Điều chỉnh kích thước chữ

Ban hành Quyết định về chức năng, nhiệm vụ của Ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội

(CLO) Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội đã ban hành Quyết định số 622-QĐ/TU về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy và mối quan hệ công tác của Ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội.

Audio
Trụ sở Thành ủy Hà Nội.

Trụ sở Thành ủy Hà Nội.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/1/2021 và thay thế Quy định số 6078-QĐ/TU ngày 20-3-2019 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy và mối quan hệ công tác của Ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội.

Theo Quyết định quy định rõ chức năng, nhiệm vụ, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát, thẩm định, thẩm tra, phối hợp và một số nhiệm vụ Ban Thường vụ Thành ủy, Thường trực Thành ủy giao cho Ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội.

Cụ thể, về cơ cấu tổ chức, Ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội có trưởng ban và từ 3 đến 4 phó trưởng ban (không bao gồm 1 phó trưởng ban kiêm nhiệm là Giám đốc Sở Nội vụ Hà Nội); căn cứ tình hình thực tiễn, Ban Thường vụ Thành ủy quyết định cụ thể số lượng phó trưởng ban.

Ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội có 5 phòng trực thuộc, bao gồm: Phòng Tổ chức, cán bộ; Phòng Chính sách cán bộ; Phòng Tổ chức Đảng - đảng viên; Phòng Quận, huyện, thị; Phòng Ban, ngành, sở và đảng bộ trực thuộc.

Quyết định cũng quy định về mối quan hệ công tác giữa Ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội với Thành ủy, Ban Thường vụ, Thường trực Thành ủy, các cơ quan tham mưu giúp việc ở Trung ương; mối quan hệ với Thường trực HĐND, UBND thành phố; mối quan hệ với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội thành phố.

Cùng với đó là mối quan hệ giữa Ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội với các cơ quan sở, ban, ngành thành phố; mối quan hệ với cấp ủy và các ban tham mưu giúp việc của cấp ủy cấp dưới.

Quốc Trần