Điều chỉnh kích thước chữ
Sở Thông tin và Truyền thông Quảng Bình:

Bảo đảm các nguồn lực triển khai xây dựng Chính quyền điện tử

(NB&CL) Thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh về việc tham mưu triển khai xây dựng Chính quyền điện tử Quảng Bình, Sở TT&TT đã phối hợp với các sở, ban, ngành và địa phương tiến hành rà soát đánh giá lại thực trạng ứng dụng CNTT và xây dựng Chính quyền điện tử Quảng Bình...

Audio

Nhìn lại một chặng đường

Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, chương trình hành động của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về đẩy mạnh ứng dụng, phát triển CNTT, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và hội nhập quốc tế, ngày 23/4/2018, UBND tỉnh Quảng Bình đã có Quyết định số 1343/QĐ-UBND về việc phê duyệt Đề án xây dựng chính quyền điện tử tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2018-2020 và Quyết định số 3913/QĐ-UBND ngày 05/11/2018 của UBND tỉnh về việc thành lập Ban Chỉ đạo xây dựng chính quyền điện tử tỉnh Quảng Bình.

Đồng chí Trần Công Thuật - Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp Ban chỉ đạo xây dựng chính quyền điện tử Quảng Bình lần thứ nhất.

Đồng chí Trần Công Thuật - Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp Ban chỉ đạo xây dựng chính quyền điện tử Quảng Bình lần thứ nhất.

Từ đó đến nay là một khoảng thời gian không dài, nhưng có thể nói Quảng Bình đã có những kết quả bước đầu đáng ghi nhận về thực hiện đề án chính quyền điện tử. Cụ thể: Hạ tầng viễn thông, internet trên địa bàn tỉnh đã được đầu tư đồng bộ từ thành thị đến nông thôn, vùng sâu, vùng xa. Mạng thông tin di động 3G, 4G đã cơ bản cung cấp dịch vụ đến các địa bàn dân cư trên địa bàn tỉnh. Internet tốc độ cao đã đến với 157/159 trung tâm các xã, phường, thị trấn; Mạng truyền số liệu chuyên dùng được triển khai đến tận các sở, ban, ngành, địa phương và được duy trì đảm bảo hoạt động thông suốt;  Trung tâm dữ liệu điện tử của tỉnh được đầu tư, nâng cấp, tập trung hầu hết các máy chủ của các sở, ban, ngành và địa phương, giúp giảm bớt nhân lực quản trị, chi phí vận hành và nâng cao hiệu quả đầu tư; đảm bảo toàn bộ hệ thống được theo dõi, giám sát hoạt động ổn định, liên tục và an toàn thông tin; Hệ thống Hội nghị truyền hình trực tuyến được kết nối thông suốt từ tỉnh đến Trung ương, phục vụ hiệu quả các cuộc họp thường kỳ, đột xuất của UBND tỉnh và các sở, ngành, địa phương;  Hạ tầng công nghệ thông tin trong các cơ quan nhà nước đều đã được đầu tư khá đồng bộ; 100% cán bộ, công chức, viên chức đều có máy vi tính phục vụ công việc; 100% cơ quan, đơn vị có hệ thống mạng nội bộ LAN và có kết nối internet.

Việc ứng dụng công nghệ thông tin được triển khai rộng rãi trong các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh, góp phần quan trọng trong nâng cao hiệu quả công việc, thúc đẩy cải cách hành chính. Nhiều phần mềm, hệ thống cơ sở dữ liệu đã được đầu tư, xây dựng, ứng dụng dùng chung trong toàn tỉnh, đảm bảo sự đồng bộ, liên thông, tiết kiệm kinh phí...

Sở TT&TT đã phối hợp với các sở, ngành, địa phương đẩy mạnh việc triển khai và ứng dụng các hệ thống phần mềm dùng chung của tỉnh như Phần mềm Quản lý văn bản và Điều hành đã được triển khai, đảm bảo kết nối gửi nhận liên thông văn bản điện tử giữa các sở, ban, ngành và địa phương.  Cổng thông tin điện tử tỉnh đã được đầu tư triển khai hiệu quả, đồng bộ, thống nhất từ tỉnh đến cơ sở...

Hệ thống một cửa điện tử đã được triển khai hiệu quả tại Trung tâm Hành chính công của tỉnh và các sở, ngành, địa phương; Hệ thống phần mềm Quản lý nhân sự; Hệ thống phần mềm Quản lý công tác thanh tra; Hệ thống phần mềm Thông tin kinh tế xã hội và Báo cáo trực tuyến đang được đầu tư triển khai; Chữ ký số chuyên dùng của Chính phủ đã được đăng ký, cấp phát cho hầu hết các sở, ban, ngành, địa phương và các đơn vị trực thuộc.

Sở TT&TT đã phối hợp với các sở, ngành và địa phương tổ chức nhiều lớp tập huấn nhằm bồi dưỡng kiến thức cho cán bộ các cơ quan, đơn vị theo chương trình ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản, qua đó, đã nâng cao trình độ, khả năng quản trị, khai thác, ứng dụng các hệ thống công nghệ thông tin của cán bộ, công chức, viên chức phục vụ công việc….

