Điều chỉnh kích thước chữ

Chia sẻ kinh nghiệm vì mục tiêu phát triển bền vững

(CLO) Ngày 29/11, tại Hà Nội, Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) tổ chức Hội thảo “Khoa học, công nghệ và Đổi mới sáng tạo vì mục tiêu phát triển bền vững. Đây là diễn đàn để các nhà nghiên cứu, doanh nghiệp, quản lý…chia sẻ kinh nghiệm thúc đẩy vai trò của KH&CN vì mục tiêu phát triển bền vững.

Báo nói Công luận

Theo Bộ KH&CN, Hội thảo nhằm mục tiêu thông tin về vai trò của khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trong việc thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững và việc lồng ghép phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo với thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững ở các bộ, ngành, địa phương doanh nghiệp trong thời gian qua. Đồng thời cũng tạo diễn đàn để các nhà nghiên cứu, các nhà quản lý, các nhà hoạch định chính sách và các doanh nghiệp,… gặp gỡ, trao đổi và chia sẻ kinh nghiệm nhằm thúc đẩy vai trò của KH,CN và ĐMST vì mục tiêu phát triển bền vững.

Đây cũng là dịp các đại biểu cùng thảo luận về việc ứng dụng các kết quả nghiên cứu khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo trong phát triển kinh tế bền vững. Các tham luận đã làm rõ vai trò của KH, CN và ĐMST trong việc thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững và sự cần thiết phải lồng ghép phát triển KH, CN và ĐMST với thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững.

Toàn cảnh hội thảo

Toàn cảnh hội thảo

Thứ trưởng Bộ KH&CN Lê Xuân Định cho biết, ngày 10/5/2017, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 622/QĐ-TTg về việc ban hành Kế hoạch hành động quốc gia thực hiện Chương trình nghị sự 2030 vì sự phát triển bền vững. Thủ tướng Chính phủ đã phân công các bộ chủ trì thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững và nhấn mạnh cần huy động sự tham gia của cả cộng đồng doanh nghiệp, tổ chức xã hội, các đối tác trong thực hiện mục tiêu phát triển bền vững quốc gia. Bộ Khoa học và Công nghệ là một trong các bộ, ngành được phân công tổ chức triển khai Kế hoạch hành động quốc gia và các mục tiêu phát triển bền vững đến năm 2030.

Trong Kế hoạch hành động quốc gia, vai trò của KH,CN&ĐMST được khẳng định và nhấn mạnh. Cụ thể là: KH,CN&ĐMST là động lực chính cho phép và thúc đẩy quá trình chuyển đổi nền kinh tế đất nước theo hướng kinh tế thịnh vượng, bao trùm và bền vững với môi trường; là công cụ then chốt trong thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững; cung cấp giải pháp giải quyết các thách thức về kinh tế, xã hội, môi trường đối với thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững; hỗ trợ quá trình triển khai thực hiện Kế hoạch hành động quốc gia.

Thứ trưởng Bộ KH&CN Lê Xuân Định phát biểu tại Hội thảo

Thứ trưởng Bộ KH&CN Lê Xuân Định phát biểu tại Hội thảo

Theo đó, ngày 18/4/2018, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 419/QĐ-TTg về việc kiện toàn Hội đồng Quốc gia về phát triển bền vững và Nâng cao năng lực cạnh tranh. Hội đồng có 05 Ủy ban chuyên môn về: Phát triển bền vững; Xã hội; Môi trường; Khoa học và công nghệ; và Giáo dục và phát triển nhân lực. Ngày 29/11/2018, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành Quyết định số 3663/QĐ-BKHCN về việc thành lập Ủy ban về khoa học và công nghệ thuộc Hội đồng quốc gia về Phát triển bền vững và Nâng cao năng lực cạnh tranh, thành viên của Ủy ban là đại diện một số Bộ ngành, doanh nghiệp, tổ chức KH&CN.

Gia Nguyên