Điều chỉnh kích thước chữ

Sở Kế hoạch và Đầu tư được bố trí 1 đến 3 phó giám đốc

(CLO) Đây là đề xuất tại dự thảo Thông tư hướng dẫn vị trí việc làm nghiệp vụ chuyên ngành và biên chế công chức ngành Kế hoạch, đầu tư và Thống kê đang được lấy ý kiến rộng rãi.

Audio
Số lượng công chức tham mưu, giúp việc tại các phòng thuộc Sở của TP Hà Nội được đề xuất bố trí tối thiểu 7 biên chế

Số lượng công chức tham mưu, giúp việc tại các phòng thuộc Sở của TP Hà Nội được đề xuất bố trí tối thiểu 7 biên chế

Bộ Kế hoạch và Đầu tư đang lấy ý kiến góp ý của nhân dân đối với dự thảo Thông tư hướng dẫn vị trí việc làm nghiệp vụ chuyên ngành và biên chế công chức ngành Kế hoạch, đầu tư và Thống kê.

Dự thảo nêu rõ, định mức biên chế công chức đối với Sở Kế hoạch và Đầu tư bao gồm 1 biên chế công chức cho vị trí giám đốc sở. Đối với vị trí phó giám đốc sở bố trí từ 1 đến 3 biên chế công chức; trường hợp đặc biệt có thể bố trí số lượng hơn 3 biên chế công chức cấp phó.

Đối với phòng thuộc sở: Vị trí trưởng phòng thuộc sở bố trí 1 biên chế công chức. Phòng thuộc sở của TP Hà Nội và TP Hồ Chí Minh có dưới 10 biên chế công chức, phòng thuộc sở của cấp tỉnh loại I có dưới 9 biên chế công chức và phòng thuộc sở của cấp tỉnh loại II và loại III có dưới 8 biên chế công chức được bố trí 1 phó trưởng phòng.

Trường hợp phòng thuộc sở của TP Hà Nội và TP Hồ Chí Minh có từ 10 đến 14 biên chế công chức, phòng thuộc sở của cấp tỉnh loại I có từ 9 đến 14 biên chế công chức và phòng thuộc sở của cấp tỉnh loại II và loại III có từ 8 đến 14 biên chế công chức được bố trí không quá 2 phó trưởng phòng.

Phòng thuộc sở có từ 15 biên chế công chức trở lên được bố trí không quá 3 phó trưởng phòng.

Đối với công chức tham mưu, giúp việc tại các phòng thuộc Sở của TP Hà Nội và TP Hồ Chí Minh bố trí tối thiểu 7 biên chế công chức. Phòng thuộc sở của cấp tỉnh loại I, bố trí tối thiểu 6 biên chế công chức; phòng thuộc sở của cấp tỉnh loại II và loại III bố trí tối thiểu 5 biên chế công chức.

PV