Điều chỉnh kích thước chữ

Chính phủ thông qua dự thảo Nghị quyết về chính quyền đô thị TP Hồ Chí Minh

(CLO) Chính phủ cho phép xây dựng, ban hành dự thảo Nghị quyết về chính quyền đô thị TP Hồ Chí Minh theo trình tự, thủ tục rút gọn.

Audio
TP Hồ Chí Minh là trung tâm văn hóa, chính trị, xã hội quan trọng

TP Hồ Chí Minh là trung tâm văn hóa, chính trị, xã hội quan trọng

Chính phủ vừa thông qua dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về tổ chức chính quyền đô thị tại TP Hồ Chí Minh.

Theo đó, Chính phủ giao Bộ Nội vụ tiếp thu ý kiến các thành viên Chính phủ, hoàn thiện dự thảo Nghị quyết; phối hợp với Bộ Tư pháp báo cáo Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, quyết định việc bổ sung dự thảo Nghị quyết vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2020, cho phép xây dựng, ban hành dự thảo Nghị quyết theo trình tự, thủ tục rút gọn; thực hiện việc trình dự thảo Nghị quyết theo quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

Theo dự thảo Nghị quyết, TP Hồ Chí Minh là trung tâm văn hóa, chính trị, xã hội quan trọng, là thành phố có đóng góp lớn vào sự phát triển chung của cả nước; với đặc thù là đô thị lớn, có bề dày lịch sử, có yêu cầu cấp thiết trong việc xây dựng chính quyền đô thị.

Vừa qua, Quốc hội cũng đã thông qua 2 Nghị quyết thí điểm về chính quyền đô thị tại Đà Nẵng và Hà Nội. Đây là tiền đề có ý nghĩa và quan trọng để TP Hồ Chí Minh đề xuất với Quốc hội cho phép thực hiện tổ chức chính quyền đô thị tại địa phương.

Nghị quyết về tổ chức chính quyền đô thị tại TP Hồ Chí Minh khi được Quốc hội ban hành sẽ có tác động tích cực tới sự phát triển kinh tế, xã hội của thành phố; nâng cao tính tự chủ, tự chịu trách nhiệm của bộ máy chính quyền đô thị, nâng cao chất lượng hiệu quả cung ứng dịch vụ công, phù hợp với tính chất đô thị đặc biệt, lớn nhất nước.

Trước đó vào tháng 9, Bộ Nội vụ cũng tổ chức hội nghị góp ý đề án tổ chức mô hình chính quyền đô thị tại TP Hồ Chí Minh và đề án thành lập thành phố Thủ Đức thuộc TP Hồ Chí Minh.

Việc xây dựng Đề án tổ chức mô hình chính quyền đô thị tại TP Hồ Chí Minh nhằm giải quyết các vấn đề lớn của đô thị đặc biệt, phát huy tốt nhất vai trò, vị trí của thành phố đối với vùng và cả nước, đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh và bền vững trong thời gian tới, đồng thời đóng góp kinh nghiệm thực tiễn cho quá trình đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả của chính quyền đô thị.

Theo đề án, mô hình chính quyền đô thị tại TP Hồ Chí Minh được tổ chức trên cơ sở chính quyền thành phố gồm có HĐND và UBND; chính quyền tại các quận là UBND quận; chính quyền tại các phường là UBND phường. Việc tổ chức chính quyền địa phương ở các đơn vị hành chính khác của TP Hồ Chí Minh được thực hiện theo quy định của Luật tổ chức chính quyền địa phương.

Đề án cũng nêu rõ nhiệm vụ, quyền hạn của UBND, chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh; nhiệm vụ, quyền hạn của TP Hồ Chí Minh; cơ cấu tổ chức, nhiệm vụ, quyền hạn và chế độ làm việc của UBND quận, UBND phường…

T.Toàn