Điều chỉnh kích thước chữ

UBTV Quốc hội kết luận về các dự án Luật được xem xét tại phiên họp thứ 43

(CLO) Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Tổng Thư ký Quốc hội vừa có văn bản số 3530/TB-TTKQH thông báo kết luận của Ủy ban Thường vụ Quốc hội tại phiên họp thứ 43.

Audio
Phiên họp thứ 43 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Ảnh: quochoi.vn

Phiên họp thứ 43 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Ảnh: quochoi.vn

Sửa đổi 10 nội dung của Luật Đầu tư

Thông báo kết luận nêu rõ, đối với dự án Luật Đầu tư (sửa đổi), Ủy ban Thường vụ Quốc hội nhất trí sửa đổi 10 nội dung trong dự thảo Luật để bảo đảm sự thống nhất của hệ thống pháp luật.

Bên cạnh đó, cần tiếp tục rà soát các luật khác có liên quan đưa vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh để sửa đổi, bổ sung; rà soát lại Điều 4 về áp dụng Luật Đầu tư và luật khác có liên quan, bảo đảm có nguyên tắc chung, nguyên tắc ưu tiên luật nào được áp dụng trong trường hợp các luật có quy định khác nhau về cùng một vấn đề.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội thống nhất giữ các Phụ lục 1, 2, 3 quy định tại dự thảo Luật để bảo đảm đúng quy định của Hiến pháp. Rà soát, đánh giá tác động để sửa đổi, bổ sung các phụ lục này cho phù hợp với thực tế và khi cần thì sửa đổi theo quy trình thủ tục rút gọn.

Về kinh doanh dịch vụ đòi nợ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội thống nhất đưa ra 2 phương án (cấm kinh doanh hoặc kinh doanh có điều kiện) để xin ý kiến các Đoàn đại biểu Quốc hội, cần thiết gửi phiếu xin ý kiến đại biểu Quốc hội tại kỳ họp để Quốc hội quyết định.

Về quy định Chính phủ quyết định áp dụng mức ưu đãi, hỗ trợ đầu tư đặc biệt, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị cân nhắc cho phù hợp với quy định của Hiến pháp, chỉ Quốc hội mới có thẩm quyền quy định, sửa đổi, bãi bỏ các khoản thuế, các quy định liên quan đến ưu đãi về thuế; cân nhắc quy định về bảo lãnh của Chính phủ đối với một số dự án quan trọng vì vấn đề này đã được quy định ở Luật Quản lý nợ công.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng lưu ý quy định cụ thể về thời gian quá trình chuyển tiếp giữa các nội dung cũ và mới, tránh gây ra tác động tiêu cực đối với quyền và lợi ích chính đáng của nhà đầu tư hoặc ảnh hưởng đến lợi ích của Nhà nước.

Trình 2 phương án về hộ kinh doanh

Cho ý kiến về dự án Luật Doanh nghiệp (sửa đổi), Ủy ban Thường vụ Quốc hội nhất trí với sự cần thiết phải luật hóa để tạo cơ sở pháp lý cho hoạt động của hộ kinh doanh. Tuy nhiên, cần cân nhắc giữa việc xây dựng một luật riêng về hộ kinh doanh hay quy định thành một chương trong dự thảo Luật. Do đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội thống nhất trình 2 phương án để xin ý kiến các Đoàn đại biểu Quốc hội, sau đó báo cáo Quốc hội xem xét, quyết định.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng yêu cầu cần bám sát Nghị quyết số 12-NQ/TW của Hội nghị Trung ương 5 khóa XII để quy định về khái niệm doanh nghiệp nhà nước và cần khẳng định doanh nghiệp nhà nước là doanh nghiệp mà Nhà nước nắm cổ phần có quyền biểu quyết với tỷ lệ chi phối trong doanh nghiệp.

Một nội dung nữa là không quy định doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo có quyền phát hành trái phiếu riêng lẻ tại dự thảo Luật Doanh nghiệp (sửa đổi) để bảo đảm không gây rủi ro, làm ảnh hưởng đến các nhà đầu tư và sự an toàn của thị trường tài chính.

Rà soát, thu hẹp lĩnh vực đầu tư PPP

Về dự án Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP), Ủy ban Thường vụ Quốc hội tán thành cần có quy định về cơ chế đặc thù tại dự thảo Luật nhưng phải bảo đảm tính thống nhất của hệ thống pháp luật. Cần quy định rõ những nội dung mang tính chất đặc thù cho phép áp dụng khác so với các luật liên quan đối với phương thức PPP ngay tại các điều, khoản của dự thảo Luật.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng đề nghị tiếp tục rà soát thu hẹp lĩnh vực đầu tư PPP theo tinh thần việc gì doanh nghiệp, các thành phần kinh tế làm được thì để doanh nghiệp, các thành phần kinh tế làm, chỉ lĩnh vực đầu tư công khó khăn về thu hút vốn cần có sự tham gia, cùng thực hiện của Nhà nước và tư nhân. Làm rõ về các chính sách của Nhà nước đối với các dự án PPP nhất là đối với dự án mà ngân sách nhà nước sẽ tham gia và phải làm rõ mức độ tham gia, như giải phóng mặt bằng, dự án mang tính chất hỗ trợ, dự án có sự đầu tư góp vốn, quá trình quản lý vốn, quản lý tài sản, thu hồi vốn của Nhà nước.

Về điều chỉnh tổng mức đầu tư, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho rằng, phải xem xét chỉ cho điều chỉnh tăng tổng mức đầu tư ở mức độ có thể chấp nhận được sau khi đã sử dụng hết chi phí dự phòng. Cân nhắc thời điểm, giai đoạn kiểm toán đối với dự án PPP; vấn đề giám sát cộng đồng không để tạo ra những thủ tục hành chính không cần thiết và gây khó khăn.

Ngoài ra Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng đề nghị rà soát lại các vấn đề về lựa chọn nhà đầu tư; nghiên cứu quy mô đầu tư tối thiểu; làm rõ về thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư đối với các dự án PPP; rà soát kỹ về các cơ chế, chính sách để phù hợp với từng loại dự án (BOT, BT, BOO...)

Thế Vũ