Điều chỉnh kích thước chữ

Chính phủ đồng ý xây dựng Luật Lực lượng trị an cơ sở

(CLO) Về Đề nghị xây dựng Luật Lực lượng trị an cơ sở, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình đồng ý về sự cần thiết xây dựng Luật Lực lượng trị an cơ sở. Tuy nhiên, Bộ Công an lưu ý, cần xác định lại tên gọi của Luật cho phù hợp hơn.

Báo nói Công luận

Văn phòng Chính phủ vừa có thông báo kết luận số 82/TB-VPCP của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình về Đề nghị xây dựng Luật Lực lượng trị an cơ sở. Theo đó, Phó Thủ tướng đồng ý về sự cần thiết xây dựng Luật Lực lượng trị an cơ sở.

Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình đồng ý về sự cần thiết xây dựng Luật Lực lượng trị an cơ sở.

Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình đồng ý về sự cần thiết xây dựng Luật Lực lượng trị an cơ sở.

Bộ Công an tiếp thu các ý kiến tham gia, khẩn trương chỉnh lý, hoàn thiện Hồ sơ Đề nghị xây dựng Luật bảo đảm chất lượng; gửi Bộ Tư pháp thẩm định; trình Chính phủ xem xét, đề nghị Ủy ban thường vụ Quốc hội cho bổ sung vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2021.

Về nội dung Đề nghị, Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Công an lưu ý, cần xác định lại tên gọi của Luật cho phù hợp hơn. Có thể lấy tên là Luật về các lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở; xác định rõ tính chất, vị trí, vai trò của các lực lượng trong việc tham gia bảo vệ an ninh, trật tự, an toàn xã hội ở cơ sở và vai trò, trách nhiệm của Nhà nước, của lực lượng Công an đối với các lực lượng này. Trên cơ sở đó, quy định cơ chế phát huy quyền làm chủ, sự tự nguyện của nhân dân ở cơ sở tham gia bảo vệ an ninh, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn, dưới sự lãnh đạo của Đảng và quản lý của chính quyền địa phương.

Tiếp tục nghiên cứu, làm rõ hơn tính hợp lý, tính khả thi, dự báo của nội dung, các giải pháp và điều kiện bảo đảm thực hiện các chính sách trong Đề nghị xây dựng Luật, tạo sự đồng thuận cao giữa các bộ, ngành liên quan.

Cùng với đó, Bộ Công an cần rà soát, đánh giá tác động đầy đủ, toàn diện các vấn đề liên quan đến xã hội, các quy định của pháp luật hiện hành đang điều chỉnh các vấn đề liên quan đến nội dung các chính sách dự kiến của Đề nghị xây dựng Luật để đề xuất hướng xử lý cho phù hợp, bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ, không để chồng chéo, trùng lắp hoặc mâu thuẫn.

Bộ Công an nghiên cứu, đề xuất quy định theo hướng không đưa lực lượng bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp vào phạm vi điều chỉnh của dự án Luật (để tiếp tục thực hiện theo quy định của pháp luật hiện hành).

Quốc Trần