Điều chỉnh kích thước chữ

Bắc Kạn chấn chỉnh, nâng cao kỷ luật, kỷ cương hành chính

(CLO) Để chấn chỉnh lề lối làm việc, thời gian qua, Tỉnh ủy, UBND tỉnh Bắc Kạn đã tích cực ban hành các văn bản chỉ đạo tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; chấn chỉnh lề lối, tác phong làm việc; trách nhiệm trong thực thi công vụ của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức.

Báo nói Công luận

Cụ thể, Bắc Kạn đã ban hành Chỉ thị số 26-CT/TU ngày 18/4/2014 của Tỉnh uỷ Bắc Kạn về tăng cường kỷ luật, kỷ cương, trách nhiệm thực thi nhiệm vụ của cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan, đơn vị và cán bộ, chiến sĩ trong lực lượng vũ trang trên địa bàn tỉnh; Quyết định số 1536/QĐ-UBND ngày 10/9/2014 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy chế văn hóa công sở tại các cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.

Quyết định số 28/2015/QĐ-UBND ngày 24/12/2015 của UBND tỉnh Bắc Kạn về việc ban hành Quy định trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, cán bộ, công chức, viên chức trong việc thực hiện nhiệm vụ và chấp hành kỷ luật, kỷ cương; Kế hoạch số 348/KH-UBND ngày 13/10/2016 của UBND tỉnh Bắc Kạn về thực hiện Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 05/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính các cấp.

Chỉ thị số 26-CT/TU ngày 02/10/2019 của Tỉnh ủy về nâng cao ý thức trách nhiệm, đạo đức công vụ và “Nói không với tiêu cực” trong đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn; Kế hoạch số 414/KH-UBND ngày 15/7/2019 của UBND tỉnh về tổ chức thực hiện Phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở” giai đoạn 2019 - 2025...

Đoàn kiểm tra của Sở Nội vụ kiểm tra công vụ tại huyện Chợ Đồn

Đoàn kiểm tra của Sở Nội vụ kiểm tra công vụ tại huyện Chợ Đồn

Cùng với việc ban hành các văn bản chỉ đạo, cấp ủy đảng, chính quyền các cấp tỉnh Bắc Kạn cũng đặc biệt quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, phổ biến tuyên truyền thực hiện việc xây dựng và thực hiện chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ trong cán bộ, công chức theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đây là một trong những nội dung góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu tạo bước chuyển biến cơ bản trong công tác cán bộ góp phần quan trọng vào công tác cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh.

Công tác kiểm tra, giám sát, đôn đốc thực hiện kỷ luật, kỷ cương của cán bộ, công chức, viên chức các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố được triển khai thường xuyên. Với trách nhiệm được giao, hằng năm, Sở Nội vụ đã chủ động xây dựng kế hoạch, thành lập đoàn thanh tra, kiểm tra thường xuyên và đột xuất việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương ở các cơ quan, đơn vị; xử lý kịp thời các nguồn thông tin do người dân và các cơ quan báo chí phản ánh về việc thực thi công vụ của cán bộ, công chức, viên chức báo cáo UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh. Đồng thời ban hành các văn bản đôn đốc các địa phương, đơn vị nghiêm túc tự kiểm tra về thực hiện nhiệm vụ và chấp hành kỷ luật, kỷ cương của cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan hành chính các cấp.

Từ năm 2016 đến năm 2019, Đoàn kiểm tra công vụ của Sở Nội vụ đã kiểm tra 129 cơ quan, tổ chức trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn. Riêng trong năm 2019, Thanh tra Sở Nội vụ đã kiểm tra đột xuất việc thực hiện nhiệm vụ và chấp hành kỷ luật, kỷ cương của cán bộ, công chức, viên chức tại 69 cơ quan, tổ chức trên địa bàn tỉnh. Qua kiểm tra cho thấy, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh cơ bản đã thực hiện tương đối tốt kỷ luật, kỷ cương hành chính như: Chấp hành nghiêm túc thời gian làm việc, đeo thẻ công chức, viên chức; lề lối tác phong làm việc được đổi mới, có lịch công tác tuần, tháng theo quy định; việc tiếp nhận và giải quyết các hồ sơ hành chính với công dân và các tổ chức cơ bản được triển khai thực hiện nghiêm túc; trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong lãnh đạo, chỉ đạo, tham mưu tổ chức thực hiện nhiệm vụ quyền hạn được đề cao; hạn chế tình trạng nhũng nhiễu, phiền hà, trục lợi khi xử lý, giải quyết công việc liên quan đến người dân và doanh nghiệp... Qua các đợt kiểm tra, Đoàn kiểm tra cũng đã phát hiện một số hạn chế, nhắc nhở tại chỗ, đồng thời đề nghị thủ trưởng các đơn vị kịp thời chấn chỉnh, nâng cao kỷ luật, kỷ cương hành chính và văn hóa công sở tại đơn vị.

Nhìn chung, văn hóa công vụ, đạo đức nghề nghiệp của cán bộ, công chức, viên chức của tỉnh Bắc Kạn ngày càng được nâng lên và đã có sự chuyển biến rõ rệt về ý thức và hành động trong thực thi công vụ.

Để phát huy kết quả đạt được, thời gian tiếp theo, Bắc Kạn tiếp tục tuyên truyền phổ biến, quán triệt, thực hiện nghiêm các quyết định của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Nội vụ về Văn hóa công vụ; rà soát, sửa đổi các quy định liên quan đến văn hóa công vụ theo các quy định của pháp luật hiện hành về văn hóa công vụ; tổ chức thực hiện có chất lượng, hiệu quả phong trào “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở” giai đoạn 2019 - 2025 trên địa bàn toàn tỉnh.

Nâng cao hơn nữa trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, tổ chức trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương trong thực thi công vụ của cán bộ, công chức, viên chức; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy định pháp luật, chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính, lề lối, tác phong làm việc; tiếp tục rà soát, điều chỉnh vị trí việc làm gắn với bản mô tả công việc và khung năng lực của từng vị trí việc làm trong các cơ quan, đơn vị trong tỉnh và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức theo tiêu chuẩn chức danh, vị trí việc làm đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính, nâng cao năng lực thực thi nhiệm vụ.

PV