Điều chỉnh kích thước chữ

Báo chí, xuất bản là một lĩnh vực quan trọng trong công tác tư tưởng, thông tin, tuyên truyền

(CLO) Đây là nhấn mạnh của đồng chí Lại Xuân Môn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương tại Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt nội dung Kết luận, Quy định của Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 4 (khoá XIII).

Audio

Sáng 21/4, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt nội dung Kết luận, Quy định của Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ tư (khóa XIII) cho lãnh đạo các cơ quan báo chí, xuất bản, Liên hiệp các hội văn học - nghệ thuật Việt Nam, Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam và đại biểu văn nghệ sỹ, trí thức. Hội nghị diễn ra theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến tới 223 điểm cầu trên cả nước, thu hút gần 16 nghìn đại biểu tham dự.

Đồng chí Lại Xuân Môn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì hội nghị.

Tại hội nghị, GS.TS Phùng Hữu Phú, Chủ tịch Hội đồng khoa học cơ quan Đảng Trung ương đã thông tin về những nội dung cốt lõi trong Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về đẩy mạnh, xây dựng, chỉnh đốn đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" và Quy định 37-QĐ/TW ngày 25/10/2021 về 19 điều đảng viên không được làm thay thế cho Quy định số 47-QĐ/TW. Đây là Quy định đặc biệt quan trọng, góp phần khắc phục kịp thời những hạn chế, yếu kém trong thực hiện Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và việc giáo dục, rèn luyện, tu dưỡng phẩm chất đạo đức, lối sống, trách nhiệm nêu gương của đảng viên.

bao chi xuat ban la mot linh vuc quan trong trong cong tac tu tuong thong tin tuyen truyen hinh 1

Đồng chí Lại Xuân Môn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương phát biểu tại Hội nghị.

Kết quả kiểm tra, giám sát, xử lý đảng viên vi phạm Quy định số 47-QĐ/TW

Công tác kiểm tra, giám sát đảng viên được tăng cường đã góp phần phát huy tác dụng duy trì việc thực hiện Quy đjnh số 47 trong đảng viên và tổ chức đảng. Qua kiểm tra đã kịp thời chấn chỉnh những khuyết điểm, vi phạm của cán bộ, đảng viên, khắc phục hậu quả đã gây ra, góp phần giữ vững kỷ cương, kỷ luật của Đảng.

Trong nhiệm kỳ Đại hội XI và XII, cấp ủy các cấp đã kiểm tra 2.391.839 đảng viên. Cụ thể, qua kiểm tra đã kết luận: thực hiện chưa tốt 61.199 đảng viên, có khuyết điểm, vi phạm 14.664 đảng viên, phải thi hành kỷ luật 3.389 đảng viên, cấp ủy các cấp đã giám sát 943.288 đảng viên. Qua giám sát, số đảng viên phát hiện có dấu hiệu vi phạm 10.180 đảng viên; số đảng viên chuyển kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm 1.757 đảng viên.

Thông các kênh thông tin, báo chí, các kết luận của các cơ quan có thẩm quyền và kết quả kiểm tra, giám sát, ủy ban kiểm tra các cấp đã phát hiện, xác định dấu hiệu vi phạm về những điều đảng viên không được làm và tiến hành kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 102.950 đảng viên.

Từ khi ban hành Quy định số 47 đến nay, toàn Đảng đã có 112.004 đảng viên bị xử lý kỷ luật do vi phạm các quy định về những điều đảng viên không được làm. Trong đó, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ủy ban Kiểm tra Trung ương kỷ luật 272 đảng viên; tổ chức đảng, cấp ủy và ủy ban kiểm tra các cấp trực thuộc Trung ương kỷ luật 111.732 đảng viên.

Các vi phạm tập trung chủ yếu ở một số lĩnh vực chính như: Cố ý làm trái quy các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước (26,23%); Vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ và các nguyên tắc tổ chức, sinh hoạt đảng, quan liêu, thiếu trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, lợi dụng chức vụ, quyền hạn để trục lợi (16,97%); Làm trái quy định trong lĩnh vực quản lý nhà đất, tài sản, vốn, tài chính của Đảng và Nhà nước, huy động vốn và cho vay vốn tín dụng; thẩm định, phê duyệt, đấu thầu dự án; thực hiện chính sách an sinh xã hội, cứu trợ, cứu nạn; công tác kiểm tra, thanh tra, kiểm toán, các quy định trong hoạt động tố tụng (9,0%); Mê tín, hoạt động mê tín, lợi dụng tín ngưỡng để trục lợi (9,4%).

