Điều chỉnh kích thước chữ

Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ, phát huy trí tuệ tập thể

(CLO) Đây là nội dung tại Quyết định số 165/QĐ-BCĐ138/CP về Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm của Chính phủ do Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình – Trưởng Ban Chỉ đạo ký ban hành.

Audio
Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm của Chính phủ.

Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm của Chính phủ.

Thường trực Ban Chỉ đạo (BCĐ) gồm: Trưởng ban, các Phó Trưởng ban và Ủy viên Thư ký. Cơ quan thường trực BCĐ là Bộ Công an. Giúp việc BCĐ và Thường trực BCĐ là Văn phòng Bộ Công an và Tổ chuyên viên liên ngành.

Quy chế quy định nguyên tắc, phạm vi trách nhiệm chế độ làm việc; cơ chế điều hành, chế độ họp, thông tin, báo cáo và điều kiện đảm bảo hoạt động của BCĐ phòng, chống tội phạm của Chính phủ.

BCĐ làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ, phát huy trí tuệ tập thể, đề cao quyền hạn và trách nhiệm của các thành viên; bảo đảm tuân thủ quy định của pháp luật và quy định của Quy chế này.

BCĐ tổ chức họp định kỳ 6 tháng, một năm và họp đột xuất theo quyết định của Trưởng ban. Trong trường hợp cần thiết, Trưởng ban sẽ triệu tập Thường trực BCĐ họp để giải quyết công việc của BCĐ.

Thành viên BCĐ làm việc theo chế độ kiêm nhiệm, chịu trách nhiệm chỉ đạo triển khai thực hiện công tác phòng, chống tội phạm; phòng chống mua bán người theo chức năng, nhiệm vụ của bộ, ngành, đoàn thể nơi công tác và sự phân công của Trưởng BCĐ.

Đảm bảo yêu cầu phối hợp chặt chẽ, thống nhất trong chỉ đạo, điều hành và trao đổi thông tin giải quyết công việc theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được pháp luật quy định.

Quốc Trần