Điều chỉnh kích thước chữ

Xây dựng Báo điện tử ĐCSVN thành cơ quan báo chí truyền thông đa phương tiện

(CLO) Ban Tuyên giáo Trung ương vừa ký Quyết định số 2034-QĐ/BTGTW về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam. Theo đó, Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam là cơ quan cấp Tổng cục, là tiếng nói của Đảng, Nhà nước và Nhân dân Việt Nam trên mạng Internet.

Báo nói Công luận

Quyết định số 2034-QĐ/BTGTW, ngày 8/4/2019 của Ban Tuyên giáo Trung ương quy định rõ: Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam là đơn vị hành chính sự nghiệp thuộc Ban Tuyên giáo Trung ương (cấp Tổng cục). Cơ cấu tổ chức bộ máy của Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam gồm: Hội đồng Biên tập có nhiệm vụ tư vấn, định hướng nội dung hoạt động của Báo. Hội đồng có Chủ tịch, các  phó chủ tịch, các ủy viên là đại diện lãnh đạo Ban  Tuyên giáo TW, lãnh đạo một số ban Đảng, một số bộ, ngành ở Trung ương. Ban Biên tập có Tổng Biên tập, các Phó Tổng Biên tập, các Ủy viên Ban Biên tập. Báo có 11 đơn vị cấp ban trực thuộc Ban Biên tập, gồm: Ban Thư ký Tòa soạn, Ban Thời sự, Ban Xây dựng Đảng, Ban Chuyên đề, Ban Bạn đọc – Cộng tác viên, Trung tâm Truyền hình Internet, Ban Tiếng nước ngoài, Văn phòng, Trung tâm Truyền thông và Quảng cáo, Trung tâm Kỹ thuật, Cơ quan đại diện các tỉnh phía Nam.

cpv-09_47_36_469

Theo đó, Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam với tôn chỉ mục đích, chức  năng là tiếng nói của Đảng, Nhà nước và Nhân dân Việt Nam trên mạng Internet; là cơ quan báo chí truyền thông đa phương tiện, hệ thống tư liệu, văn kiện điện tử của Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam; là trung tâm khai thác và tích hợp thông tin từ trang thông tin điện tử các Ban Đảng Trung ương, Văn phòng Trung ương, các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc trong cả nước; là cổng thông tin, giao tiếp giữa Đảng và Nhân dân. Báo hoạt động dưới sự chỉ đạo, định hướng và quản lý trực tiếp của Ban Tuyên giáo Trung ương.

Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam có các nhiệm vụ cơ bản:

Thông tin, tuyên truyền, giáo dục. Thông tin, tuyên truyền sâu rộng nhằm nâng cao nhận thức về ý nghĩa, vai trò, tầm quan trọng, sự cần thiết học tập nghiên cứu, vận dụng sáng tạo và phát triển chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; đường lối, chủ trương của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước. Phản ánh toàn diện các hoạt động của Đảng, trước hết là Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và cấp ủy các cấp; hoạt động của bộ máy Nhà nước và hệ thống chính trị từ Trung ương đến địa phương. Tham gia nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn; tuyên truyền các kinh nghiệm, sáng kiến, thành tựu phát triển kinh tế - văn hóa, xã hội, tăng cường quốc phòng an ninh, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh. Nhận định, bình luận sắc bén, kịp thời theo quan điểm chính thống của Đảng, Nhà nước đối với những sự kiện, vấn đề trong nước và thế giới được bạn đọc quan tâm….

Phát huy vai trò là diễn đàn của Nhân dân. Tổ chức trao đổi những vấn đề về Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam được bạn đọc và Nhân dân quan tâm. Phản ánh trung thực, đầy đủ tâm tư, nguyện vọng, ý kiến chính đáng của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân với Đảng, Nhà nước. Là nơi giao tiếp, tiếp nhận và xử lý thông tin phản ánh, phản hồi giữa Đảng, Nhà nước với Nhân dân; giữa Nhân dân với Đảng, Nhà nước.

