Điều chỉnh kích thước chữ

Ban Đối ngoại Trung ương họp thông báo kết quả Đại hội XIII của Đảng

(CLO) Ngày 3/2, Ban Đối ngoại Trung ương tổ chức cuộc họp thông báo về kết quả Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam tới Đoàn Ngoại giao và các tổ chức quốc tế tại Việt Nam. Ông Hoàng Bình Quân, Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương chủ trì cuộc họp.

Audio

Tại cuộc họp, ông Hoàng Bình Quân, Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương đã trân trọng cảm ơn sự quan tâm, ủng hộ của đông đảo các đảng, tổ chức, bạn bè quốc tế đối với Đại hội XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam thể hiện qua 368 thư, điện mừng gửi tới Đại hội.

Thông báo các kết quả nổi bật của Đại hội XIII của Đảng, ông Hoàng Bình Quân cho biết, sau hơn 7 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, trách nhiệm, với tinh thần “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Sáng tạo - Phát triển”, với ý thức trách nhiệm cao trước Đảng, nhân dân và đất nước, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam đã thành công rất tốt đẹp, hoàn thành tất cả các mục tiêu chương trình, nội dung Đại hội đề ra.

Ông Hoàng Bình Quân, Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương phát biểu tại cuộc họp.

Ông Hoàng Bình Quân, Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương phát biểu tại cuộc họp.

Về kết quả bầu cử Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIII; ông Hoàng Bình Quân nhấn mạnh Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII là các cán bộ tiêu biểu về phẩm chất đạo đức, năng lực, uy tín, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, đường lối đổi mới của Đảng; dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm; có tư duy đổi mới, sáng tạo, có khả năng quy tụ, đoàn kết, thống nhất và huy động sức mạnh tổng hợp. Đồng chí Nguyễn Phú Trọng tiếp tục được tín nhiệm bầu làm Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.

Để đi đến thành công của Đại hội XIII của Đảng, Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương nhấn mạnh: Các văn kiện được thông qua tại Đại hội XIII lần này được chuẩn bị rất sớm, kỹ lưỡng, lấy ý kiến rất rộng rãi của đông đảo các tầng lớp nhân dân trong nước và đồng bào Việt Nam ở nước ngoài, là kết tinh trí tuệ, ý chí, nguyện vọng của toàn Đảng, toàn dân tham gia vào quá trình hoạch định đường lối, chủ trương, chính sách phát triển đất nước. Nội dung các văn kiện đã kết hợp nhuần nhuyễn giữa lý luận và thực tiễn, giữa kiên định và đổi mới, giữa kế thừa và phát triển.

Đại hội tiếp tục khẳng định kiên định chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, vận dụng và phát triển sáng tạo phù hợp với thực tiễn Việt Nam; kiên định mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội; tiếp tục đẩy mạnh toàn diện và đồng bộ công cuộc đổi mới, chủ động, tích cực hội nhập quốc tế, đưa đất nước phát triển nhanh, bền vững hơn trong giai đoạn mới.

Quang cảnh cuộc họp.

Quang cảnh cuộc họp.

Điểm nhấn quan trọng trong các văn kiện thông qua tại Đại hội XIII lần này là xác định tầm nhìn chiến lược và khát vọng phát triển đất nước trong giai đoạn mới. Đại hội không chỉ hoạch định đường lối phát triển của đất nước đến năm 2025 mà còn hoạch định đường lối, tầm nhìn dài rộng hơn đến 2030 và 2045.

Đại hội lần này đã xác định 12 định hướng phát triển đất nước giai đoạn 2021-2030, cụ thể hóa ở hệ thống 6 nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm và bổ sung nội hàm của 3 đột phá chiến lược cho phù hợp với giai đoạn phát triển mới.

Về đối ngoại, ông Hoàng Bình Quân nhấn mạnh, Đại hội chủ trương tiếp tục thực hiện nhất quán đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển, đa dạng hóa, đa phương hóa quan hệ đối ngoại; Việt Nam là bạn, là đối tác tin cậy và là thành viên tích cực, có trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế; bảo đảm cao nhất lợi ích quốc gia - dân tộc trên cơ sở các nguyên tắc cơ bản của Hiến chương Liên hợp quốc và luật pháp quốc tế, bình đẳng, hợp tác cùng có lợi; chủ động và tích cực hội nhập quốc tế sâu rộng, toàn diện.

PV