Điều chỉnh kích thước chữ

Ban Cán sự Đảng Bộ TN&MT đã nghiêm túc chấp hành quyết định kiểm tra của Bộ Chính trị

(CLO) Hôm nay (4/12), tại Bộ TN&MT, Đoàn kiểm tra 717 của Bộ Chính trị do đồng chí Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ làm Trưởng đoàn đã thông báo kết quả thẩm tra, xác minh đối với Ban Cán sự Đảng Bộ TN&MT về việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 Khoá XII và Chỉ thị số 05-CT/TW về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Báo nói Công luận

Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình phát biểu tại buổi thông báo kết quả kiểm tra tại Bộ TN&MT. Ảnh: Lê Sơn 

Báo cáo của Đoàn kiểm tra nêu rõ: Ban Cán sự Đảng đã phối hợp với Đảng ủy Bộ tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị 05 cho 220 đồng chí; tổ chức hội nghị nghiên cứu, học tập, triển khai Nghị quyết Trung ương Khoá XII, gắn với việc thực hiện Chỉ thị 05, các kế hoạch và văn bản hướng dẫn của Trung ương đến 150 cán bộ chủ chốt của Bộ.

Theo đó, Ban Cán sự Đảng Bộ TN&MT đã có những cách làm sáng tạo, phù hợp với đặc điểm của đơn vị. Cụ thể, đã xác định nội dung đột phá là xây dựng tác phong, lề lối và phong cách làm việc khoa học, hiệu quả, thực tiễn; quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, nói đi đôi với làm; tập trung giải quyết các vấn đề bức xúc, nổi cộm ở từng cơ quan, đơn vị; đẩy mạnh cải cách hành chính trong công tác quản lý nhà nước của bộ và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Ban Cán sự Đảng Bộ TN&MT đã đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào chương trình, kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, lựa chọn chuyên đề cụ thể để đưa vào nội dung sinh hoạt định kỳ của chi bộ, kết hợp với thăm các khu di tích lịch sử cách mạng; gắn các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, tình hình tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và việc thực hiện quy định về những điều đảng viên không được làm ở cơ quan, đơn vị.

Rà soát, bổ sung, hoàn thiện chuẩn mực đạo đức của cơ quan, đơn vị theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, mời báo cáo viên Trung ương, liên hệ Ban Tuyên giáo các địa phương truyền đạt nghị quyết…

Báo cáo của Đoàn kiểm tra cũng chỉ rõ những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong một số cán bộ, đảng viên của cơ quan, đơn vị của Bộ TN&MT như bình quân chủ nghĩa, làm việc đại khái qua loa, một số quyết định hoặc tổ chức gây lãng phí, ở một số đơn vị chưa thực hiện đúng nguyên tắc tập trung dân chủ. Việc rà soát thực hiện cơ chế, chính sách về quản lý tài nguyên và môi trường tuy đạt nhiều kết quả nhưng vẫn chưa đáp ứng đòi hỏi thực tiễn; một số cấp ủy đảng thực hiện việc học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 4, Chỉ thị 05 và các văn bản hướng dẫn chưa kịp thời, chưa thường xuyên, còn hình thức; có cán bộ, đảng viên chưa nhận thức đầy đủ, sâu sắc; việc xây dựng chương trình hành động, kế hoạch chưa cụ thể…

Ảnh: Lê Sơn 

Phát biểu tại cuộc làm việc, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình nhấn mạnh: Ban Cán sự Đảng Bộ TN&MT đã nghiêm túc chấp hành quyết định kiểm tra của Bộ Chính trị, kế hoạch của Đoàn kiểm tra. Đồng thời chỉ đạo các cơ quan, đơn vị có liên quan chấp hành, tạo điều kiện để hoạt động thẩm tra, xác minh của Đoàn kiểm tra hoạt động tốt.

Qua thẩm tra, xác minh, Đoàn kiểm tra nhận thấy, Ban Cán sự Đảng Bộ TN&MT đã lãnh đạo, chỉ đạo nghiêm túc việc quán triệt, học tập, triển khai Nghị quyết Trung ương 4 và Chỉ thị số 05, theo chỉ đạo hướng dẫn của Trung ương. Qua đó, các cấp ủy đảng của Bộ đã thấy rõ hơn tác dụng của việc quán triệt, học tập Nghị quyết Trung ương 4 và Chỉ thị số 05 trong tình hình hiện nay.

Phó Thủ tướng cũng chỉ ra một số hạn chế, khuyết điểm trong lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt học tập Nghị quyết Trung ương 4 và Chỉ thị 05, nhất là trong công tác kiểm điểm việc phê bình và tự phê bình. Theo Phó Thủ tướng, những hạn chế, khuyết điểm đó cần được Ban Cán sự Đảng Bộ TN&MT nhìn nhận, tự đánh giá, xác định nguyên nhân, đề ra kế hoạch, giải pháp khắc phục cụ thể, phù hợp với thực tiễn và yêu cầu nhiệm vụ chính trị của Ban Cán sự Đảng.

Trên cơ sở đó, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đề nghị Ban Cán sự Đảng Bộ TN&MT quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo việc thực hiện tốt hơn yêu cầu mà Đoàn kiểm tra đã nêu trong báo cáo. Khẩn trương chỉ đạo chấn chỉnh, khắc phục những hạn chế, khuyết điểm, tạo sự chuyển biến, đồng bộ và hiệu quả hơn nữa trong việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 05.

Coi trọng và phát huy trách nhiệm nêu gương của từng cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý, người đứng đầu cơ quan, đơn vị theo quy định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư…

PV