Điều chỉnh kích thước chữ
Quảng Ninh

Quảng Ninh: Tăng cường quản lý, bảo vệ Than trong mùa khô và kỳ nghỉ Lễ, Tết 2019

(CLO) Nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước, tiếp tục duy trì trật tự trong hoạt động khai thác, tập kết, chế biến, vận chuyển, tiêu thụ than, bã sàng đá xít có than, đặc biệt là trong mùa khô và các dịp nghỉ lễ, tết 2019; Chủ tịch UBND tỉnh đã ra Chỉ thị số 01/CT-UBND.

Báo nói Công luận

Năm 2018, công tác quản lý nhà nước về các hoạt động liên quan đến tài nguyên than trên địa bàn tỉnh luôn được duy trì; tình trạng khai thác, chế biến, vận chuyển, kinh doanh than trái phép cơ bản được kiểm soát; hoạt động sản xuất kinh doanh của các đơn vị thuộc Tập đoàn Than và Tổng Công ty Đông Bắc luôn giữ được ổn định, đóng góp đáng kể vào sự phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Thời điểm hiện tại và trong dịp nghỉ lễ, tết 2019 đang là mùa khô rất thuận lợi cho các hoạt động khai thác, chế biến, vận chuyển, kinh doanh than trái phép.

Các đối tượng thường lợi dụng vào vườn đồi nhà dân, lợi dụng các dự án phát triển kinh tế xã hội để khai thác than trái phép; trong ranh giới mỏ của một số đơn vị vẫn xảy ra hiện tượng đào bới, khai thác than trái phép.

Khai trường khai thác than lộ thiên - TKV

Khai trường khai thác than lộ thiên - TKV

Nhằm tiếp tục duy trì trật tự trong hoạt động khai thác, chế biến, vận chuyển, kinh doanh than trên địa bàn và nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước, giữ vững an ninh trật tự, an toàn xã hội, đặc biệt là trong mùa khô và các dịp nghỉ lễ, tết 2019; Chủ tịch UBND tỉnh đã ra Chỉ thị số 01/CT-UBND ngày 30/01/2019.

Trong đó, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các Sở, Ban, Ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị có hoạt động khai thác, tập kết, chế biến, vận chuyển, tiêu thụ than, bã sàng đá xít có than phải tiếp tục thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 21/CT-TTg ngày 26/08/2015 của Thủ tướng Chính phủ, Nghị quyết số 12-NQ/TU ngày 12/01/2014, Kết luận số 40-KL/TU ngày 27/04/2017, kết luận số 288-KL/TU ngày 31/05/2018 của Tỉnh ủy, Kế hoạch số 5965/KH-UBND ngày 07/10/2015 của UBND tỉnh, kế hoạch phối hợp giữa UBND tỉnh với Tập đoàn Than ký ngày 24/11/2010 và các nội dung chỉ đạo khác có liên quan đối với hoạt động khai thác, tập kết, chế biến, vận chuyển, tiêu thụ than, bã sàng đá xít có than.

Thường xuyên thực hiện chế độ thanh tra, kiểm tra để xử lý nghiêm minh tình trạng khai thác, tập kết, chế biến, vận chuyển, tiêu thụ than, bã sàng đá xít có than trái quy định và trong công tác quản lý, kiểm tra việc thực hiện các kiến nghị, kết luận sau kiểm tra, thanh tra.

Chịu trách nhiệm toàn diện khi tham mưu đề xuất thực hiện đề án phát triển KTXH có mục đích thiếu lành mạnh, lợi dụng khai thác tài nguyên khoáng sản.

Tuyên truyền, vận động các đoàn thể và mọi tầng lớp nhân dân cùng tham gia công tác quản lý, bảo vệ tài nguyên khoáng sản, đồng thời có cơ chế khen thưởng động viên kịp thời những tập thể cá nhân tham gia công tác tốt.

Một góc máy sàng than - TKV

Một góc máy sàng than - TKV

Yêu cầu UBND các huyện, thị xã, thành phố phải tăng cường kiểm tra, giám sát đối với các dự án phát triển KTXH trên địa bàn nhằm phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm các trường hợp lợi dụng dự án để khai thác tài nguyên khoáng sản trái phép, kịp thời báo cáo UBND tỉnh.

Thường xuyên tổ chức kiểm tra, rà soát các bến, bãi tập kết và tiêu thụ than, bã sàng, bã xít có than  đảm bảo đúng quy định số 1268/QĐ-UBND ngày 12/02/2015 của UBND về việc sắp xếp cảng, bến thủy nội địa tiêu thụ than và tuyến đường vận chuyển than trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2015-2020.

Phối hợp với các lực lượng chức năng của Tập đoàn Than và Tổng Công ty Đông Bắc, xác định rõ ranh giới mỏ để phối hợp quản lý; tổ chức các đợt ra quân kiểm tra phát hiện và triệt phá mọi vi phạm liên quan đến than; duy trì phong trào khu dân cư tự quản về an ninh trật tự, đấu tranh chống moi hình thực hoạt động than lậu.

Phân công nhiệm vụ và quy định trách nhiệm cụ thể đối với UBND cấp xã, phường để quản lý, xử lý và chịu trách nhiệm trên địa bàn ngoài ranh giới mỏ.

Vận chuyển than trong khai trường (TKV)

Vận chuyển than trong khai trường (TKV)

Yêu cầu các Sở, Ban, Ngành của tỉnh; theo chức năng nhiệm vụ được phân công có trách nhiệm chỉ đạo hướng dẫn, phối hợp chặt chẽ với UBND cấp huyện để xử lý kịp thời mọi trường hợp vi phạm; đồng thời chỉ đạo cơ quan chuyên ngành cấp dưới thực hiện tốt công tác quản lý cán bộ, quản lý tài nguyên khoáng sản; xử lý kịp thời mọi tồn tại, vướng mắc của cơ sở; đề xuất xử lý đối với các sai phạm của Chủ tịch UBND cấp huyện và các cán bộ cấp huyện có liên quan.

Yêu cầu Tập đoàn Than và Tồng Công ty Đông Bắc phải tổ chức thực hiện nghiêm chỉnh Kế hoạch phối hợp đã ký với UBND tỉnh. Kiểm tra, rà soát kỹ lưỡng các hoạt động về than trên địa bàn được giao nhằm quản lý, bảo vệ tốt khoáng sản, không để thất thoát than.

Chỉ đạo các đơn vị thành viên thực hiện nghiêm túc trách nhiệm đối với công tác quản lý, bảo vệ khoáng sản than; có phương án cụ thể, bố trí lực lượng chốt trực trong kỳ nghỉ lễ, tết nhằm đảm bảo duy trì an ninh trật tự, bảo vệ tải sản, tài nguyên trong ranh giới mỏ; tiếp tục phối hợp chặt chẽ và hỗ trợ về phương tiện, lực lượng, kinh phí theo đề nghị của chính quyền địa phương trong công tác kiểm tra, quản lý, bảo vệ than.

Nguyễn Quân