Điều chỉnh kích thước chữ

Công tác thông tin Đại hội XIII của Đảng cần đẩy mạnh, phong phú, sinh động hơn nữa

(CLO) Đó là đề nghị của Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng tại buổi Họp báo thông báo nội dung Đại hội lần thứ XIII của Đảng diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Hà Nội, chiều ngày 22/1/2021.

Audio
Đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương phát biểu. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương phát biểu. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Dân là gốc, sức mạnh của nhân dân giữ vai trò quan trọng

Theo đó, tham dự Đại hội Đảng lần thứ XIII có 1.587 đại biểu, trong đó có 1.381 đại biểu chính thức do đại hội các đảng bộ trực thuộc Trung ương nhiệm kỳ 2020 - 2025 bầu, 15 đại biểu ngoài nước được Bộ Chính trị chỉ định, 191 đại biểu đương nhiên là các ủy viên chính thức và ủy viên dự khuyết khóa XII. Đại hội XIII sẽ thảo luận và thông qua các dự thảo Văn kiện, trong đó văn kiện trung tâm là báo cáo chính trị; báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành điều lệ Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII; báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII; bầu Ban chấp hành Trung ương khóa XIII (nhiệm kỳ 2021-2026) - cơ quan lãnh đạo cao nhất của Đảng giữa hai kỳ Đại hội.

Mở đầu họp báo, Bí thư Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương Nguyễn Xuân Thắng (Tổ trưởng Tổ Biên tập Văn kiện) thông báo một số điểm mới mang tính đột phát trong dự thảo văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng.

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch hội đồng Lý luận Trung ương phát biểu tại buổi họp báo. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch hội đồng Lý luận Trung ương phát biểu tại buổi họp báo. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Ông Thắng khái quát lại quá trình xây dựng và lấy ý kiến góp ý vào dự thảo văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng. Quá trình góp ý văn kiện được triển khai thực hiện nhiều vòng. Trước khi lấy ý kiến tại Đại hội Đảng bộ cấp cơ sở Trung ương đã cho ý kiến. Sau đó, dự thảo văn kiện cũng được đưa ra lấy ý kiến tại Đại hội đảng bộ cấp trên cơ sở và Đại hội Đảng bộ trực thuộc Trung ương. Dự thảo văn kiện được đưa ra lấy ý kiến toàn dân, trước hết là ĐBQH, MTTQ, các tổ chức chính trị xã hội. Đến nay đã có dự thảo hoàn chỉnh. Trong đó, dự thảo văn kiện có cập nhật tình hình thực tiễn của đất nước, đặc biệt là tình hình trong năm 2020 để thấy rõ sự nỗ lực của toàn Đảng, toàn dân ta. Cả hệ thống chính trị vào cuộc thực hiện mục tiêu kép, vừa chống dịch như chống giặc, vừa đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh.

Ông Nguyễn Xuân Thắng phân tích về hai nội dung cơ bản nhất của dự thảo văn kiện trình Đại hội XIII. Thứ nhất, dự thảo văn kiện lần này tự đánh giá, rút ra bài học, dự báo định hướng và các đột phá phát triển đều nhấn mạnh khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam - nhân tố quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam. Thứ hai, nhân dân là trung tâm trong sự nghiệp tiếp tục đẩy mạnh đồng bộ toàn diện công cuộc đổi mới.

“Dân là gốc, sức mạnh của nhân dân giữ vai trò quan trọng” - Ông Thắng nhấn mạnh.

Điều này được thể hiện rõ ở các bài học được rút ra từ nhiệm kỳ này. Bài học đầu tiên là tăng cường chỉnh đốn Đảng toàn diện về tư tưởng, chính trị, đạo đức, tổ chức và cán bộ. Công tác xây dựng Đảng gắn liền với cuộc đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí đạt hiệu quả rõ rệt đã củng cố niềm tin của nhân dân. 

Trả lời về những điểm mới trong công tác xây dựng Đảng được thể hiện trong dự thảo văn kiện Đại hội XIII, ông Thắng cho rằng: Trong văn kiện Đại hội XII của Đảng nhấn mạnh công tác xây dựng Đảng. Trong xây dựng Đảng nhấn mạnh công tác cán bộ là then chốt, gắn với đó là học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Thực tế vừa qua, trong tổng kết, chúng ta tiếp tục nhấn mạnh công tác xây dựng Đảng toàn diện về mọi mặt, cả về tư tưởng, chính trị, đạo đức, tổ chức và cán bộ. Công tác xây dựng Đảng gắn với công tác phòng chống tham nhũng, đẩy mạnh kiểm tra giám sát, công tác dân vận.  “Nói tóm lại, dựa vào nhân dân để xây dựng Đảng. Đó là điểm mới của Đại hội này”, ông Thắng nhấn mạnh.

Công tác chuẩn bị đã sẵn sàng mọi điều kiện với chất lượng cao nhất

Cũng tại họp báo, đồng chí Nguyễn Đắc Vinh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng thông tin về công tác tham mưu, tổ chức phục vụ Đại hội XIII của Đảng. Trong đó, công tác chuẩn bị Đại hội đã được Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đặc biệt quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ, sát sao.  

