Điều chỉnh kích thước chữ

Các chính sách An sinh xã hội có hiệu lực từ ngày 01/04/2019

(CLO) Cơ sở khám, chữa bệnh phải thông báo cho cơ quan BHXH trường hợp điều trị nội trú ban ngày y học cổ truyền để thực hiện thanh toán chi phí khám, chữa bệnh BHYT... là những chính sách An sinh xã hội sẽ có hiệu lực thi hành từ tháng 04/2019.

Audio
Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Cơ sở KCB phải thông báo cho cơ quan BHXH trường hợp điều trị nội trú ban ngày tại cơ sở  y học cổ truyền để thực hiện thanh toán chi phí KCB BHYT

Theo Thông tư số 01/2019/TT-BHYT ngày 01/03/2019 của Bộ Y tế, có hiệu lực thi hành từ ngày 15/04/2019, quy định việc thực hiện điều trị nội trú ban ngày tại cơ sở khám, chữa bệnh y học cổ truyền: Việc chỉ định nội trú ban ngày do bác sỹ quyết định, phải đáp ứng các tiêu chí như tình trạng sức khỏe, bệnh lý của người bệnh phải điều trị nội trú những không nhất thiết phải theo dõi, điều trị 24/24 giờ tại cơ sở khám, chữa bệnh; thời gian theo dõi, điều trị nội trú ban ngày cho người bệnh tối thiểu 04 giờ/ngày tại cơ sở khám, chữa bệnh; tình trạng bệnh lý của người bệnh có thể điều trị ngoại trú thì không áp dụng điều trị nội trú ban ngày; đối với người bệnh không cư trú trên cùng địa bàn tỉnh, thành phố nơi đặt cơ sở khám, chữa bệnh thì người bệnh có thể được điều trị nội trú ban ngày hoặc điều trị nội trú 24/24 giờ. Cơ sở khám, chữa bệnh phải thông báo cho Bộ Y tế, Y tế Bộ, ngành hoặc Sở Y tế và cơ quan BHXH tỉnh, thành phố nơi cơ sở khám, chữa bệnh hoạt động về việc điều trị nội trú ban ngày y học cổ truyền để thực hiện thanh toán chi phí khám, chữa bệnh BHYT. Đồng thời, thông báo công khai, rộng rãi bằng hình thức phù hợp về việc triển khai điều trị nội trú ban ngày y học cổ truyền của cơ sở.

Trường Đại học có 90% sinh viên tốt nghiệp có việc làm/năm trở lên thì được tăng thêm chỉ tiêu tối đa 10%

Thông tư 01/2019/TT-BGDĐT ngày 25/02/2019, có hiệu lực thi hành từ ngày 12/04/2019, của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 06/2018/TT-BGDĐT ngày 28/02/2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định về việc xác định chỉ tiêu tuyển sinh trình độ trung cấp, cao đẳng các ngành đào tạo giáo viên; trình độ Đại học, Thạc sĩ, Tiến sĩ bổ sung một số quy định mới liên quan đến việc xác định chỉ tiêu tuyển sinh Đại học chính quy, cụ thể: Đối với các ngành đào tạo mới được mở ngành trong năm tuyển sinh, chỉ tiêu được xác định cho ngành đó không vượt quá 30% năng lực đào tạo của ngành; Trường Đại học trong 03 năm liền kề không vi phạm quy định về tuyển sinh, có tỷ 90% sinh viên tốt nghiệp có việc làm/năm trở lên thì được tăng thêm chỉ tiêu tối đa 10% so với năm trước liền kề đối với ngành chưa có chương trình kiểm định; nếu có sinh viên bị sàng lọc thì sau khi xác định chỉ tiêu nêu trên, còn được xác định chỉ tiêu tăng thêm không quá 25% số trung bình cộng của sinh viên bị sàng lọc trong 04 năm trước liền kề năm tuyển sinh.

Bổ sung quy định về giảng viên cơ hữu, giảng viên thỉnh giảng

Thông tư 01/2019/TT-BGDĐT ngày 25/02/2019, có hiệu lực thi hành từ ngày 12/04/2019, của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 06/2018/TT-BGDĐT ngày 28/02/2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định về việc xác định chỉ tiêu tuyển sinh trình độ trung cấp, cao đẳng các ngành đào tạo giáo viên; trình độ Đại học, Thạc sĩ, Tiến sĩ quy định cụ thể về giảng viên cơ hữu, giảng viên thỉnh giảng.

Theo đó, giảng viên cơ hữu của cơ sở giáo dục công lập là viên chức được tuyển dụng, sử dụng và quản lý theo quy định của pháp luật về viên chức; giảng viên cơ hữu của cơ sở giáo dục tư thục là người lao động ký hợp đồng lao động có thời hạn 03 năm hoặc hợp đồng không xác định thời hạn theo Bộ luật Lao động, không là công chức hoặc viên chức nhà nước, không đang làm việc theo hợp đồng lao động có thời hạn từ 03 tháng trở lên với đơn vị sử dụng lao động khác, do cơ sở giáo dục trả lương và chi trả các khoản khác thuộc chế độ, chính sách đối với người lao động theo các quy định hiện hành. Còn giảng viên thỉnh giảng trong xác định chỉ tiêu tuyển sinh phải có trình độ từ thạc sĩ hoặc tương đương trở lên, có ký hợp đồng thỉnh giảng theo quy định về chế độ giảng viên thỉnh giảng trong các cơ sở giáo dục và các quy định hiện hành liên quan khác, được cơ sở giáo dục trả lương, thù lao theo hợp đồng thỉnh giảng.

Nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân có hoạt động liên quan đến khu bảo tồn biển

Theo Nghị định 26/2019/NĐ-CP ngày 08/03/2019 của Chính phủ, có hiệu lực thi hành từ ngày 25/04/2019, về việc quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Thủy sản, tổ chức, cá nhân có hoạt động điều tra, nghiên cứu khoa học, giáo dục, đào tạo tại khu bảo tồn biển có nghĩa vụ gửi kế hoạch điều tra, nghiên cứu khoa học, giáo dục, đào tạo tại khu bảo tồn biển tới Ban Quản lý khu bảo tồn biển trước khi thực hiện 10 ngày; thực hiện điều tra, nghiên cứu khoa học, giáo dục, đào tạo theo quy định của pháp luật, Quy chế Quản lý khu bảo tồn biển và hướng dẫn, giám sát của Ban Quản lý khu bảo tồn biển; thông báo cho Ban quản lý khu bảo tồn biển về kết quả điều tra, nghiên cứu khoa học, giáo dục, đào tạo; tài liệu công bố trong nước hoặc quốc tế (nếu có); chi trả chi phí dịch vụ cho Ban quản lý khu bảo tồn biển theo quy định, trừ hoạt động điều tra, nghiên cứu khoa học.

Tổ chức, cá nhân có hoạt động dịch vụ du lịch sinh thái liên quan đến khu bảo tồn biển có nghĩa vụ triển khai hoạt động du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí theo đề án tổng thể phát triển du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí trong khu bảo tồn biển đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt; tuân thủ Quy chế Quản lý khu bảo tồn biển, quy định của Ban Quản lý khu bảo tồn biển, giám sát của Ban Quản lý khu bảo tồn biển; bảo vệ đa dạng sinh học và môi trường; tham gia hoạt động làm sạch môi trường, phục hồi, tái tạo các loài động vật, thực vật thủy sinh và hệ sinh thái biển trong khu bảo tồn... Cộng đồng dân cư, hộ gia đình, cá nhân sống trong và xung quanh khu bảo tồn biển có nghĩa vụ chấp hành quy chế quản lý khu bảo tồn biển, quy định của Ban Quản lý khu bảo tồn biển và quy định của pháp luật có liên quan; bảo vệ môi trường, đa dạng sinh học trong khu bảo tồn biển; tham gia hoạt động tái tạo, phục hồi các loài động vật, thực vật thủy sinh, hệ sinh thái biển trong khu bảo tồn.

Trách nhiệm và quyền hạn của người làm công tác kiểm toán nội bộ

Theo Nghị định 05/2019/NĐ-CP ngày 22/01/2019 của Chính phủ, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/04/2019, về kiểm toán nội bộ, người làm công tác kiểm toán nội bộ có trách nhiệm thực hiện kế hoạch kiểm toán đã được phê duyệt; xác định các thông tin đầy đủ, tin cậy, phù hợp và hữu ích cho việc thực hiện các mục tiêu kiểm toán; căn cứ vào các phân tích và đánh giá phù hợp để đưa ra kết luận và các kết quả kiểm toán một cách độc lập, khách quan; lưu các thông tin liên quan để hỗ trợ các kết luận và đưa ra kết quả kiểm toán; chịu trách nhiệm về kết quả kiểm toán được giao thực hiện; bảo mật thông tin theo đúng quy định của pháp luật; không ngừng nâng cao năng lực chuyên môn, giữ gìn đạo đức nghề nghiệp; các trách nhiệm khác theo quy định của pháp luật và Quy chế kiểm toán nội bộ của đơn vị.

Đồng thời, có quyền độc lập trong việc nhận xét, đánh giá, kết luận và kiến nghị về những nội dung đã kiểm toán; có quyền yêu cầu bộ phận/đơn vị được kiểm toán cung cấp kịp thời, đầy đủ tài liệu, thông tin có liên quan đến nội dung kiểm toán; bảo lưu ý kiến bằng văn bản về kết quả kiểm toán trong phạm vi được phân công; thực hiện các quyền hạn khác theo quy định của pháp luật và Quy chế kiểm toán nội bộ của đơn vị.

Có ít nhất 05 năm công tác trong lĩnh vực thông tin và truyền thông, có ít nhất 03 năm giữ chức vụ lãnh đạo cấp phòng và tương đương trở lên mới được bổ nhiệm Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông

Tại Thông tư 01/2019/TT-BTTTT ngày 05/03/2019 của Bộ Thông tin và Truyền thông, có hiệu lực thi hành từ ngày 19/04/2019, về tiêu chuẩn Giám đốc, Phó Giám đốc Sở Thông tin Truyền thông, ứng viên Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông phải có bằng tốt nghiệp Đại học trở lên một trong các ngành thuộc nhóm ngành công nghệ, kỹ thuật điện tử và viễn thông; toán tin, máy tính, công nghệ thông tin, an toàn thông tin; báo chí và truyền thông; xuất bản - phát hành; công nghệ kỹ thuật in theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo hoặc ngành khác thì phải có kinh nghiệm công tác trong lĩnh vực thông tin và truyền thông nhiều hơn 03 năm so với quy định.

Ngoài ra, có bằng tốt nghiệp cao cấp lý luận chính trị hoặc tương đương trở lên; chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước đối với lãnh đạo cấp sở; có trình độ ngoại ngữ tương đương bậc 03 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam trở lên; trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản trở lên theo và có ít nhất 05 năm công tác trong lĩnh vực thông tin và truyền thông, ít nhất 03 năm giữ chức vụ lãnh đạo cấp phòng và tương đương trở lên.

Tùng Anh