Điều chỉnh kích thước chữ

Sắp có Luật khám, chữa bệnh sửa đổi năm 2019

(CLO) Nhằm khắc phục và hạn chế nhiều vấn đề bất cập phát sinh trong ngành y, Bộ Y tế đang đề xuất dự thảo Luật khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi) nhằm mục tiêu tăng cường hiệu quả trong quản lý và chăm sóc sức khỏe cho người dân.

Báo nói Công luận
Bộ Y tế đang đề xuất sửa đổi luật khám, chữa bệnh để phục vụ người dân hiệu quả hơn.

Bộ Y tế đang đề xuất sửa đổi luật khám, chữa bệnh để phục vụ người dân hiệu quả hơn.

Theo đó, Bộ Y tế đang đề xuất dự thảo Luật khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi) 9 chương, 114 điều nhằm thực hiện mục tiêu lấy người bệnh làm trung tâm, tăng cường hiệu lực, trật tự kỷ luật quản lý nhà nước về hoạt động khám bệnh, chữa bệnh.

 Bộ Y tế cho biết, hiện nay  Luật khám bệnh, chữa bệnh đã nảy sinh một số vấn đề về thực tiễn chưa có cơ chế pháp lý để giải quyết, chủ yếu ở các phương diện như: 

Về chứng chỉ hành nghề: đối tượng được cấp chứng chỉ hành nghề, Luật khám bệnh, chữa bệnh 2009 chỉ cấp chứng chỉ hành nghề cho 6 nhóm đối tượng, quy định này chưa bao phủ hết các đối tượng tham gia hoạt động khám bệnh, chữa bệnh trong thực tế như cán bộ khối y tế dự phòng, cử nhân sinh học tham gia xét nghiệm, người đang làm việc trong lĩnh vực y tế dự phòng nhưng có tham gia vào hoạt động cung cấp dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh,… gây khó khăn cho người hành nghề và cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trong quá trình tổ chức thực hiện khám bệnh, chữa bệnh và thanh quyết toán bảo hiểm y tế.

Về thời hạn giá trị của chứng chỉ hành nghề: Luật cũng không quy định thời hạn giá trị của chứng chỉ hành nghề. Do đó, việc không xác định thời hạn không tạo ra cơ chế để giúp cơ quan quản lý nhà nước theo dõi, giám sát việc quản lý chất lượng người hành nghề khi chuẩn hóa các điều kiện chuyên môn, cập nhật kiến thức y khoa liên tục và quá trình hành nghề của người hành nghề.

Về hình thức tổ chức cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: Luật khám bệnh, chữa bệnh đã quy định cụ thể một số hình thức tổ chức cơ sở khám bệnh, chữa bệnh. Tuy nhiên, quy định này chưa bao quát hết các hình thức tổ chức của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tồn tại trong thực tế hoặc mới phát sinh.

Minh chứng thực tế là có rất nhiều loại hình khám chữa bệnh khác nhau như: Trung tâm y tế huyện, Trung tâm nội tiết, Trung tâm chăm sóc sức khỏe sinh sản, trung tâm phòng, trung tâm y tế tuyến huyện, …Do vậy, việc cấp giấy phép hoạt động cho các hình thức rất khó khăn.

Đặc biệt, về quy định người nước ngoài vào khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo theo đợt, chuyển giao kỹ thuật, mổ biểu diễn phải có giấy phép hành nghề không phù hợp với thực tiễn do không bảo đảm được tính kịp thời của hoạt động khám, chữa bệnh nhân đạo và chuyển giao kỹ thuật.

Về hệ thống tổ chức cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước có 4 tuyến gắn với tuyến hành chính. Tuy nhiên, Luật Bảo hiểm y tế lại quy định dựa vào phân hạng bệnh viện để xác định cơ sở khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế ban đầu và thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế,… Vì vậy, trong quá trình hướng dẫn, tổ chức thực hiện phát sinh những mâu thuẫn và bất cập.

Hoặc mới đây, những nội dung liên quan đến ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động khám bệnh, chữa bệnh như bệnh án điện tử, khám bệnh, chữa bệnh từ xa, đăng ký hành nghề…. chưa được quy định cụ thể trong Luật nên chưa có cơ chế pháp lý để tổ chức triển khai thực hiện.

Cuối cùng là vấn đề an ninh bệnh viện mới được tiếp cận dưới góc độ quy định các quyền và nghĩa vụ của người bệnh, quyền và nghĩa vụ của người hành nghề, quyền và trách nhiệm của cơ sở khám bệnh nhưng chưa có quy định cụ thể về các biện pháp bảo đảm an ninh bệnh viện khác như các biện pháp tổ chức bảo đảm an ninh chung, sự tham gia của lực lượng công an trong bảo đảm an ninh bệnh viện. 

Từ những bất cập trên, Bộ Y tế đề xuất dự thảo luật khám, chữa bệnh sửa đổi 2019 mang tính phù hợp với thực tiễn và có thể giải quyết được những hạn chế của luật khám, chữa bệnh năm 2009 để phục vụ người bệnh được hiệu quả. 

Lương Minh