Điều chỉnh kích thước chữ

Agribank được giao phục vụ Dự án do WB viện trợ không hoàn lại

(CLO) Thống đốc Ngân hàng Nhà nước đã ban hành Quyết định số 864/QĐ-NHNN giao Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank) là ngân hàng phục vụ Dự án Nâng cao năng lực giám sát và đánh giá thực hiện Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp.

Báo nói Công luận
 
Dự án do Ngân hàng Thế giới (WB) viện trợ không hoàn lại theo Hiệp định viện trợ không hoàn lại số hiệu TF0A5252 ký ngày 07/12/2017 giữa đại diện nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và đại diện WB.

Dự án có tổng vốn đầu tư là 1,9 triệu USD, trong đó nguồn vốn viện trợ không hoàn lại do Quỹ Phát triển Chính sách và nguồn nhân lực của Chính phủ Nhật Bản ủy thác qua WB là 1,8 triệu USD. Mục tiêu của Dự án là nâng cao năng lực giám sát và đánh giá kết quả thực hiện Đề án Tái cơ cấu ngành nông nghiệp của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thí điểm (Vĩnh Phúc, Phú Thọ, Nam Định, Thanh Hóa, Hà Tĩnh, Bình Định, Lâm Đồng và Đồng Tháp).

Các kết quả chủ yếu hướng tới của Dự án bao gồm: Xây dựng và tổ chức thực hiện hệ thống giám sát và đánh giá kết quả thực hiện Đề án Tái cơ cấu ngành nông nghiệp. Đổi mới và tăng cường thể chế thực hiện công tác giám sát và đánh giá kết quả thực hiện Đề án Tái cơ cấu ngành nông nghiệp. Nâng cao năng lực về giám sát và đánh giá thực hiện Đề án Tái cơ cấu ngành nông nghiệp tại Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thí điểm.

Với lợi thế và vai trò chủ đạo trên thị trường tài chính nông nghiệp nông thôn, việc tham gia phục vụ Dự án đã góp phần khẳng định uy tín, sự tín nhiệm của các nhà tài trợ, Bộ ngành đối với Agribank trong việc phục vụ, giải ngân các Dự án quốc tế.

P.V