Điều chỉnh kích thước chữ

Công đoàn Dầu khí Việt Nam chung sức vì sự phát triển của Tập đoàn

(NB&CL) Lời bài hát “Khúc tráng ca công đoàn PVN 20 năm tiến bước” vang lên đã thể hiện vai trò của công đoàn Dầu khí Việt Nam (CĐ DKVN) những năm qua. Trên tinh thần đồng hành, CĐ DKVN đã cùng Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam thực hiện ngày càng tốt hơn những chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, đặc biệt là các chế độ chính sách đối với đoàn viên công đoàn, người lao động trong Tập đoàn, góp phần không nhỏ làm nên văn hóa Người dầu khí.

Báo nói Công luận

Từ giám sát, phản biện xã hội hiệu quả

Ông Nguyễn Mạnh Kha - Phó Chủ tịch CĐ DKVN nhấn mạnh rằng: Các hoạt động giám sát, phản biện xã hội của Công đoàn Dầu khí Việt Nam (CĐ DKVN) cùng các cấp công đoàn trong toàn Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) đã mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động (NLĐ).

Theo đó, CĐ DKVN đã tập trung giám sát việc tổ chức thực hiện các văn bản quan trọng tại PVN và các doanh nghiệp thành viên; tích cực giải quyết và tham gia giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị và tâm tư nguyện vọng của đoàn viên, NLĐ; kiện toàn tổ chức, cán bộ làm công tác kiểm tra, thanh tra nhân dân và cán bộ làm công tác tư vấn pháp luật của công đoàn các cấp trong PVN.

Mặt khác, CĐ DKVN đã chỉ đạo các công đoàn trực thuộc triển khai thực hiện Quyết định 217, chủ động giám sát hoạt động của doanh nghiệp. Công đoàn các cấp phối hợp với chuyên môn xây dựng quy chế dân chủ, quy chế đối thoại, tổ chức hội nghị NLĐ, bầu ban thanh tra nhân dân (đối với những doanh nghiệp phải thành lập), tổ chức các cuộc đối thoại với người sử dụng lao động. Việc xây dựng các nội quy, quy chế, quy định liên quan đến chế độ, chính sách, quyền lợi, nghĩa vụ của NLĐ đã được công đoàn các cấp phối hợp với lãnh đạo doanh nghiệp công khai lấy ý kiến của NLĐ. 100% công đoàn cơ sở các cấp tiến hành giám sát việc thực hiện Thỏa ước lao động tập thể, quy chế tiền lương, tiền thưởng, quy chế quản lý cán bộ, các chế độ chính sách của NLĐ. Có những doanh nghiệp khó khăn còn có tình trạng nợ lương, nợ bảo hiểm được công đoàn giám sát và có văn bản đề nghị tháo gỡ khó khăn, bước đầu bảo đảm chế độ cho NLĐ. Việc thực hiện quy chế dân chủ đã tạo điều kiện thuận lợi cho NLĐ thực hiện quyền dân chủ trực tiếp của mình bằng việc thực hiện giám sát, kiểm tra thông qua hội nghị NLĐ, các cuộc đối thoại theo quy định của pháp luật; công khai cho NLĐ bằng văn bản công việc của PVN và các doanh nghiệp thành viên, công khai kế hoạch công tác hằng tháng, hằng quý, hằng năm...

Người lao động dầu khí.

Bên cạnh đó, Công đoàn các cấp phối hợp với lãnh đạo doanh nghiệp ký thỏa ước lao động tập thể. Có 100% doanh nghiệp xây dựng quy chế dân chủ, 95% doanh nghiệp tổ chức hội nghị NLĐ, 80% công đoàn cơ sở xây dựng được quy chế phối hợp hoạt động giữa công đoàn với chính quyền cùng cấp. 100% doanh nghiệp đã bầu thành viên đại diện NLĐ tham gia đối thoại định kỳ tại doanh nghiệp, với số lượng từ 3-7 lao động trực tiếp ở cơ sở.

Nhiều doanh nghiệp đã ban hành được quy chế hoạt động, quy định rõ chức năng của tập thể, cá nhân, xây dựng, sửa đổi quy chế quản lý, công khai công tác đào tạo, tuyển dụng, bố trí đánh giá đề bạt cán bộ. 100% doanh nghiệp xây dựng và ký được Thỏa ước lao động tập thể, 100% công nhân lao động được tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế...

Đặc biệt, phản biện xã hội đã được CĐ DKVN xác định là nhiệm vụ quan trọng trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của tổ chức công đoàn. CĐ DKVN luôn quan tâm chỉ đạo các công đoàn trực thuộc thực hiện tốt công tác phản biện xã hội theo chức năng nhiệm vụ của tổ chức công đoàn, đồng thời xây dựng kế hoạch, tổ chức chỉ đạo các công đoàn trực thuộc thăm hỏi, nắm bắt tình hình đời sống, lao động, việc làm và phối hợp với doanh nghiệp kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chế độ chính sách có liên quan đến CBCNV, đoàn viên công đoàn.

