Điều chỉnh kích thước chữ

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn làm Phó Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về trẻ em

(CLO) Ông Nguyễn Kim Sơn, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo được phân công tham gia làm Phó Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về trẻ em, thay ông Phùng Xuân Nhạ.

Audio
Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn

Ngày 11/6, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 929/QĐ-TTg về việc thay đổi thành viên Ủy ban Quốc gia về trẻ em.

Theo đó, ông Nguyễn Kim Sơn, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo tham gia Phó Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về trẻ em, thay ông Phùng Xuân Nhạ.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 11/6/2021.

Ủy ban Quốc gia về trẻ em có nhiệm vụ giúp Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ nghiên cứu, chỉ đạo, phối hợp, đôn đốc, điều phối giữa các bộ, ngành và địa phương để giải quyết các vấn đề về trẻ em, thực hiện quyền trẻ em; đề xuất phương hướng, giải pháp để thực hiện các vấn đề liên quan đến trẻ em và thúc đẩy thực hiện Công ước của Liên hợp quốc về quyền trẻ em.

Bên cạnh đó, tổ chức này phối hợp với các cơ quan của Quốc hội, TAND tối cao, Viện KSND tối cao, MTTQ Việt Nam, các tổ chức thành viên của Mặt trận, các tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp trong việc thực hiện quyền trẻ em và giải quyết các vấn đề về trẻ em. Đồng thời, chỉ đạo, đôn đốc các bộ, ngành, địa phương báo cáo Quốc hội về kết quả thực hiện quyền và các nhiệm vụ liên quan đến trẻ em; các báo cáo thực hiện Công ước của Liên hợp quốc về quyền trẻ em; thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ và cơ quan có thẩm quyền.

Ủy ban Quốc gia về trẻ em làm việc theo chế độ kiêm nhiệm, đề cao trách nhiệm cá nhân của người đứng đầu. Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội là cơ quan thường trực của Ủy ban, có trách nhiệm bảo đảm các điều kiện hoạt động, sử dụng bộ máy của mình để tổ chức thực hiện nhiệm vụ của Ủy ban.

PV