Điều chỉnh kích thước chữ

Tổ chức lập Quy hoạch tỉnh Lai Châu thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050

(CLO) Nội dung quy hoạch tỉnh Lai Châu thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 đảm bảo thực hiện theo quy định tại các điều 27 Luật Quy hoạch và điều 28 Nghị định số 37/2019/NĐ-CP ngày 7/5/2019 của Chính phủ về Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quy hoạch.

Báo nói Công luận

Đây là nội dung tại Quyết định số 349/QĐ-TTg do Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng ký Phê duyệt Nhiệm vụ lập Quy hoạch tỉnh Lai Châu thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng.

Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng.

Theo đó, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Bộ Xây dựng, Bộ Tài nguyên và Môi trường và các Bộ, ngành, cơ quan liên quan, theo chức năng, nhiệm vụ được giao và quy định hiện hành hướng dẫn UBND tỉnh Lai Châu triển khai thực hiện quy hoạch.

Nội dung quy hoạch tỉnh Lai Châu thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 bao gồm các nội dung chủ yếu như: Phân tích, đánh giá, dự báo về các yếu tố, điều kiện phát triển đặc thù của tỉnh. Đánh giá thực trạng phát triển kinh tế - xã hội, hiện trạng sử dụng đất, hiện trạng hệ thống đô thị và nông thôn.

Quan điểm, mục tiêu và lựa chọn phương án phát triển của tỉnh. Phương hướng phát triển các ngành quan trọng trên địa bàn tỉnh. Cùng với đó là lựa chọn phương án tổ chức hoạt động kinh tế - xã hội.

Phạm vi quy hoạch gồm phần lãnh thổ tỉnh Lai Châu có diện tích tự nhiên là 9.068,8km2; trên phạm vi 8 đơn vị hành chính của tỉnh (7 huyện, 1 thành phố).

Phạm vi quy hoạch gồm phần lãnh thổ tỉnh Lai Châu có diện tích tự nhiên là 9.068,8km2; trên phạm vi 8 đơn vị hành chính của tỉnh (7 huyện, 1 thành phố).

Phương án phát triển hệ thống đô thị, nông thôn, hệ thống các khu chức năng, gồm: Phương án quy hoạch phát triển hệ thống đô thị; phương án phát triển các khu dân cư nông thôn; phương án phát triển hệ thống các khu chức năng; phương án phát triển mạng lưới và kết cấu hạ tầng giao thông vận tải; cấp điện; thông tin và truyền thông; thủy lợi và phòng, chống thiên tai; cấp, thoát nước; các khu xử lý chất thải; phương án phát triển kết cấu hạ tầng xã hội.

Lập các phương án: Phân bổ và khoanh vùng đất đai theo khu chức năng và theo loại đất đến từng đơn vị hành chính cấp huyện; Bảo vệ môi trường, bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học trên địa bàn tỉnh; Bảo vệ, khai thác, sử dụng tài nguyên khoáng sản trên địa bàn tỉnh; Khai thác, sử dụng, bảo vệ tài nguyên nước, phòng, chống khắc phục hậu quả tác hại do nước gây ra. Và phương án phòng, chống thiên tai và thích ứng với biến đổi khí hậu trên địa bàn tỉnh.

Xây dựng danh mục dự án của tỉnh và thứ tự ưu tiên thực hiện. Xây dựng giải pháp, nguồn lực thực hiện quy hoạch.

Quốc Trần