Cần sự chung tay quyết liệt hơn nữa

Bên cạnh kết quả bước đầu, quá trình thực hiện Đề án vừa qua cũng đã bộc lộ khá nhiều hạn chế, tồn tại như: việc ứng dụng các phần mềm dùng chung còn chưa hiệu quả; Hệ thống Một cửa điện tử đã được triển khai đến tận cấp xã nhưng chưa ứng dụng hiệu quả; nhiều dịch vụ công 3,4 chưa được triển khai; phần mềm Một cửa điện tử và cổng dịch vụ công trực tuyến chưa được nâng cấp, hoàn thiện;  Trung tâm dữ liệu điện tử của tỉnh còn hạn chế về năng lực xử lý và lưu trữ; Công tác vận hành còn nhiều bất cập, chưa có đơn vị chuyên trách công nghệ thông tin trình độ cao phục vụ vận hành và đảm bảo an toàn, an ninh cho toàn hệ thống; Hạ tầng công nghệ thông tin tại các sở, ban, ngành và địa phương còn rất nhiều hạn chế; Hệ thống an toàn thông tin chưa được đầu tư...

Từ việc nhận diện rõ những việc đã làm được và những hạn chế tồn tại, Sở TT& TT Quảng Bình đã đề xuất một số nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm nhằm mục tiêu thực hiện hiệu quả hơn Đề án chính quyền điện tử.

Khai trương đồng bộ hệ thống dữ liệu chính quyền điện tử tại Quảng Bình.

Khai trương đồng bộ hệ thống dữ liệu chính quyền điện tử tại Quảng Bình.

Trước hết đó là việc xây dựng, hoàn thiện cơ sở pháp lý cho việc triển khai xây dựng, phát triển Chính quyền điện tử tỉnh Quảng Bình trong đó đáng chú ý là việc Xây dựng Đề án tổng thể Chính quyền điện tử tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2021 – 2025;  Xây dựng Đề án bảo đảm an toàn, an ninh mạng trong xây dựng và phát triển Chính quyền điện tử trong hệ thống cơ quan nhà nước; Ban hành Quy chế quản lý, vận hành cung cấp thông tin trên Cổng thông tin điện tử tỉnh Quảng Bình, Quy chế hoạt động của Cổng dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử tỉnh Quảng Bình; Quy chế tiếp nhận, xử lý, phát hành và quản lý văn bản, hồ sơ điện tử của các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Bình; Hoàn thành xây dựng, cập nhật Kiến trúc Chính quyền điện tử tỉnh Quảng Bình phù hợp với Khung Kiến trúc Chính phủ điện tử Việt Nam (phiên bản 2.0)...

Sở cũng chú trọng việc xây dựng nền tảng công nghệ phát triển Chính quyền điện tử phù hợp với xu thế phát triển Chính phủ điện tử. Về hạ tầng kỹ thuật trọng tâm sẽ là việc: Xây dựng, phát triển Trục liên thông nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu giữa các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu; Nâng cấp Hệ thống Trung tâm dữ liệu điện tử của tỉnh đáp ứng yêu cầu về phát triển, ứng dụng công nghệ thông tin, an toàn thông tin trong giai đoạn xây dựng Chính quyền điện tử, triển khai trong giai đoạn 2019 - 2020, tiếp tục phát triển, hoàn thiện trong giai đoạn 2021 – 2025; Xây dựng hệ thống Hội nghị truyền hình trực tuyến, đảm bảo kết nối đồng bộ từ tỉnh đến các huyện, xã;  Nâng cấp, tối ưu hóa hạ tầng công nghệ thông tin của các sở, ban, ngành, địa phương, tăng cường khả năng bảo mật, sao lưu, bảo đảm vận hành ổn định, an toàn thông tin, an ninh mạng...

Về cơ sở dữ liệu và phần mềm, Sở đề xuất việc nâng cấp nhiều hệ thống quan trọng như: Cổng dịch vụ công tỉnh Quảng Bình và Hệ thống thông tin một cửa điện tử từ cấp xã, cấp huyện, cấp tỉnh triển khai các dịch vụ công mức độ 3, 4, kết nối liên thông, chia sẻ với Cổng dịch vụ công quốc gia, với hệ thống thông tin một cửa cấp bộ và các cơ sở dữ liệu chuyên ngành để phục vụ người dân và doanh nghiệp; hệ thống Quản lý văn bản và điều hành; hệ thống Cổng thông tin điện tử tỉnh;  Xây dựng, triển khai Hệ thống số hóa tài liệu, chuyển đổi số tỉnh Quảng Bình...

Trên cương vị là đơn vị tham mưu cho tỉnh, Sở TT& TT Quảng Bình cũng nhận thức rõ rằng,  xây dựng, phát triển Chính quyền điện tử bảo đảm gắn kết chặt chẽ giữa ứng dụng công nghệ thông tin với cải cách hành chính, đổi mới lề lối, phương thức làm việc phục vụ người dân và doanh nghiệp, thực hiện chuyển đổi số hướng tới Chính quyền số, nền kinh tế số và xã hội số. Bên cạnh đó, phải đảm bảo các nguồn lực triển khai xây dựng Chính quyền điện tử tỉnh Quảng Bình, trong đó quan trọng là việc nghiên cứu, đề xuất giải pháp huy động nguồn lực (doanh nghiệp đầu tư, Nhà nước thuê dịch vụ, kinh phí sự nghiệp...);  Nghiên cứu, xây dựng cơ chế khuyến khích, chính sách ưu đãi để thu hút nhân lực; Nghiên cứu, xây dựng cơ chế, chính sách khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin phục vụ triển khai, phát triển Chính quyền điện tử.

Quảng Bình, như lời Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, “là vùng đất ấp ủ những khát vọng mới” và hành trình hiện thực hóa Đề án xây dựng Chính quyền điện tử cũng chính là một phần trong những khát vọng mới ấy, khát vọng đưa vùng đất cát anh hùng năm xưa trở thành vùng đất phát triển trên dải đất miền Trung.

Đắc Nguyên - Đào Vinh