Đặc biệt, số lượng đảng viên vi phạm đối với hành vi tổ chức, tham gia đánh bạc; cho vay trái quy định của pháp luật; sử dụng các chất ma túy; uống rượu, bia đến mức bê tha và các tệ nạn xã hội khác; vi phạm đạo đức nghề nghiệp, vi phạm chính sách dân số và kế hoạch hóa gia đình, sống chung với người khác như vợ chồng... bị xử lý kỷ luật chiếm tỷ lệ cao (41,71%). 

Điểm nổi bật trong Quy định số 37-QĐ/TW

Cụ thể, Quy định số 37 cơ bản vẫn giữ nguyên 19 điều như Quy định số 47 (đưa nội dung của 2 điều vào những điều khác và thêm 2 điều mới). Trong đó, bổ sung Điều 3, đảng viên không được "phản bác, phủ nhận, xuyên tạc chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng  Hồ Chí Minh; không thực hiện trách nhiệm nêu gương; chủ nghĩa cá nhân, cơ hội, vụ lợi; "tư duy nhiệm kỳ" đoàn kết xuôi chèo, dân chủ hình thức, thấy đúng không bảo vệ, thấy sai không đấu tranh; độc đoán, chuyên quyền, quan liêu, xa rời quần chúng".

Ngoài ra, Quy định số 37 còn bổ sung nội dung như: Cấm đảng viên "đe dọa, trù dập, trả thù người khiếu nại, tố cáo. Sử dụng, chứng chỉ, chứng nhận giả, không hợp pháp; nhập quốc tịch, chuyển tiền, tài sản ra nước ngoài; Bao che hành vi vụ lợi, tham nhũng, tiêu cực; Có hành vi chạy chức, chạy quyền; tham ô; thờ ơ, vô cảm với các hành vi sai trái trong xã hội.."

bao chi xuat ban la mot linh vuc quan trong trong cong tac tu tuong thong tin tuyen truyen hinh 2

Quang cảnh Hội nghị.

Bên cạnh đó, Quy định số 37 không chỉ cấm đảng viên nói và làm trái, mà đảng viên không được viết trái (nói, viết, làm trái hoặc không thực hiện Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định, quy chế, quyết định của Đảng; làm những việc mà pháp luật không cho phép).

Đội ngũ cán bộ, lãnh đạo cơ quan báo chí, xuất bản, cần phát huy cao độ vai trò hoạt động

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Lại Xuân Môn, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương nhấn mạnh một số nội dung sau: Từ thực tiễn cho thấy, kết quả thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XIII đã khẳng định vai trò lãnh đạo, đường lối đúng đắn, nâng cao sức chiến đấu và năng lực lãnh đạo, năng lực cầm quyền của Đảng; bước đầu đã ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ; niềm tin của nhân dân đối với Đảng được củng cố và tăng cường hơn; góp phần quan trọng vào phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, đối ngoại, nâng cao đời sống của nhân dân.

Theo đồng chí Lại Xuân Môn, để thực hiện được mục tiêu của Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực tiếp tục có nhiều thay đổi nhanh chóng, phức tạp, khó lường, đòi hỏi Đảng ta tiếp tục nâng cao hơn nữa bản lĩnh và trí tuệ, thực sự "là đạo đức, là văn minh".

Kết luận của Hội nghị Trung ương 4 lần này về xây dựng, chỉnh đốn Đảng đã bám sát Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng để kế thừa, bổ sung, phát triển nội dung quan trọng của các nghị quyết Trung ương trước đây, đặc biệt là Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đối với việc ban hành Quy định số 37 thay thế cho Quy định số 47, với mục đích nhằm bổ sung, hoàn thiện toàn diện hơn các thể chế, thiết chế về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực về những điều đảng viên không được làm. Đó là những căn cứ, cơ sở quan trọng để xem xét, xử lý các vi phạm của cán bộ, đảng viên và đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực.