Cổ vũ, động viên phong trào thi đua yêu nước của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân. Phát hiện, cổ vũ, góp phần nhân rộng các nhân tố mới, điển hình tiến tiến trong phong trào  thi đua yêu nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN.

Tham gia tuyên truyền về đối ngoại. Thực hiện tuyên truyền đối ngoại bằng nhiều thứ tiếng, thông tin, tuyên truyền về quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, những thành tựu trong sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Tuyên truyền lịch sử truyền thống dân tộc, quảng bá hình ảnh Việt Nam yêu chuộng hòa bình, ổn định, dân chủ và phát triển, giúp bạn bè quốc tế hiểu rõ, hợp tác, ủng hộ Việt Nam.

Đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, phản bác các thông tin, luận điệu, sai trái, thù địch; chống tham nhũng, tiêu cực.

Chủ  động, tích cực đấu tranh phản bác thông tin, luận điệu quan điểm sai trái, thù địch chống phá Đảng, Nhà nước, chế độ. Đấu tranh với các luận điểm sai trái, xuyên tạc trên cả ba lĩnh vực: lý luận chính  trị, tư tưởng văn hóa và văn học nghệ thuật. Đấu tranh phòng, chống nạn tham nhũng, lãng phí, quan liêu, các tiêu cực về tệ nạn xã hội. Đấu tranh với những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Xây dựng, vận hành và quản lý “Hệ thống tư liệu, văn kiện Đảng”. Xây dựng, bổ sung, cập nhật thường xuyên hệ thống thông tin dữ liệu điện tử nhằm giới thiệu các tác phẩm kinh điển C.Mác, F.Ăngghen, V.I.Lênin, Hồ Chí Minh; các văn kiện của Đảng; sách chính trị; các văn bản quy phạm pháp luật của nhà nước; những nghiên cứu mới về Mác - Ăngghen, Lênin, Hồ Chí Minh và các lãnh tụ

Khai thác, tích hợp thông tin. Khai thác và tích hợp thông tin từ các trang thông tin, báo chí điện tử của các Ban Đảng, Văn phòng Trung ương, Ban cán sự Đảng, toàn Đảng, các Đảng ủy trực thuộc Trung ương, các Tỉnh ủy, Thành ủy trong cả nước.

Vận hành và quản lý “Trang thông tin điện tử Hồ Chí Minh”. Xây dựng, bổ sung, cập nhật thường xuyên thông tin cơ sở dữ liệu về thân thế, cuộc đời, sự nghiệp, tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, nhằm tuyên truyền, giáo dục, xây dựng nhân cách, đạo đức của mỗi cán bộ, đảng viên và các thế hệ người Việt Nam. Đồng thời tiếp tục quảng bá giá trị tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tới cộng đồng quốc tế. Tuyên  truyền  về các điển hình tiên tiến, gương người tốt, những cách làm sáng tạo trong học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách  Hồ Chí Minh.

Xây dựng cơ quan báo chí truyền thông đa phương tiện. Xây dựng cơ quan báo chí truyền thông đa phương tiện, đáp ứng yêu cầu thông tin, tuyên truyền và hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ của các ban đảng; đẩy mạnh xây dựng kênh truyền hình internet theo hướng hiện đại, đáp ứng nhu cầu bạn đọc xem truyền hình internet; xây dựng cổng giao tiếp điện tử giữa Đảng và nhân dân trên mạng internet.

Tổ chức hoạt động kinh tế báo. Thực hiện các dịch vụ điện tử trên báo theo đúng quy định của pháp luật. Thực hiện các hoạt động truyền thông - quảng cáo nhằm quảng bá hình ảnh đất nước, con người và thành tựu phát triển các lĩnh vực kinh tế -xã hội của đất nước...

Trước đó, trong Quyết định số 362-QĐ/TTg, ngày 3/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt quy hoạch phát triển và quản lý báo chí toàn quốc đến năm 2025 đã nêu rõ: “Sau năm 2020, trên cơ sở lấy Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam (thuộc Ban Tuyên giáo Trung ương) làm nòng cốt, hợp nhất tạp chí các ban đảng Trung ương để xây dựng một cơ quan báo chí tập trung, đa phương tiện”.