Điều chỉnh kích thước chữ

Bắc Kạn: Khai trừ Đảng hàng chục đảng viên vi phạm

(CLO) Cấp ủy và UBKT các cấp tỉnh Bắc Kạn đã thi hành kỷ luật 2 tổ chức đảng bằng hình thức khiển trách và 355 đảng viên bằng các hình thức: Khiển trách 224; cảnh cáo 74; cách chức 11; khai trừ ra khỏi Đảng 46 đảng viên.

Audio

Từ đầu nhiệm kỳ 2015 - 2020 đến nay, cấp ủy các cấp tỉnh Bắc Kạn đã kiểm tra 710 tổ chức đảng và 1.073 đảng viên (trong đó có 364 cấp ủy viên). Nội dung kiểm tra về việc chấp hành nghị quyết, chỉ thị, quy định, kết luận của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước; thực hiện quy chế làm việc, nguyên tắc tập trung dân chủ, đoàn kết nội bộ; giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống; thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao; thực hiện những điều đảng viên không được làm và một số nội dung khác.

Qua kiểm tra, kết luận 21 tổ chức đảng, 51 đảng viên thực hiện chưa tốt nội dung được kiểm tra, trong đó 8 tổ chức đảng và 37 đảng viên có khuyết điểm, vi phạm, đã nhắc nhở, yêu cầu kiểm điểm, rút kinh nghiệm; chuyển kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm 1 tổ chức đảng, 1 đảng viên; thi hành kỷ luật 5 đảng viên. Giám sát chuyên đề 417 tổ chức đảng, 671 đảng viên (có 264 cấp ủy viên).

Ảnh hiện trường vụ phá rừng ở An Thắng

Ảnh hiện trường vụ phá rừng ở An Thắng

UBKT các cấp kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm 8 tổ chức đảng và 59 đảng viên (có 20 cấp ủy viên); kết luận 7 tổ chức đảng, 52 đảng viên có vi phạm, khuyết điểm, phải thi hành kỷ luật 1 tổ chức đảng và 32 đảng viên. Kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát 524 tổ chức đảng; kiểm tra việc thi hành kỷ luật đảng đối với 99 tổ chức đảng; qua kiểm tra đã nhắc nhở, chấn chỉnh 40 tổ chức đảng còn hạn chế, khuyết điểm, thực hiện chưa tốt công tác này. Kiểm tra việc thu, chi ngân sách và sản suất kinh doanh 19 tổ chức đảng; kiểm tra việc thu, nộp, quản lý, sử dụng đảng phí 365 tổ chức đảng. Giám sát 347 tổ chức đảng, 285 đảng viên (có 195 cấp ủy viên)…

Cấp ủy và UBKT các cấp đã thi hành kỷ luật 2 tổ chức đảng bằng hình thức khiển trách và 355 đảng viên bằng các hình thức: Khiển trách 224; cảnh cáo 74; cách chức 11; khai trừ ra khỏi Đảng 46 đảng viên.

Riêng tại Pắc Nặm, từ đầu nhiệm kỳ đến nay, cấp ủy các cấp và chi bộ thuộc Huyện uỷ Pắc Nặm đã kiểm tra, giám sát chuyên đề 128 tổ chức đảng, 160 đảng viên (trong đó, Ban Thường vụ Huyện ủy kiểm tra, giám sát 18 tổ chức đảng, 42 đảng viên; đảng ủy cơ sở kiểm tra, giám sát 110 tổ chức đảng, 68 đảng viên; chi bộ kiểm tra, giám sát 50 đảng viên); cấp ủy viên các cấp kiểm tra, giám sát là 108 đồng chí. Nội dung kiểm tra, giám sát tập trung chủ yếu vào: Công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện chỉ thị, nghị quyết của Đảng, của cấp ủy cấp trên và cấp ủy cùng cấp; thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao; thực hiện việc nêu gương của đảng viên… Qua kiểm tra, giám sát đã nêu lên những ưu điểm để các tổ chức đảng, đảng viên phát huy; đồng thời chỉ rõ những hạn chế, khuyết điểm cần phải khắc phục, sửa chữa, ngăn ngừa vi phạm xảy ra.

Ban Thường vụ Huyện ủy đã thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với Đảng uỷ xã An Thắng vì đã có những sai phạm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo về quản lý, bảo vệ rừng. Các cấp có thẩm quyền đã thi hành kỷ luật 37 đảng viên bằng các hình thức: Khiển trách 24; cảnh cáo 5; cách chức 2 và khai trừ ra khỏi Đảng 6 đảng viên (trong đó, Ban Thường vụ Huyện ủy quyết định kỷ luật 16; đảng ủy quyết định kỷ luật 5; chi bộ quyết định kỷ luật 14 đảng viên); cấp ủy viên các cấp bị thi hành kỷ luật là 14 (trong đó, đảng ủy viên 11, chi ủy viên 3 đồng chí). Nội dung vi phạm chủ yếu về thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ; thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; đạo đức, lối sống; vi phạm chính sách pháp luật… Sau khi nhận quyết định kỷ luật, tổ chức đảng và các đảng viên bị thi hành kỷ luật đều chấp hành nghiêm quyết định của cấp ủy, tổ chức đảng có thẩm quyền, không có trường hợp khiếu nại về kỷ luật đảng.

PV