Điều chỉnh kích thước chữ

Bảo đảm chất lượng, tiến độ xây dựng các dự án giao thông trọng điểm

(CLO) Bộ Giao thông vận tải (GTVT) yêu cầu các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện đồng bộ các giải pháp, kế hoạch nhằm đảm bảo chất lượng, tiến độ xây dựng các dự án, công trình giao thông trọng điểm quốc gia.

Audio
Thực hiện các giải pháp nhằm đảm bảo chất lượng, tiến độ xây dựng các dự án, công trình giao thông trọng điểm quốc gia. Ảnh minh họa

Thực hiện các giải pháp nhằm đảm bảo chất lượng, tiến độ xây dựng các dự án, công trình giao thông trọng điểm quốc gia. Ảnh minh họa

Theo đó, Bộ GTVT yêu cầu các đơn vị tiếp tục rà soát bổ sung, hoàn thiện quy hoạch phát triển ngành, đảm bảo tính đồng bộ, khả thi, đáp ứng mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, bảo vệ môi trường.

Đặc biệt cân đối phù hợp các nguồn lực bảo đảm phát triển đồng bộ các công trình hạ tầng giao thông đường bộ, đường sắt, hàng hải, đường thủy nội địa và hàng không.

Về chất lượng lập, thẩm định và phê duyệt dự án đầu tư xây dựng phải xác định rõ sự cần thiết đầu tư xây dựng, đánh giá các yếu tố bảo đảm tính khả thi, tính hiệu quả của dự án. Khả năng đáp ứng nhu cầu sử dụng đất, giải phóng mặt bằng xây dựng.

Đồng thời tính toán tổng mức đầu tư, tiến độ thực hiện dự án; khả năng huy động vốn theo tiến độ thực hiện bảo đảm quốc phòng, an ninh và các yếu tố khác. Nghiên cứu, đề xuất mô hình thẩm định Dự án đầu tư xây dựng công trình trọng điểm quốc gia cho phù hợp với thực tế.

Phải kiểm soát chất lượng, tiến độ từ công tác khảo sát, thiết kế, giải phóng mặt bằng xây dựng, lựa chọn nhà thầu và tổ chức quản lý trong quá trình thi công xây dựng. Tuân thủ quy chuẩn, tiêu chuẩn áp dụng và kịp thời chấn chỉnh, ngăn ngừa sai phạm ảnh hưởng đến chất lượng công trình xây dựng.

Tham gia góp ý các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến quản lý chất lượng để làm rõ trách nhiệm của các chủ thể liên quan…đảm bảo việc kiểm soát sự tuân thủ các quy định của pháp luật về công tác quản lý chất lượng. 

Bên cạnh đó, Bộ GTVT yêu cầu các cơ quan, đơn vị rà soát, đề xuất các nội dung nhằm hoàn thiện hệ thống pháp luật liên quan. Đồng bộ giữa hệ thống pháp luật về xây dựng với các hệ thống pháp luật về quy hoạch, đất đai, đầu tư, đầu tư công, môi trường.

Đảm bảo các quy định của pháp luật, tạo hành lang pháp lý thuận lợi thu hút các nhà đầu tư nước ngoài, các doanh nghiệp trong nước vào đầu tư xây dựng các dự án, công trình trọng điểm về hạ tầng giao thông, khuyến khích đầu tư theo hình thức PPP.

Khuyến khích các chủ thể trong nước được tham gia thực hiện các dự án, công trình xây dựng trọng điểm quốc gia và kiểm soát đối với nhà thầu trong nước. Đối với nhà thầu nước ngoài cần có nguyên tắc liên danh hoặc sử dụng nhà thầu phụ trong nước khi dự thầu theo quy định của pháp luật về đấu thầu.

Bộ GTVT cũng yêu cầu các đơn vị hoàn thành đúng tiến độ triển khai thực hiện đề án hoàn thiện hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật xây dựng đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt bảo đảm tính đồng bộ, đầy đủ, đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước và các hoạt động trong xây dựng