Điều chỉnh kích thước chữ

Chủ tịch Hồ Chí Minh và vấn đề chấn chỉnh đội ngũ cán bộ

Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn coi trọng việc thường xuyên và kiên quyết đấu tranh làm trong sạch bộ máy, loại bỏ những cán bộ không còn đủ phẩm chất.

Audio

Chủ tịch Hồ Chí Minh và vấn đề chấn chỉnh đội ngũ cán bộ 1
 Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn chăm lo xây dựng một đội ngũ cán bộ, thường xuyên và kiên quyết đấu tranh làm trong sạch bộ máy. Ảnh: TL

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn coi "Cán bộ là cái gốc của mọi công việc"; "Có cán bộ tốt thì việc gì cũng xong". Do vậy, bên cạnh việc chăm lo xây dựng một đội ngũ cán bộ tốt, Người cũng luôn coi trọng việc thường xuyên và kiên quyết đấu tranh làm trong sạch bộ máy, loại bỏ những cán bộ không đủ phẩm chất.

Người cho rằng, đây là điều kiện cơ bản bảo đảm cho bộ máy tổ chức Đảng và các cơ quan công quyền vận hành tốt, có hiệu quả và ít "bệnh tật".

Suy ngẫm lại những tư tưởng của Người về quyết tâm xây dựng và chấn chỉnh đội ngũ để có những lớp cán bộ thực sự trong sạch, vì đất nước, vì nhân dân, để thấy rằng những tư tưởng của Bác luôn có ý nghĩa thời đại và có giá trị định hướng cho công tác cán bộ của Đảng hiện nay.

Ngày 2/9/1945, Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa được thành lập. Ngay trong những ngày đầu của chính thể mới, nhưng điều Chủ tịch Hồ Chí Minh đặc biệt coi trọng đó là chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ.

Người chọn những cán bộ có đủ phẩm chất, năng lực và uy tín để đảm đương công việc, cùng với đó, coi trọng việc đấu tranh chống những căn bệnh dễ mắc phải của cán bộ khi có quyền trong tay.

Tháng 11/1946, trả lời trước Quốc hội về chuyện một số thành viên Chính phủ không trong sạch, Chủ tịch Hồ Chí Minh nói rõ "Chính phủ đã hết sức làm gương, và nếu làm gương không xong thì sẽ dùng pháp luật mà trị những kẻ ăn hối lộ. Đã trị, đang trị và sẽ trị cho kỳ hết". Người cũng yêu cầu "cán bộ phải thực hành chữ Liêm trước để làm kiểu mẫu cho dân".

Trọn cuộc đời Chủ tịch Hồ Chí Minh là một tấm gương sáng ngời về tinh thần thượng tôn pháp luật và cũng yêu cầu mỗi cán bộ, đảng viên phải làm gương. 

Người cho rằng, "Pháp luật phải thẳng tay trừng trị những kẻ bất liêm, bất kỳ kẻ đó giữ địa vị nào, làm nghề gì". Tư tưởng đó của Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn mang giá trị thời đại.

Trong bối cảnh hiện nay như Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nói "lò đang nóng rực" để xử lý những cán bộ hư hỏng, tham nhũng thì những tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về xây dựng đội ngũ cán bộ trong sạch có giá trị định hướng cho công tác cán bộ của Đảng trong giai đoạn này.

 

 

Theo VTV