Điều chỉnh kích thước chữ

Bắc Kạn: Phấn đấu tăng thêm 03 bậc trong bảng xếp hạng PCI

(CLO) Mục tiêu trong năm 2020 đối với chỉ số năng lực cạnh tranh tỉnh Bắc Kạn là phải tăng thêm 03 bậc so với năm 2019.

Báo nói Công luận

Để đạt được kết quả như mong muốn, thao lãnh đạo tỉnh Bắc Kạn, ngay từ đầu năm, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch triển khai Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/01/2020 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2020.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Quang Tuyên thăm nắm tình hình hoạt động sản xuất của các nhà đầu tư tại Khu Công nghiệp Thanh Bình, huyện Chợ Mới

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Quang Tuyên thăm nắm tình hình hoạt động sản xuất của các nhà đầu tư tại Khu Công nghiệp Thanh Bình, huyện Chợ Mới

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu các Sở, ngành, địa phương triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp tại Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/01/2020 của Chính phủ, xác định rõ trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị được giao là đầu mối chủ trì và phối hợp thực hiện; đảm bảo việc triển khai kịp thời, thực hiện đồng bộ các giải pháp tại tất cả các cấp, các ngành trên địa bàn tỉnh; tăng cường kỷ luật, kỷ cương, nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố trong việc tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch tại đơn vị; quán triệt về tư tưởng, nâng cao nhận thức cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức về trách nhiệm, tác phong thực hiện công vụ, thái độ phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Bắc Kạn cũng đang đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt và cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 4. Cụ thể, trong năm, các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố phải thực hiện cung cấp ít nhất 30% số dịch vụ công trực tuyến thuộc thẩm quyền giải quyết ở cấp độ 4; đẩy mạnh phương thức tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích. 100% các trường học, bệnh viện, Công ty Điện lực Bắc Kạn, Công ty Cổ phần cấp thoát nước, Công ty vệ sinh môi trường, các công ty viễn thông, bưu chính trên địa bàn các phường thuộc thành phố Bắc Kạn, các xã, thị trấn trung tâm các huyện phối hợp với các ngân hàng để thu học phí, viện phí, tiền điện, tiền nước,... bằng phương thức thanh toán không dùng tiền mặt, ưu tiên giải pháp thanh toán trên thiết bị di động, thanh toán qua thiết bị chấp nhận thẻ.

Các Sở, ngành và UBND các huyện, thành phố quán triệt đầy đủ nguyên tắc: Phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo phải lấy doanh nghiệp làm trung tâm; khuyến khích đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp và khởi nghiệp sáng tạo; khuyến khích doanh nghiệp đầu tư đổi mới công nghệ, tham gia nghiên cứu và phát triển; tuyệt đối không sử dụng các công cụ hành chính can thiệp vào hoạt động đổi mới sáng tạo của doanh nghiệp.

Thành Vinh