Để việc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XIII) của Đảng đạt được mục đích, yêu cầu đề ra, tạo ra sự thống nhất về ý chí và hành động trong toàn Đảng, toàn dân và toàn quân, nhất là trong đội ngũ cán bộ, lãnh đạo cơ quan báo chí, xuất bản, cần phát huy cao độ vai trò hoạt động của báo chí, xuất bản, một lĩnh vực rất quan trọng trong công tác tư tưởng, công tác thông tin, tuyên truyền, góp phần giáo dục, tạo sự thống nhất trong nhận thức và hành động của mỗi cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân trong nước cũng như kiều bào nước ngoài về nội dung của Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XIII); thực hiện tốt vai trò giám sát, phảnn biện để việc cụ thể hóa, thể chế hóa, tổ chức thực hiện Nghị quyết trên thực tế đúng theo tinh thần Hội nghị đã đề ra, đồng chí Lại Xuân Môn nhấn mạnh.

Đắc Nguyên - Ngọc Mai

Bình Luận
 
 
Tin mới
Người hâm mộ tràn xuống đường mừng chiến thắng của U23 Việt Nam

(CLO) Ngay sau khi U23 Việt Nam đánh bại U23 Thái Lan để giành HCV SEA Games 31, hàng nghìn cổ động viên đã đổ ra đường để ăn mừng chiến thắng của thầy trò HLV Park Hang Seo. Một bầu không khí hừng hực, với tiếng hò reo được tạo ra từ sân Mỹ Đình và nhiều tuyến phố ở Hà Nội.

Ngày thi đấu cuối cùng của SEA Games 31: Đoàn thể thao Việt Nam lập kỷ lục với hơn 200 HCV

(CLO) Trong ngày thi đấu cuối cùng của SEA Games 31, Việt Nam đã chính thức thiết lập nên kỷ lục mới khi trở thành đoàn thể thao đầu tiên giành được hơn 200 HCV ở một kỳ Đại hội thể thao khu vực. Khép lại một ngày thi đấu tưng bừng là chiếc HCV dành cho bóng đá nam.

Hàng nghìn người hâm mộ TP.HCM đội mưa cổ vũ U23 Việt Nam

(CLO) Tối 22/5, hàng nghìn người hâm mộ TP. HCM đã có mặt từ sớm tại các quán cà phê, Phố đi bộ Nguyễn Huệ (quận 1),... để cổ vũ cho đội tuyển U23 Việt Nam.

Đông Nam Á vẫn muốn thanh toán bằng tiền mặt, kể cả sau đại dịch

(CLO) Covid-19 được cho là sẽ thúc đẩy quá trình chuyển đổi sang thanh toán kỹ thuật số, nhưng không phải ở Đông Nam Á. 

Thủ tướng sắp tới của Úc muốn đưa đất nước trở thành 'siêu cường' năng lượng tái tạo

(CLO) Hôm thứ Bảy (21/5), lãnh đạo phe đối lập của Úc Anthony Albanese tuyên bố sẽ đưa nước này trở thành "siêu cường" năng lượng tái tạo, sau khi tuyên bố giành chiến thắng trong cuộc bầu cử quốc gia.

Ngắm nhìn dàn cổ động viên siêu xinh, siêu đáng yêu tại sân vận động Mỹ Đình

(CLO) Trận chung kết bóng đá nam SEA Games 31 tối 22/5 tại sân vận động Mỹ Đình giữa tuyển U23 Việt Nam và U23 Thái Lan đã thực sự là "ngày hội" của hàng nghìn cổ động viên, đặc biệt là dịp để các fan nữ thể hiện tình yêu với bóng đá và với thầy trò HLV Park Hang Seo.

Kết thúc chuyến thăm Hàn Quốc, Tổng thống Mỹ Joe Biden công du Nhật Bản

(CLO) Tiếp tục chuyến công du châu Á lần đầu tiên kể từ sau khi nhậm chức, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã đặt chân tới Nhật Bản vào chiều Chủ nhật (22/5)

U23 Việt Nam đánh bại Thái Lan, bảo vệ thành công tấm HCV SEA Games

(CLO) Bàn thắng duy nhất của cầu thủ vào sân thay người Nhâm Mạnh Dũng đã giúp cho U23 Việt Nam đánh bại U23 Thái Lan với tỷ số 1-0, để giành HCV môn bóng đá Nam tại SEA Games 31 và bảo vệ thành công tấm HCV SEA Games.

Ngày 22/5: Ghi nhận thêm 1.319 ca nhiễm COVID-19 mới

(CLO) Thông tin từ Bộ Y tế cho biết, tính từ 16h ngày 21/5 đến 16h ngày 22/5 đã ghi nhận 1.319 ca nhiễm COVID-19 mới, giảm 138 ca so với ngày trước đó tại 42 tỉnh, thành phố.