vốn Ngân sách Nhà nước năm 2021.

Theo đó, kết quả giải ngân vốn đầu tư công 3 tháng đầu năm 2021 là khá tích cực, đạt 13,17% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao, tăng nhẹ so với cùng kỳ năm 2020 (13,09%). Tuy nhiên, tính đến ngày 29/3/2021, bên cạnh một số Bộ, ngành và địa phương có tiến độ giải ngân đạt khá, vẫn còn 31 Bộ, ngành chưa giải ngân kế hoạch.

Đáng chú ý là đối với vốn nước ngoài, duy nhất có Bộ Giao thông vận tải giải ngân, còn lại toàn bộ các Bộ, ngành và địa phương đều chưa giải ngân kế hoạch vốn nước ngoài nguồn ngân sách trung ương năm 2021.

Để đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân vốn đầu tư công, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, tạo việc làm, thu nhập cho người lao động, đồng thời tạo ra năng lực sản xuất mới, thu hút đầu tư phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Đồng thời, thực hiện nhiệm vụ được giao tại Nghị quyết số 45/NQ-CP ngày 16/4/2021 của Chính phủ về phiên họp triển khai công việc của Chính phủ sau khi được kiện toàn tại Kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề nghị các Bộ, ngành và địa phương báo cáo 04 nội dung.

Thứ nhất, kết quả phân bổ kế hoạch đầu tư vốn Ngân sách Nhà nước năm 2021 chi tiết cho các dự án đủ điều kiện giao vốn theo quy định về việc giao kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2021. Số vốn Ngân sách Nhà nước đến nay chưa phân bổ chi tiết cho các nhiệm vụ, dự án; lý do chưa phân bổ.

Thứ hai, các vướng mắc, khó khăn, nguyên nhân khách quan, chủ quan dẫn đến giải ngân chậm của từng dự án được giao kế hoạch đầu tư vốn Ngân sách Nhà nước năm 2021, đặc biệt vướng mắc, tồn tại cố hữu từ lâu nhưng đến nay chưa được xử lý dứt điểm.

Thứ ba, giải pháp đã triển khai trong thời gian qua để thúc đẩy giải ngân kế hoạch đầu tư vốn Ngân sách Nhà nước năm 2021 và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2021, các Nghị quyết Phiên họp Chính phủ thường kỳ và các chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ; bài học kinh nghiệm rút ra từ công tác giải ngân vốn đầu tư công.

Thứ tư, đề xuất các giải pháp đồng bộ, khả thi, hiệu quả nhằm khắc phục hạn chế, tồn tại, vướng mắc trong công tác giải ngân vốn đầu tư công, phấn đấu đạt tỷ lệ cao nhất; đồng thời bảo đảm mục tiêu, chất lượng, hiệu quả sử dụng vốn đầu tư công theo đúng quy định của pháp luật.

Các giải pháp đề xuất được phân thành 02 nhóm. Với giải pháp thứ nhất về hoàn thiện thể chế pháp luật (các quy định pháp luật liên quan đến các bước triển khai một dự án từ thủ tục đầu tư, kế hoạch, giải phóng mặt bằng, thi công…).

Và giải pháp thứ 2 là về tổ chức thực hiện, trong đó đề xuất giải pháp cho từng loại dự án: dự án chuyển tiếp, dự án khởi công mới, dự án thanh toán nợ đọng xây dựng cơ bản, thu hồi vốn ứng trước đảm bảo giải ngân nhanh theo đúng quy định.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề nghị các Bộ, ngành và địa phương báo cáo các nội dung nêu trên, trong đó nội dung thứ nhất và thứ hai báo cáo trực tiếp trên Hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư công, gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 25/4/2021.

Khánh Linh