Điều chỉnh kích thước chữ

Bộ Tài nguyên và Môi trường: Xử lý trách nhiệm người đứng đầu, cấp phó người đứng đầu đơn vị trực thuộc

(CLO) Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường đã phê duyệt Quyết định số 2988/QĐ-BTNMT ban hành Quy định về trách nhiệm và xử lý trách nhiệm người đứng đầu, cấp phó người đứng đầu đơn vị trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường trong việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao.

Audio

Triển khai thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 khóa XII, Ban cán sự đảng Bộ Tài nguyên và Môi trường đã chỉ đạo cụ thể hóa tiêu chí, xây dựng quy định phân định rõ trách nhiệm của người đứng đầu, cấp phó người đứng đầu đơn vị trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường trong việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao làm cơ sở kiểm điểm, đánh giá, xử lý trách nhiệm.

Quy định này được áp dụng đối với người đứng đầu, người được giao quyền đứng đầu hoặc phụ trách, cấp phó người đứng đầu đơn vị trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường; Chủ tịch Hội đồng thành viên, Chủ tịch công ty, Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc các công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên trực thuộc Bộ; Giám đốc, Phó Giám đốc Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam; Tổng Biên tập Nhà xuất bản Tài nguyên - Môi trường và Bản đồ Việt Nam.

Quy định được ban hành nhằm tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu các đơn vị trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường trong chỉ đạo, điều hành, tổ chức thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; làm cơ sở để xác định trách nhiệm người đứng đầu về tình hình, kết quả trong việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; đồng thời, nâng cao năng lực, hiệu quả chỉ đạo, điều hành công tác của các đơn vị và thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính nhằm xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh, đội ngũ công chức, viên chức chuyên nghiệp, trách nhiệm, năng động, minh bạch, đáp ứng yêu cầu nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường.

Chương II của Quy định nêu rõ các trách nhiệm của người đứng đầu, cấp phó người đứng đầu đơn vị trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường như: Trách nhiệm trong lãnh đạo, quản lý, điều hành đơn vị; Trách nhiệm tham mưu xây dựng và tổ chức thực thi cơ chế, chính sách, pháp luật; Trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ, công việc do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao; chương trình công tác của Bộ; ý kiến chỉ đạo của Bộ trưởng theo thông báo kết luận tại các cuộc họp, làm việc; Trách nhiệm trong công tác cải cách hành chính của Bộ; Công tác kiểm tra, thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phản ánh của tổ chức và công dân;...

Chương III cũng quy định cụ thể việc đánh giá, xử lý trách nhiệm người đứng đầu, cấp phó người đứng đầu đơn vị.

Quy định này cùng với Quy chế đánh giá và phân loại công chức, viên chức của Bộ sẽ là những văn bản làm cơ sở để các đơn vị trực thuộc Bộ tổ chức triển khai công tác đánh giá và phân loại công chức, viên chức năm 2017 và các năm tiếp theo./.

PV