Điều chỉnh kích thước chữ

Bắc Kạn: Nhiều đảng viên bị xử lí kỷ luật

(CLO) Tỉnh ủy Bắc Kạn vừa tổ chức Hội nghị tổng kết công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng năm 2019; triển khai nhiệm vụ năm 2020.

Audio

Năm 2019, cấp ủy, tổ chức đảng tỉnh Bắc Kạn đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn cấp ủy cấp dưới, UBKT các cấp triển khai, quán triệt, thực hiện nghiêm túc nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và các quy định, hướng dẫn của Trung ương về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng. Đồng thời, chỉ đạo tham mưu ban hành văn bản theo thẩm quyền để tổ chức thực hiện.

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm (ảnh Báo BK)

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm (ảnh Báo BK)

Cấp ủy các cấp đã kiểm tra đối với 318 tổ chức đảng và 1.291 đảng viên; giám sát 175 tổ chức đảng và 509 đảng viên; kiểm tra khi có dấu hiệu phạm 1 tổ chức đảng, 15 đảng viên; thi hành kỷ luật 2 tổ chức đảng và 76 đảng viên, đình chỉ sinh hoạt đảng 2 đảng viên.

UBKT các cấp kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm 5 tổ chức đảng và 41 đảng viên; giám sát 165 tổ chức đảng và 205 đảng viên; kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát 243 tổ chức đảng; kiểm tra việc thi hành kỷ luật 19 tổ chức đảng; kiểm tra về thu chi ngân sách 9 tổ chức đảng; kiểm tra việc thu, nộp, quản lý, sử dụng đảng phí 181 tổ chức đảng; thi hành kỷ luật 17 đảng viên, đình chỉ sinh hoạt đảng 9 đảng viên, đình chỉ sinh hoạt cấp ủy 2 đảng viên.

Xác định năm 2020 là năm cuối thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2015-2020, năm diễn ra đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, cấp ủy, tổ chức đảng, UBKT các cấp, nhất là người đứng đầu cơ quan ban ngành tỉnh Bắc Kạn đang phát huy kết quả đạt được, tiếp tục thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm: Các cấp ủy, tổ chức đảng cần nhận thức đầy đủ và sâu sắc hơn nữa vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác kiểm tra, giám sát kỷ luật đảng; tiếp tục tham mưu cấp ủy quán triệt, thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị, quy định, kết luận của Trung ương về công tác kiểm tra, giám sát nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng, đảng viên đối với công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng. Cấp ủy, UBKT các cấp tập trung kiểm tra, giám sát công tác chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp theo Hướng dẫn số 07 của UBKT Trung ương về công tác kiểm tra, giám sát phục vụ đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng…

PV