Điều chỉnh kích thước chữ

Bộ Y tế: Công khai những hạn chế trong việc giải quyết thủ tục hành chính

(CLO) Bộ Y tế vừa có chỉ đạo quyết liệt việc đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, đơn giản hóa thủ tục, phân cấp cho địa phương, cắt giảm điều kiện kinh doanh, kiểm tra chuyên ngành...

Audio
Tình trạng giải quyết thủ tục hành chính tại các bệnh viện vẫn còn nhiều bất cập. Ảnh: Lương Minh

Tình trạng giải quyết thủ tục hành chính tại các bệnh viện vẫn còn nhiều bất cập. Ảnh: Lương Minh

Cụ thể những hạn chế thể hiện ở việc triển khai thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính tại các đơn vị thuộc Bộ chưa thực sự nghiêm túc, chưa đạt yêu cầu của Nghị định 61/2018/NĐ-CPngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính.

Tình trạng giải quyết hồ sơ chậm trễ, quá thời hạn quy định chưa được khắc phục. Chậm ứng dụng công nghệ thông tin trong tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính dẫn tới số lượng hồ sơ thực hiện dịch vụ công mức độ 3, 4 còn thấp.Việc triển khai giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích chưa được triển khai thực hiện ở hầu hết các đơn vị.

Theo đó, nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế trên là do: Lãnh đạo các đơn vị chưa thể hiện vai trò, trách nhiệm của người đứng trong việc thúc đẩy giải quyết thủ tục hành chính, chưa chú trọng và đầu tư đúng mức cả về nhân lực và vật lực cho công tác cải cách thủ tục hành chính;

Trong quá trình xây dựng dự thảo văn bản quy phạm pháp luật chưa chú trọng đến việc lấy ý kiến các bên liên quan và thực hiện đánh giá tác động quy định của thủ tục hành chính; Việc thẩm định, thẩm tra nội dung thủ tục hành chính còn mang tính hình thức.

Ngoài ra, các quy định về thủ tục hành chính tại các văn bản còn mang nặng tính thủ công, chưa cụ thể hóa những nội dung ứng dụng công nghệ thông tin để thực hiện theo phương thức trực tuyến...

Từ đó, để đẩy mạnh cải cách hành chính,nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính, Bộ trưởng Bộ Y tế chỉ thị:

Đối với văn phòng Bộ: Phải khẩn trương kiện toàn và tổ chức Bộ phận Một cửa Bộ Y tế để đưa vào hoạt động chậm nhất vào quý I năm 2020, bảo đảm thuận tiện cho doanh nghiệp và người dân khi thực hiện thủ tục hành chính.

Cập nhật kịp thời các thủ tục hành chính thuộc phạm vi, chức năng quản lý nhà nước của Bộ Y tế lên Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính để Ủy ban nhân dân các tỉnh/thành phố có cơ sở công bố danh mục, niêm yết công khai thủ tục hành chính thực hiện trên địa bàn tỉnh, thành phố.

Đối với Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ và trực thuộc Bộ: Phải trực tiếp chỉ đạo thực hiện tốt những nhiệm vụ trọng tâm: Thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 13 tháng 7 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường cải cách hoạt động kiểm tra chuyên ngành và cắt giảm, đơn giản hóa điều kiện kinh doanh.

Phối hợp chặt chẽ với Văn phòng Bộ và Cục Công nghệ thông tin trong việc tổ chức Bộ phận Một cửa,xây dựng Cổng Dịch vụ công trực tuyến và Hệ thống thông tin một cửa điện tử của Bộ Y tế, chuẩn hóa thống nhất quy trình nội bộ giải quyết vàcông khai thủ tục hành chính theo đúng quy định tại Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31 tháng 10 năm 2017 của Văn phòng Chính phủ.

Về trách nhiệm của Cục Công nghệ thông tin: Phối hợp các Vụ, Cục, Tổng cục, Thanh Bộ lựa chọn và đẩy nhanh tiến độ xây dựng và tích hợp vào Cổng Dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4.

Chủ trì, phối hợp với Văn phòng Bộ và các đơn vị thuộc Bộ xây dựng và đưa vào sử dụng đúng tiến độ Cổng Dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử của Bộ Y tế bảo đảm tính tập trung, thống nhất, đồng bộ, thuận tiện, dễ sử dụng cho người dân, doanh nghiệp khi thực hiện các dịch vụ công trực tuyến, khai thác được trên các thiết bị di động thông minh.

Vụ Pháp chế: Có trách nhiệm đôn đốc và phối hợp chặt chẽ với các đơn vị thực hiện nghiêm túc việc xây dựng Báo cáo đánh giá tác động về thủ tục hành chínhtrong quá trình lập hồ sơ đề nghị thẩm định văn bản quy phạm pháp luật.

Đối với Vụ Truyền thông và Thi đua, khen thưởng: Làm đầu mối phối hợp với Văn phòng Bộ đề xuất Lãnh đạo Bộ có các hình thức khen thưởng phù hợp cho các tập thể và cá nhân của các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ có thành tích đặc biệt xuất sắc trong giải quyết thủ tục hành chính căn cứ quy định tại Điều 27, Thông tư số 38/2018/TT-BYT ngày 30/11/2018 về hướng dẫn tặng thưởng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Y tế theo chuyên đề.

Phối hợp với Vụ Tổ chức cán bộ, Văn phòng Bộ tổ chức cungcấp thông tin cho báo chí, tổ chức các Chương trình tọa đàm về kết quả triển khai công tác cải cách hành chính của Bộ Y tế trên một số kênh phát thanh và truyền hình.

Theo đó, Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, Vụ trưởng các Vụ, Cục trưởng các Cục, Tổng Cục trưởng Tổng cục Dân số có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện Chỉ thị. Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc, các đơn vị báo cáo về Bộ Y tế (qua Văn phòng Bộ) để kịp thời trình Lãnh đạo Bộ Y tế xem xét, giải quyết.

Văn phòng Bộ và Cục Công nghệ thông tin có trách nhiệm theo dõi, kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị này; nếu phát sinh vướng mắc, kịp thời báo cáo Bộ trưởng xem xét, chỉ đạo.

Lương Minh