Điều chỉnh kích thước chữ

Tổng kết Nghị quyết số 13-NQ/TW về đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể

(CLO) Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ, Trưởng Ban chỉ đạo đổi mới, phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã vừa chỉ đạo các Bộ, ngành liên quan tổng kết Nghị quyết số 13-NQ/TW Hội nghị lần thứ 5 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa IX về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể.

Báo nói Công luận
Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ trong một chuyến công tác thăm HTX tại địa phương. Ảnh: VGP

Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ trong một chuyến công tác thăm HTX tại địa phương. Ảnh: VGP

Cụ thể tại công văn số 58/TB-VPCP, về nội dung và tổ chức triển khai tổng kết Nghị quyết, Phó Thủ tướng giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư khẩn trương chủ trì hoàn thiện dự thảo đề cương và Kế hoạch tổng kết trên cơ sở tiếp thu ý kiến góp ý của các thành viên Ban chỉ đạo tại cuộc họp của Ban chỉ đạo ngày 06  tháng 11 năm 2018; trên cơ sở số liệu báo cáo của các Bộ, cơ quan liên quan, Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp, hoàn thiện Báo cáo tổng kết công tác năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm 2019 của Ban chỉ đạo gửi Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Văn phòng Trung ương Đảng, Thủ tướng Chính phủ, các Phó Thủ tướng Chính phủ, Ban Kinh tế Trung ương, Ủy ban kiểm tra Trung ương, Ủy ban Tài chính ngân sách của Quốc hội, các Bộ, ngành và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các cơ quan có thẩm quyền liên quan.

Đồng thời, Phó Thủ tướng cũng giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư khẩn trương xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về kinh tế tập thể, hợp tác xã, điều tra để có thông tin số liệu chính xác làm cơ sở dữ liệu cho công tác điều hành và cho tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW; đồng thời, sớm sửa đổi, ban hành quy định mới về chế độ thông tin báo cáo đánh giá các loại hợp tác xã; đồng thời, tích cực đẩy mạnh công tác tuyên truyền về kinh tế tập thể, hợp tác xã, các hoạt động của Ban chỉ đạo để góp phần nâng cao nhận thức của người dân và cả hệ thống chính trị về mô hình kinh tế tập thể, hợp tác xã.

Kinh tế HTX ngày càng đóng góp vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế của đất nước. Ảnh: internet

Kinh tế HTX ngày càng đóng góp vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế của đất nước. Ảnh: internet

Phó Thủ tướng giao Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính xem xét, đề xuất kinh phí ngân sách nhà nước, trình cấp có thẩm quyền để hỗ trợ, thực hiện chương trình phát triển 15.000 hợp tác xã nông nghiệp hoạt động có hiệu quả theo Nghị quyết Quốc hội và Quyết định 461/QĐ-TTg ngày 27 tháng 4 năm 2018 và chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo kết luận số 276/TB-VPCP ngày 03 tháng 8 năm 2018 của Văn phòng Chính phủ; rà soát chặt chẽ các tiêu chí để công nhận nông thôn mới, theo tiêu chí xã nông thôn mới phải có một hợp tác xã hoạt động có hiệu quả.

Bộ Công Thương và Bộ Khoa học và Công nghệ sớm ban hành cơ chế chính sách cụ thể về xúc tiến thương mại và công nghệ đối với các Hợp tác xã phù hợp với quy định tại Điều 6 của Luật Hợp tác xã năm 2012.

PV