Việc tổ chức triển khai phản biện xã hội ngày càng đi vào thực chất, sâu rộng và hiệu quả hơn, đặc biệt là những vấn đề liên quan trực tiếp đến quyền, lợi ích của đoàn viên, NLĐ. Công đoàn đã tổ chức nhiều hình thức phản biện, như: Thông qua đối thoại, hội thảo, email, hệ thống báo chí công đoàn…

Qua hoạt động phản biện xã hội, CĐ DKVN đã nắm bắt được tình hình thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trong đội ngũ NLĐ và các doanh nghiệp; nắm bắt thực tế đời sống, lao động, việc làm; việc thực hiện các chế độ chính sách đối với CBCNV, đoàn viên công đoàn, từ đó có ý kiến tới các doanh nghiệp có biện pháp thực hiện ngày càng tốt hơn.

Thực tế cho thấy, CBCNV, đoàn viên CĐ DKVN ngày càng ý thức hơn về trách nhiệm, quyền lợi, nghĩa vụ của mình trong việc thực hiện quy chế dân chủ và các nội quy, quy chế của đơn vị. Việc giải quyết chế độ chính sách cho CBCNV, đoàn viên công đoàn được lãnh đạo doanh nghiệp quan tâm, ngày càng đi vào nền nếp, đúng quy định.

Phát huy tốt vai trò chủ động góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền

Có thể nói rằng, thời gian qua một trong những nhiệm vụ quan trọng đó là CĐ DKVN đã triển khai, quán triệt Quyết định số 218-QĐ/TW của Bộ Chính trị về tổ chức công đoàn tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền cho toàn thể 100% CBCNV, đoàn viên công đoàn trong toàn ngành Dầu khí thông qua 190 cuộc góp ý với trên 45.000 lượt người tham dự, trong đó, đảng viên đạt 100%, đoàn viên công đoàn đạt 99,6%.

CĐ DKVN xác định công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho đoàn viên công đoàn, người lao động là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên trong công tác xây dựng Đảng. Hằng năm, CĐ DKVN tổ chức tốt các hoạt động tuyên truyền, phối hợp với Đảng ủy, chính quyền tổ chức quán triệt, học tập các nghị quyết của Đảng; các chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tham gia hội nghị đảng viên hằng năm, tích cực tham gia đóng góp ý kiến và đóng góp vào các dự thảo văn bản khi triển khai lấy ý kiến đóng góp của đảng viên và quần chúng của đơn vị, đóng góp ý kiến các văn kiện đại hội Đảng cấp trên.

Dàn khoan dầu khí

Qua triển khai thực hiện Quyết định số 218-QĐ/TW của Bộ Chính trị đã giúp cho CBCNV, đoàn viên công đoàn nhận thấy vai trò, tầm quan trọng việc tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; nhận thức của CBCNV, đoàn viên công đoàn từng bước được nâng cao, phát huy tốt vai trò tích cực, chủ động trong việc tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, đặc biệt có nhiều ý kiến đóng góp của CBCNV, đoàn viên công đoàn đã được Đảng ủy Tập đoàn, Ban Tổng Giám đốc Tập đoàn và lãnh đạo các doanh nghiệp tiếp thu và đưa vào hoạt động.

Đáng chú ý là, hình thức góp ý được CĐ DKVN tổ chức khá đa dạng và thuận tiện nhằm lấy được nhiều ý kiến nhất, phát huy tinh thần dân chủ của đại đa số người lao động trong ngành Dầu khí, đơn cử một số hình thức như: Tổ chức lấy ý kiến tại hội nghị lao động hằng năm (1 lần); góp ý thường xuyên thông qua thùng thư góp ý xây dựng chính quyền đặt công khai tại trụ sở; góp ý thông qua tiếp xúc trực tiếp của CBCNV, đoàn viên công đoàn; góp ý đột xuất vào các văn bản dự thảo do chuyên môn cùng cấp gửi đến tổ chức công đoàn hoặc đăng công khai trên bản tin, trang tin của đơn vị; góp ý với lãnh đạo công đoàn cấp trên liên quan đến hoạt động của tổ chức công đoàn...

Trong 5 năm thực hiện Quyết định số 217-QĐ/TW và Quyết định số 218-QĐ/TW, CĐ DKVN đã tập trung chỉ đạo triển khai đồng bộ và sâu rộng về việc tổ chức nghiêm túc học tập, quán triệt và ban hành các văn bản để triển khai thực hiện. Kết quả bước đầu đã góp phần nâng cao nhận thức của CBCNV, đoàn viên công đoàn, người lao động trong việc thực hiện Quyết định số 217-QĐ/TW và Quyết định số 218-QĐ/TW về giám sát, phản biện xã hội.

Đặc biệt là, những kiến nghị, góp ý của đoàn viên công đoàn, người lao động về môi trường lao động, sản xuất kinh doanh, sáng kiến… đã được các cấp công đoàn trong CĐ DKVN lựa chọn, phản hồi hoặc phản ánh lên các cấp chính quyền. Những kiến nghị có tính chất giải pháp, sáng tạo đã được CĐ DKVN tổng hợp trình bày tại Đại hội CĐ DKVN và gửi tới Chính phủ, Quốc hội và Chủ tịch nước.

Có thể khẳng định rằng, CĐ DKVN thời gian qua đã đóng vai trò quan trọng về nhiều mặt, ấn tượng hơn cả là nhiệm vụ giám sát - phản biện xã hội và công tác xây dựng Đảng, chính quyền. Từ đó, góp phần xây dựng Đảng, chính quyền, xây dựng quan hệ lao động hài hòa, tiến bộ và phát triển trong chính các đơn vị, doanh nghiệp trực thuộc Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam, góp phần vào sự phát triển chung của đơn vị.

Hà Vân