Điều chỉnh kích thước chữ

Bãi bỏ một số thông tư trong lĩnh vực thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu

(CLO) Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 04/2019/TT-BTC bãi bỏ một số thông tư của Bộ trưởng Bộ Tài chính trong lĩnh vực thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu. Thông tư có hiệu lực thi hành từ ngày 4/3/2019.

Báo nói Công luận
Trong năm 2018, Bộ Tài chính đã có những cố gắng trong việc cải cách thủ tục hành chính (Ảnh TL)

Trong năm 2018, Bộ Tài chính đã có những cố gắng trong việc cải cách thủ tục hành chính (Ảnh TL)

Theo đó, Thông tư này bãi bỏ hai văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành. Cụ thể, bãi bỏ Thông tư số 61/2010/TT-BTC ngày 21/4/2010 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn miễn thuế nhập khẩu đối với máy thu trực canh cấp cho ngư dân. Đồng thời, bãi bỏ Thông tư số 11/2012/TT-BTC ngày 4/2/2012 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn miễn thuế xuất khẩu đối với hàng hóa là vật liệu xây dựng đưa từ thị trường trong nước vào khu phi thuế quan để xây dựng, sửa chữa và bảo dưỡng kết cấu hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội chung trong khu phi thuế quan.

Hai thông tư nêu trên có hiệu lực từ năm 2010 và năm 2012, sau một thời gian áp dụng đã hết hiệu lực thi hành theo quyết định của Chính phủ. Thực hiện Luật Ban hành các văn bản quy phạm pháp luật, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 04/2019/TT-BTC để bãi bỏ các văn bản nêu trên.

Thông tư quy định, Vụ trưởng Vụ Chính sách Thuế, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan và các đơn vị thuộc Bộ, các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành thông tư này.

Theo thống kê, trong năm 2018, Bộ Tài chính đã trình Quốc hội cho ý kiến 1 dự án luật; trình Ủy ban thường vụ Quốc hội ban hành 2 nghị quyết; trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ 48 đề án (gồm: 1 nghị quyết, 25 nghị định, 10 quyết định và 12 đề án khác); ban hành theo thẩm quyền 130 thông tư.

Cũng trong năm 2018, Bộ Tài chính cũng đã hoàn thành 85/85 nhiệm vụ cải cách hành chính theo kế hoạch năm. Đồng thời, Bộ Tài chính đã tập trung triển khai kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết 19-2018/NQ-CP của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2018 và những năm tiếp theo, với 66 giải pháp, nhiệm vụ gắn với 188 sản phẩm đầu ra; đã bãi bỏ 18 thủ tục hành chính trong tổng số 166 thủ tục cần rà soát bãi bỏ (chiếm 10,8%) và đơn giản hoá đối với 111 thủ tục trong tổng số 139 thủ tục cần rà soát đơn giản hóa (chiếm 79,9%); thực hiện cắt giảm và đơn giản hóa 117/190 điều kiện kinh doanh thuộc phạm vi quản lý (đạt 61,6%).

Bên cạnh đó, Bộ cũng đã tập trung chỉ đạo tiếp tục mở rộng ứng dụng công nghệ thông tin, hiện đại hóa trong lĩnh vực tài chính; nâng cao chất lượng khai thuế điện tử, nộp thuế điện tử, mở rộng diện hoàn thuế điện tử; tăng cường kết nối thông tin nộp thuế điện tử giữa các cơ quan thuế, hải quan, kho bạc và các ngân hàng thương mại, tạo thuận lợi, giảm thời gian, chi phí giao dịch hành chính cho doanh nghiệp.

Cơ quan Hải quan trực thuộc Bộ đã cung cấp dịch vụ công trực tuyến tối thiểu đạt mức độ 3 đối với 173/183 thủ tục hành chính. Có 12/14 bộ, ngành tham gia kết nối với 145/284 thủ tục hành chính được thực hiện qua cơ chế một cửa quốc gia, cơ chế một cửa ASEAN.

Phương Linh