Điều chỉnh kích thước chữ

Bộ TT&TT: Tăng cường đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái của các thế lực thù địch

(CLO) Trong thời gian, qua Bộ TT&TT đã chỉ đạo thông tin, tuyên truyên trên báo chí, tập trung tuyên truyền, đấu tranh, phản bác các luận điệu sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch, cơ hội liên quan đến vấn đề dân chủ, nhân quyền, tôn giáo, chủ quyền biên giới lãnh thổ.

Audio

Bộ TT&TT vừa có công văn số 4801/BTTTT-VP ngày 03/12/2020 trả lời kiến nghị của cử tri về đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức của người dân tránh sự lợi dụng của các thế lực thù địch và chống phá cách mạng; củng cố quốc phòng, an ninh…

Trong đó, riêng về công tác quản lý nhà nước về báo chí, ở các mảng nội dung Bộ TT&TT đã chủ động, tổ chức cung cấp thông tin cho báo chí; chỉ đạo thông tin, tuyên truyên trên báo chí; chỉ đạo công tác tuyên truyền, đấu tranh, phản bác các luận điệu sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch, cơ hội liên quan đến vấn đề dân chủ, nhân quyền, tôn giáo, chủ quyền biên giới lãnh thổ...,

Tăng cường đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái của các thế lực thù địch. Ảnh minh họa

Tăng cường đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái của các thế lực thù địch. Ảnh minh họa

Cụ thể, Bộ TT&TT đã tổ chức cung cấp thông tin, phối hợp định hướng tuyên truyền đối ngoại trên báo chí, hằng tuần Bộ thực hiện báo cáo “Điểm dư luận báo chí nước ngoài về Việt Nam” làm tài liệu tham khảo phục vụ cho công tác chỉ đạo, quản lý của lãnh đạo Đảng, Nhà nước”.

Tổ chức theo dõi, đánh giá việc đăng, phát nội dung thông tin đối ngoại trên báo chí Việt Nam nhằm nắm bắt tình hình thực hiện thông tin, tuyên truyền đối ngoại trên báo chí, chỉ đạo, định hướng kịp thời các thông tin làm ảnh hưởng đến hình ảnh, đối ngoại và uy tín của Việt Nam. Chỉ đạo cơ quan báo chí giải thích, làm rõ, đấu tranh, bác bỏ các quan điểm sai trái, thù địch về tình hình Việt Nam.

Thông qua các buổi giao ban Nhóm giúp việc Ban Chỉ đạo công tác thông tin đối ngoại Trung ương; giao ban báo chí hàng tuần, Bộ TTTT đã phối hợp chặt chẽ với Ban Tuyên giáo Trung ương, Hội Nhà báo Việt Nam chỉ đạo, định hướng, tổ chức thông tin và quản lý thông tin trên báo chí tại các cuộc giao ban với các cơ quan báo chí.

Ngoài ra, Bộ cũng đẩy mạnh định hướng tuyên truyền thành tựu về đảm bảo quyền con người, đấu tranh, phản bác các luận diệu sai trái, xuyên tạc của các thế lực cơ hội, thù địch. Tăng cường các hoạt động tuyên truyền hội nhập quốc tế, quảng bá hình ảnh Việt Nam ra nước ngoài.

Cũng theo công văn số 4801/BTTTT-VP, trong thời gian tới Bộ TTTT sẽ tập trung và quan tâm tới việc triển khai và đa dạng hóa các hình thức, phương tiện thông tin, chú trọng phát triển các thông tin bằng tiếng nước ngoài, tranh thủ tối đa các lực lượng thông tin truyền thông.

Tiếp tục xây dựng cơ chế chia sẻ thông tin và phối hợp chặt chẽ giữa các bộ, ngành, các cơ quan, đơn vị có liên quan khi triển khai các hoạt động thông tin đối ngoại. Tổ chức các sự kiện tuyên truyền, quảng bá về đất nước, con người Việt Nam tại nước ngoài, tránh chồng chéo, trùng lặp về nội dung, nâng cao hiệu quả sử dụng ngân sách nhà nước.

Nâng cao hơn nữa hiệu quả phối hợp giữa các bộ, ngành, địa phương trong công tác thông tin đối ngoại; đặc biệt là công tác đấu tranh, phản bác các thông tin sai lệch về hình ảnh Việt Nam; tăng cường gắn kết các đầu mối, cán bộ phụ trách công tác thông tin đối ngoại các bộ, ngành, địa phương thông qua hoạt động hội thảo, tọa đàm và đổi mới cơ chế cung cấp thông tin cho báo chí.