Điều chỉnh kích thước chữ

Quảng Ninh: Hiệu quả từ việc tinh giản bộ máy, biên chế

(CLO) Thực hiện Nghị quyết 18 và 19-NQ/TW Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII; Tỉnh ủy Quảng Ninh đã quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo việc sắp xếp, tinh giản biên chế theo hướng hiệu lực, hiệu quả, phù hợp với địa phương.

Báo nói Công luận
Trao Quyết định thành lập cơ quan Tổ chức - Nội vụ huyện Hải Hà. Ảnh Hữu Việt.

Trao Quyết định thành lập cơ quan Tổ chức - Nội vụ huyện Hải Hà. Ảnh Hữu Việt.

Ngay sau khi Nghị quyết 18 và 19-NQ/TW ban hành, tỉnh Quảng Ninh đã chỉ đạo các cấp, các ngành rà soát tổ chức bộ máy của tất cả hệ thống chính trị từ cấp tỉnh đến cấp xã cũng như sở, ngành. Từ đó đánh giá hiệu quả thực hiện chức năng, nhiệm vụ của từng đơn vị và đưa ra các giải pháp nhằm sắp xếp, tinh giản bộ máy cho phù hợp.

Đến nay, toàn tỉnh đã có 3/14 và 7/14 số huyện thực hiện việc nhất thể hóa chức danh Bí thư kiêm Chủ tịch UBND và Bí thư kiêm Chủ tịch HĐND huyện. Ở cấp xã, con số này đều đạt trên 40%; cấp thôn, bản, bí thư chi bộ đồng thời là trưởng thôn, bản, khu phố, đạt 99,74%.

Tỉnh đã hợp nhất đối với Cơ quan Kiểm tra - Thanh tra và Tổ chức - Nội vụ; thí điểm thực hiện cơ quan tham mưu giúp việc chung của Khối MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội ở cấp huyện. Hợp nhất 4 cơ quan báo chí, truyền thông, thành lập ra Trung tâm Truyền thông tỉnh.

Nhờ việc sắp xếp và và tinh giản này nên đã giảm 40 đơn vị sự nghiệp, 152 phòng, đầu mối trực thuộc các sở, ban, ngành, đoàn thể và các địa phương; giảm 1.775 biên chế công chức, viên chức so với năm 2015; nguồn chi thường xuyên được sử dụng hiệu quả, tiết kiệm trên 15.000 tỷ đồng, chiếm hơn 65% tổng chi ngân sách tỉnh.

Năm 2019, Quảng Ninh tiếp tục được Trung ương lựa chọn triển khai thí điểm hợp nhất Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND, UBND tỉnh theo Nghị quyết của Quốc hội.

Nguyễn Quân