Điều chỉnh kích thước chữ

Bổ sung quy định phương án sử dụng đất khi cổ phần hóa doanh nghiệp

(CLO) UBND tỉnh, thành phố chịu trách nhiệm có ý kiến về diện tích đất doanh nghiệp sẽ tiếp tục sử dụng khi cổ phần hóa để làm cơ sở cho việc xác định giá trị doanh nghiệp.

Audio
UBND các tỉnh, thành phố phải có ý kiến bằng văn bản về phương án sử dụng đất khi cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước. Ảnh minh họa

UBND các tỉnh, thành phố phải có ý kiến bằng văn bản về phương án sử dụng đất khi cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước. Ảnh minh họa

Đó là nội dung đáng chú ý tại Nghị định 140/2020/NĐ-CP của Chính phủ, sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 126/2017/NĐ-CP ngày 16/11/2017 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp nhà nước và công ty TNHH một thành viên do doanh nghiệp nhà nước đầu tư 100% vốn điều lệ thành công ty cổ phần.

Theo quy định mới, doanh nghiệp cổ phần hóa phải báo cáo cơ quan đại diện chủ sở hữu và có văn bản gửi lấy ý kiến của các địa phương nơi doanh nghiệp có diện tích đất đang quản lý, sử dụng về phương án sử dụng đất khi cổ phần hóa.

Trong thời hạn 3 tháng kể từ ngày nhận được đề nghị của cơ quan đại diện chủ sở hữu, UBND các tỉnh, thành phố phải có ý kiến trả lời bằng văn bản về phương án sử dụng đất khi cổ phần hóa.

UBND các tỉnh, thành phố nơi doanh nghiệp có diện tích đất đang quản lý, sử dụng chịu trách nhiệm có ý kiến về diện tích đất doanh nghiệp sẽ tiếp tục sử dụng khi cổ phần hóa và giá đất cụ thể đối với diện tích đất giao theo quy định của pháp luật về đất đai để làm cơ sở cho việc xác định giá trị doanh nghiệp; đồng thời chịu trách nhiệm chỉ đạo tiến hành kiểm điểm, xử lý trách nhiệm các tổ chức, cá nhân có liên quan trong việc chậm có ý kiến chính thức về phương án sử dụng đất khi cổ phần hóa dẫn tới phải tổ chức xác định lại giá trị doanh nghiệp.

Việc chậm có ý kiến về phương án sử dụng đất của doanh nghiệp được xem xét là một căn cứ để đánh giá và phân loại cán bộ, công chức theo quy định của pháp luật về cán bộ công chức.

Trong thời hạn 1 tháng kể từ ngày nhận đủ ý kiến của các địa phương về phương án sử dụng đất khi cổ phần hóa, cơ quan đại diện chủ sở hữu quyết định phê duyệt phương án sử dụng đất khi cổ phần hóa của doanh nghiệp và phải đảm bảo phương án được phê duyệt trước thời điểm quyết định công bố giá trị doanh nghiệp.

Riêng doanh nghiệp là Công ty TNHH một thành viên do doanh nghiệp nhà nước đầu tư 100% vốn điều lệ, Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch doanh nghiệp quyết định phê duyệt phương án sử dụng đất khi cổ phần hóa.

Cơ quan đại diện chủ sở hữu hoặc Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch của doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ chịu trách nhiệm chỉ đạo tiến hành kiểm điểm, xử lý trách nhiệm các tổ chức, cá nhân có liên quan trong việc chậm phê duyệt phương án sử dụng đất khi cổ phần hóa doanh nghiệp dẫn tới phải tổ chức xác định lại giá trị doanh nghiệp.

Việc chậm phê duyệt phương án sử dụng đất khi cổ phần hóa được xem xét là một căn cứ để đánh giá và phân loại cán bộ, công chức và người quản lý doanh nghiệp.

Nghị định 140 cũng quy định rõ, các diện tích đất doanh nghiệp cổ phần hóa được giao, nhận chuyển nhượng, thuê đất theo quy định của pháp luật phát sinh từ sau thời điểm xác định giá trị doanh nghiệp đến thời điểm đăng ký kinh doanh lần đầu chuyển sang công ty cổ phần, doanh nghiệp thực hiện sắp xếp lại, xử lý theo quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công; đồng thời hoàn tất các thủ tục để được Nhà nước giao đất, cho thuê đất và thực hiện các nghĩa vụ về tài chính theo quy định của pháp luật đất đai và pháp luật có liên quan.

Thế Vũ