Điều chỉnh kích thước chữ

Bộ Tài chính hướng dẫn các đơn vị mua sắm khi có dịch COVID-19

(CLO) Bộ Tài chính vừa có văn bản gửi UBND các Tỉnh, TP trực thuộc TƯ hướng dẫn về nguồn kinh phí, cơ chế mua sắm trong điều kiện có dịch COVID-19 đối với phương tiện, trang thiết bị hóa chất, vật tư, sinh phẩm phục vụ phòng, chống dịch COVID-19 (không bao gồm thuốc, vaccine và mua sắm từ nguồn vốn đầu tư công).

Audio

Theo văn bản trên, Bộ Tài chính yêu cầu UBND các tỉnh, thành phố chịu trách nhiệm về chất lượng, giá cả, tổ chức quản lý, phân phối, sử dụng bảo đảm công khai, minh bạch, không để xảy ra lãng phí, tiêu cực, thất thoát ngân sách, tài sản của nhà nước khi mua sắm thiết bị vật tư, hoá chất… phòng chống COVID-19. 

Về nguồn kinh phí phục vụ phòng, chống dịch COVID-19, để thực hiện phòng, chống dịch COVID-19 theo phương châm “4 tại chỗ” là: Dự phòng, cách ly điều trị tại chỗ, cơ sở vật chất, trang thiết bị, thuốc men, phòng hộ tại chỗ, kinh phí tại chỗ, nhân lực tại chỗ, đề nghị các địa phương chủ động bố trí nguồn ngân sách địa phương và các nguồn kinh phí hợp pháp khác để thực hiện phòng, chống dịch COVID-19 theo phương án phòng, chống dịch COVID-19 của Bộ Y tế; đảm bảo đúng mục đích, tiết kiệm, hiệu quả không để thiếu kinh phí, nhất là kinh phí mua sắm sinh phẩm, vật tư y tế.

Bộ Tài chính có văn bản hướng dẫn các đơn vị mua sắm trong điều kiện có dịch COVID-19. Ảnh TL

Bộ Tài chính có văn bản hướng dẫn các đơn vị mua sắm trong điều kiện có dịch COVID-19. Ảnh TL

Ngân sách trung ương hỗ trợ các địa phương, để thực hiện phòng, chống dịch COVID-19 theo quy định tại Quyết định số 482/QĐ-TTg ngày 29.3.2021 của Thủ tướng Chính phủ về nguyên tắc hỗ trợ có mục tiêu từ ngân sách trung ương cho ngân sách địa phương trong phòng, chống dịch COVID-19.

Trong tổ chức thực hiện, trường hợp địa phương có khó khăn về cân đối ngân sách địa phương, UBND tỉnh kịp thời báo cáo về Bộ Tài chính.

Về cơ chế mua sắm phương tiện, trang thiết bị, hóa chất, vật tư, sinh phẩm phục vụ phòng, chống dịch COVID-19, Bộ Tài chính đề nghị Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện và chịu trách nhiệm toàn diện đối với công tác mua sắm phương tiện, trang thiết bị, hóa chất, vật tư, sinh phẩm phục vụ phòng, chống dịch COVID-19 theo quy định của pháp luật về đấu thầu và quy định của pháp luật liên quan.

Về hình thức lựa chọn nhà thầu, Bộ Tài chính đề nghị các cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi quản lý tổ chức đấu thầu theo các hình thức lựa chọn nhà thầu quy định tại các Điều 20, 21, 22, 23, 24, 25 và 26 Luật Đấu thầu (gồm: Đấu thầu rộng rãi; đấu thầu hạn chế; chỉ định thầu; chào hàng cạnh tranh; mua sắm trực tiếp; tự thực hiện; lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư trong trường hợp đặc biệt).

Trong thời gian có dịch được cấp có thẩm quyền công bố, các địa phương được quyết định theo thẩm quyền việc thực hiện chỉ định thầu đối với các gói thầu mua sắm thuộc phạm vi quản lý để triển khai công tác phòng, chống dịch COVID-19 trong trường hợp cấp bách theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 22 Luật Đấu thầu.

Về giá gói thầu trong kế hoạch lựa chọn nhà thầu, giá gói thầu được tính đúng, tính đủ toàn bộ chi phí để thực hiện gói thầu, kể cả chi phí dự phòng, phí, lệ phí và thuế.

Dương Lâm