Điều chỉnh kích thước chữ

Bãi bỏ 46 văn bản thuộc danh mục Tuyệt mật, Tối mật

(CLO) Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật do Thủ tướng Chính phủ ban hành về xác định khu vực cấm, địa điểm cấm và danh mục bí mật nhà nước độ Tuyệt mật, Tối mật..

Audio
Bãi bỏ 46 văn bản về danh mục bí mật nhà nước. Ảnh minh họa

Bãi bỏ 46 văn bản về danh mục bí mật nhà nước. Ảnh minh họa

Cụ thể, ngày 18/2, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 06/2021/QĐ-TTg bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật do Thủ tướng Chính phủ ban hành về xác định khu vực cấm, địa điểm cấm và danh mục bí mật nhà nước độ Tuyệt mật, Tối mật. Quyết định có hiệu lực từ ngày 10/4/2021.

Theo đó, Thủ tướng Chính phủ bãi bỏ toàn bộ văn bản quy phạm pháp luật, gồm: Quyết định số 160/2004/QĐ-TTg ngày 6/9/2004 về việc xác định khu vực cấm, địa điểm cấm.

Quyết định số 15/2003/QĐ-TTg ngày 20/1/2003 về danh mục bí mật nhà nước độ Tuyệt mật và Tối mật trong ngành Ngân hàng.

Quyết định số 41/2003/QĐ-TTg ngày 26/3/2003 về danh mục bí mật nhà nước độ Tuyệt mật và Tối mật thuộc phạm vi Quốc phòng.

Quyết định số 220/2003/QĐ-TTg ngày 28/10/2003 về danh mục bí mật nhà nước độ Tuyệt mật và Tối mật của Ban Cán sự Đảng ngoài nước.

Quyết định số 244/2003/QĐ-TTg ngày 17/11/2003 về danh mục bí mật nhà nước độ Tuyệt mật, Tối mật của Ban Đối ngoại Trung ương.

Quyết định số 01/2004/QĐ-TTg ngày 5/1/2004 về danh mục bí mật nhà nước độ Tối mật của ngành Tòa án nhân dân.

Quyết định số 45/2004/QĐ-TTg ngày 7/1/2004 về danh mục bí mật nhà nước độ Tuyệt mật và Tối mật của Ban Tổ chức Trung ương.

Quyết định số 18/2004/QĐ-TTg ngày 12/2/2004 về danh mục bí mật nhà nước độ Tối Mật thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Tư pháp.

Quyết định số 21/2004/QĐ-TTg ngày 25/2/2004 về danh mục bí mật nhà nước độ Tuyệt mật và Tối mật của Thông tấn xã Việt Nam.

Quyết định số 88/2004/QĐ-TTg ngày 21/5/2004 về danh mục bí mật nhà nước Tuyệt mật và Tối mật trong ngành Kiểm sát.

Quyết định số 89/2004/QĐ-TTg ngày 21/5/2004 về danh mục bí mật nhà nước độ Tuyệt mật, Tối mật trong ngành Cơ yếu.

Quyết định số 123/2004/QĐ-TTg ngày 7/7/2004 về danh mục bí mật nhà nước độ Tuyệt mật, Tối mật của Chính phủ, Văn phòng Chính phủ.

Quyết định số 154/2004/QĐ-TTg ngày 19/8/2004 về danh mục bí mật nhà nước độ Tuyệt mật, Tối mật của Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội, các Ban của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Văn phòng Quốc hội.

Quyết định số 156/2004/QĐ-TTg ngày 25/8/2004 về danh mục bí mật nhà nước độ Tuyệt mật, Tối mật của Nhà xuất bản Chính trị quốc gia - Sự thật.

Quyết định số 181/2004/QĐ-TTg ngày 15/10/2004 về danh mục bí mật nhà nước độ Tuyệt mật và Tối mật của Tỉnh ủy, HĐND, UBND và cơ quan, tổ chức liên quan thuộc các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Quyết định số 193/2004/QĐ-TTg ngày 16/11/2004 về danh mục bí mật nhà nước độ Tuyệt mật, Tối mật của Đài Tiếng nói Việt Nam.

Quyết định số 27/2005/QĐ-TTg ngày 31/1/2005 về danh mục bí mật nhà nước độ Tối mật của ngành Xây dựng.

Quyết định số 83/2005/QĐ-TTg ngày 19/4/2005 về danh mục bí mật nhà nước độ Tối mật của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam.

Quyết định số 211/2005/QĐ-TTg ngày 25/8/2005 về danh mục bí mật nhà nước độ Tuyệt mật và Tối mật của Văn phòng Chủ tịch nước.

Quyết định số 306/2005/QĐ-TTg ngày 24/11/2005 về danh mục bí mật nhà nước độ Tuyệt mật và Tối mật của Ban Quản lý Lăng Hồ Chí Minh.

Quyết định số 21/2006/QĐ-TTg ngày 23/1/2006 về danh mục bí mật nhà nước độ Tối mật của Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam.

