Điều chỉnh kích thước chữ

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Càng phát triển kinh tế càng phải chăm lo các vấn đề xã hội

(CLO) Tổng Bí thư, Chủ tịch nước lưu ý, chúng ta phát triển kinh tế nhưng không thể để đạo đức xuống cấp; càng kinh tế thị trường càng phải chăm lo giải quyết các vấn đề xã hội, xây dựng văn hóa, giữ gìn đạo đức...

Báo nói Công luận
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng gặp gỡ các đại biểu. Ảnh: TTXVN

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng gặp gỡ các đại biểu. Ảnh: TTXVN

Sáng 10/4, tại Phủ Chủ tịch, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã gặp mặt thân mật đại diện Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam để lắng nghe phản ánh tâm tư, nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân.

Tại cuộc gặp mặt, các đại biểu đã nêu nhiều ý kiến, kiến nghị với Đảng, Nhà nước. Đại biểu cho rằng, cần quan tâm hơn nữa nhiệm vụ xây dựng, phát triển văn hóa, vì đây là nền tảng tinh thần của xã hội, một trong ba trụ cột phát triển bền vững. Cùng với phát triển kinh tế là nhiệm vụ trung tâm, cần chăm lo phát triển văn hóa, giải quyết tốt các vấn đề xã hội; bảo đảm định hướng xã hội chủ nghĩa. Vấn đề đảng viên làm kinh tế tư nhân cần được quy định thống nhất trong các văn bản, quy định, nghị quyết. Đại biểu đề nghị, cần giải quyết tốt mối quan hệ giữa bảo đảm tập trung dân chủ với phát huy vai trò, trách nhiệm người đứng đầu, làm sao ràng buộc lẫn nhau, không để thành tích là của mình, còn khó khăn, mất mát dồn cho tập thể.

Các đại biểu cho rằng, cuộc đấu tranh phòng chống tham nhũng do đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước phát động, đã gây được tiếng vang lớn, có tác dụng răn đe, ngăn chặn, đẩy lùi tham nhũng, tiêu cực. Tuy vậy, đại biểu đề nghị cần tăng cường cơ chế kiểm soát quyền lực, nhốt quyền lực vào trong lồng cơ chế, tăng cường kỷ cương kỷ luật trong bộ máy nhà nước. Phải tiếp tục xây dựng, hoàn thiện các cơ chế, để nhân dân kiểm soát quyền lực nhà nước, phát huy dân chủ thông qua tổ chức xã hội nghề nghiệp và tăng cường kiểm soát theo luật định.

Các đại biểu cũng nêu một số vấn đề cụ thể nhằm phát huy nguồn lực kiều bào, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tuyên truyền vận động thế hệ trẻ Việt kiều có ý thức giữ gìn truyền thống cha ông, hướng về nguồn cội, là cầu nối hữu nghị và hợp tác giữa Việt Nam với các nước… 

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chân thành lắng nghe, ghi nhận, tiếp thu các ý kiến tâm huyết, thẳng thắn của các thành viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, qua đó nắm bắt tâm tư nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân.

Thông báo về tình hình đất nước, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nêu rõ: Thành tựu sau hơn 30 năm thực hiện công cuộc đổi mới là hết sức to lớn, có ý nghĩa lịch sử, thế và lực của đất nước tăng cao. Tuy vậy, chúng ta không được chủ quan, tự mãn. Bài học đầu tiên là phải đoàn kết, thống nhất, cả hệ thống chính trị vào cuộc, lòng dân -  ý Đảng gặp nhau. Trong đó, vai trò của MTTQ Việt Nam là hết sức quan trọng.

Nhắc lại lời căn dặn của Bác Hồ “Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết/Thành công, thành công, đại thành công”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh vai trò quan trọng của MTTQ Việt Nam trong việc tăng cường đoàn kết thống nhất, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đoàn kết quốc tế, tranh thủ tối đa sự ủng hộ, đoàn kết giúp đỡ của các nước trên thế giới, với tinh thần Việt Nam sẵn sàng là bạn, là đối tác tin cậy của các nước trong cộng đồng quốc tế.

Về công tác phòng chống tham nhũng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh: Xây là cơ bản, chống là quan trọng, xây cũng là để chống mà chống chính là để xây, để cảnh tỉnh, cảnh báo, ngăn ngừa, răn đe. Thực tế chúng ta đang vừa chống vừa xây, một loạt quy chế, quy định về nêu gương, phát huy vai trò, trách nhiệm người đứng đầu... Chống chạy chức, chạy quyền, chạy tuổi, chạy để làm việc này việc kia, tranh thủ quan hệ thân quen, lợi ích nhóm... bằng các cơ chế, chính sách, quy chế, quy định.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh, cần có cơ chế kiểm soát quyền lực cho tốt, nhốt quyền lực vào trong lồng cơ chế, kiểm tra ngang, kiểm tra dọc, từ trên xuống, từ dưới lên, nhân dân giám sát, từng đoàn thể phải có cơ chế kiểm tra, giám sát, chống lạm quyền.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nêu rõ: Phát triển kinh tế là nhiệm vụ trung tâm, xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt, văn hóa nền tảng tinh thần của xã hội, quốc phòng an ninh là nhiệm vụ thường xuyên, trọng yếu. Không thể để đạo đức xuống cấp, không ham tăng trưởng, chạy theo kinh tế, càng kinh tế thị trường càng phải chăm lo giải quyết các vấn đề xã hội, xây dựng văn hóa, giữ gìn đạo đức, đó là bản chất xã hội chủ nghĩa.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước khẳng định nhất quán đi theo con đường xã hội chủ nghĩa, đổi mới nhưng không đổi màu, kiên định Cương lĩnh, đường lối của Đảng. Kinh tế nhà nước là chủ đạo, kinh tế tư nhân là động lực quan trọng.

Về vấn đề tự do tín ngưỡng tôn giáo, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước khẳng định: Đảng, Nhà nước tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các tôn giáo tự do phát triển, không định kiến, không phân biệt. Nhưng lợi dụng tôn giáo, vi phạm pháp luật thì phải ngăn chặn, xử lý nghiêm.

Về vấn đề Biển Đông, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh, cần nắm vững quan điểm, đường lối chiến lược lâu dài của Đảng, Nhà nước. Đó là kiên định giữ vững chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, nhưng phải có phương pháp cách làm hiệu quả, giữ vững ổn định để phát triển. Chủ trương chung là vậy, cần phải kiên định, đồng thuận cao, làm tốt công tác tư tưởng…

PV