Quyết định số 71/2006/QĐ-TTg ngày 3/4/2006 về danh mục bí mật nhà nước độ Tuyệt mật và Tối mật của Kiểm toán nhà nước.

Quyết định số 91/2006/QĐ-TTg ngày 24/4/2006 về danh mục bí mật nhà nước độ Tuyệt mật và Tối mật của Ủy ban Dân tộc.

Quyết định số 143/2006/QĐ-TTg ngày 19/6/2006 về danh mục bí mật nhà nước độ Tối mật của Viện Khoa học xã hội Việt Nam.

Quyết định số 244/2006/QĐ-TTg ngày 27/10/2006 của Thủ tướng Chính phủ về danh mục bí mật nhà nước độ Tuyệt mật và Tối mật của Ban Bảo vệ chính trị nội bộ Trung ương.

Quyết định số 268/2006/QĐ-TTg ngày 24/11/2006 về danh mục bí mật nhà nước độ Tuyệt mật, Tối mật của Ban Nghiên cứu của Bộ Chính trị về an ninh quốc gia.

Quyết định số 67/2007/QĐ-TTg ngày 15/5/2007 về danh mục bí mật nhà nước độ Tuyệt mật và Tối mật trong ngành Kế hoạch và Đầu tư.

Quyết định số 106/2008/QĐ-TTg ngày 21/7/2008 về danh mục bí mật nhà nước độ Tuyệt mật, Tối mật trong ngành Công thương.

Quyết định số 130/2008/QĐ-TTg ngày 25/9/2008 về danh mục bí mật nhà nước độ Tuyệt mật và Tối mật của Ban Dân vận Trung ương.

Quyết định số 73/2009/QĐ-TTg ngày 4/5/2009 về danh mục bí mật nhà nước độ Tuyệt mật, Tối mật của Ban Tuyên giáo Trung ương.

Quyết định số 128/2009/QĐ-TTg ngày 27/10/2009 về danh mục bí mật nhà nước độ Tuyệt mật và Tối mật của ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Quyết định số 13/2010/QĐ-TTg ngày 12/2/2010 về danh mục bí mật nhà nước độ Tuyệt mật và Tối mật trong lực lượng Công an nhân dân.

Quyết định số 27/2011/QĐ-TTg ngày 10/5/2011 về danh mục bí mật nhà nước độ Tuyệt mật và Tối mật thuộc lĩnh vực Khoa học và Công nghệ.

Quyết định số 18/2012/QĐ-TTg ngày 3/4/2012 về danh mục bí mật nhà nước độ Tuyệt mật và Tối mật của ngành Nội vụ.

Quyết định số 22/2012/QĐ-TTg ngày 22/5/2012 về danh mục bí mật nhà nước độ Tuyệt mật và Tối mật của ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Quyết định số 21/2013/QĐ-TTg ngày 24/4/2013 về danh mục bí mật nhà nước độ Tối mật trong lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường.

Quyết định số 59/2013/QĐ-TTg ngày 15/10/2013 về danh mục bí mật nhà nước độ Tuyệt mật và Tối mật của ngành Tài chính.

Quyết định số 81/2013/QĐ-TTg ngày 30/12/2013 về danh mục bí mật nhà nước độ Tuyệt mật, Tối mật của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng và Ban Nội chính Trung ương.

Quyết định số 07/2014/QĐ-TTg ngày 22/1/2014 về danh mục bí mật nhà nước độ Tuyệt mật, Tối mật của Trung ương Đảng và Văn phòng Trung ương Đảng.

Quyết định số 17/2014/QĐ-TTg ngày 25/2/2014 về danh mục bí mật nhà nước độ Tuyệt mật và Tối mật của ngành Ngoại giao.

Quyết định số 49/2014/QĐ-TTg ngày 4/9/2014 về danh mục bí mật nhà nước độ Tuyệt mật, Tối mật của Ban Kinh tế Trung ương.

Quyết định số 52/2014/QĐ-TTg ngày 16/9/2014 về danh mục bí mật nhà nước độ Tuyệt mật và Tối mật của ngành Lao động - Thương binh và Xã hội.

Quyết định số 56/2015/QĐ-TTg ngày 10/11/2015 về danh mục bí mật nhà nước độ Tuyệt mật và Tối mật của ngành Y tế.

Quyết định số 59/2016/QĐ-TTg ngày 31/12/2016 về danh mục bí mật nhà nước độ Tối mật trong ngành Giáo dục và Đào tạo.

Quyết định số 03/2017/QĐ-TTg ngày 23/1/2017 về danh mục bí mật nhà nước độ Tuyệt mật và Tối mật của Ủy ban kiểm tra Trung ương và Cơ quan Ủy ban kiểm tra Trung ương.

Quyết định số 07/2018/QĐ-TTg ngày 23/2/2018 về danh mục bí mật nhà nước độ Tối mật của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.

Quyết định số 21/2019/QĐ-TTg ngày 19/6/2019 về danh mục bí mật nhà nước độ Tối mật của ngành Thông tin và Truyền thông.