Đồng chí Nguyễn Đắc Vinh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng phát biểu tại buổi họp báo. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Đồng chí Nguyễn Đắc Vinh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng phát biểu tại buổi họp báo. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Về việc chuẩn bị các văn kiện trình Đại hội XIII, ông Vinh cho hay, các dự thảo văn kiện trình Đại hội lần này đã được tiến hành rất công phu, bài bản, chu đáo; là kết tinh trí tuệ và sức sáng tạo của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta. Hội nghị Trung ương 14 (tháng 12/2020), Ban Chấp hành Trung ương đã thông qua nội dung các dự thảo văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng gồm 5 tài liệu. Đó là, Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII.  Báo cáo tổng kết thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2011 - 2020, xây dựng Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021 - 2030.  Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025. Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng của Ban Chấp hành Trung ương khoá XII. Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII.

Tại Hội nghị Trung ương 15 (ngày 16 - 17/1/2021), Ban Chấp hành Trung ương đã thông qua dự thảo Báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng. Văn phòng Trung ương Đảng đã phối hợp hoàn thiện các văn bản; tiến hành in ấn tài liệu. Đến nay, công việc đã hoàn tất; các tài liệu chính của Đại hội đã được gửi tới các đại biểu từ ngày 17/1 để nghiên cứu. Trước đại hội, toàn bộ tài liệu của đại hội sẽ được gửi cho đại biểu.

Về công tác tổ chức, phục vụ đại hội, ông Vinh cho biết, một số điểm mới và được bổ sung để phù hợp với tình hình dịch bệnh Covid-19. Công tác chăm sóc sức khỏe đại biểu cũng được Tiểu ban Tổ chức phục vụ Đại hội đặc biệt quan tâm. Tới nay công tác chuẩn bị đã sẵn sàng mọi điều kiện với chất lượng cao nhất để tổ chức Đại hội thành công.

Về nội dung, chương trình đại hội, Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng cho biết, đại hội diễn ra trong 9 ngày, từ 25/1 đến 2/2 tại Thủ đô Hà Nội. Trong đó, phiên trù bị tổ chức vào ngày 25/1, khai mạc chính thức vào ngày 26/1; dự kiến bế mạc vào sáng 2/2.

Các cơ quan báo chí, phóng viên cần chủ động hơn nữa trong tuyên truyền

Các phóng viên tác nghiệp tại Họp báo

Các phóng viên tác nghiệp tại Họp báo

Chủ trì và cung cấp nhiều thông tin tại họp báo, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng có nói thêm về công tác Phòng chống tham nhũng (PCTN) với việc đưa ra lời của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã khẳng định đây là cuộc đấu tranh không có vùng cấm, không có ngoại lệ, không có điểm dừng và trên tất cả các lĩnh vực.

Ông cũng đặc biệt nhấn mạnh: Tôi khẳng định lại là Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã chuẩn bị bài bản, thận trọng, chặt chẽ, khoa học, dân chủ, làm từng bước, làm đến đâu, chắc đến đó và đạt được sự thống nhất cao trong Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư. Về cách làm, chúng tôi kế thừa những kinh nghiệm quý báu, cách làm hiệu quả của các kỳ Đại hội trước, đồng thời bổ sung thêm một số biện pháp cho phù hợp với yêu cầu tình hình thực tiễn hiện nay... Lần này, Trung ương chuẩn bị cho các nhóm đối tượng rất chặt chẽ. Đối với Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương làm trước; tái cử làm trước; ứng cử lần đầu làm sau. Sau đó mới tới Bộ Chính trị, Ban bí thư cũng tái cử làm trước, ứng cử lần đầu làm sau. Rồi tới lãnh đạo chủ chốt, có trường hợp đặc biệt…Sau đó là với những trường hợp đặc biệt về độ tuổi ứng cử vào Ban Chấp hành Trung ương. Còn cụ thể thế nào, danh sách đó là ai, chúng tôi sẽ thông báo với báo chí vào thời điểm thích hợp.

Kết luận họp báo, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng cảm ơn các cơ quan báo chí trong công tác thông tin, tuyên truyền Đại hội các cấp và Đại hội Đảng lần thứ XIII đã chủ động triển khai ngay, càng gần Đại hội mức độ tuyên truyền ngày càng cao, sinh động, hấp dẫn và phong phú. Ông cũng cảm ơn báo chí nước ngoài đã truyền đi những thông tin tích cực về đất nước Việt Nam.

Còn hơn 50 tiếng nữa, Đại hội XIII sẽ bắt đầu, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đề nghị công tác thông tin Đại hội XIII của Đảng cần đẩy mạnh, phong phú, sinh động hơn nữa. Các cơ quan báo chí, phóng viên cần chủ động hơn nữa trong tuyên truyền, bám sát diễn biến Đại hội, bám sát yêu cầu thông tin. Bằng nhiều hình thức phong phú, sinh động, kịp thời mang đến cho nhân dân cả nước không khí phấn khởi, vui tươi, tin tưởng vào thành công Đại hội, tin tưởng rằng dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đất nước sẽ bước vào giai đoạn mới, lập nên kỳ tích phát triển mới, vì một nước Việt Nam phồn vinh, hạnh phúc. Đồng thời, đề nghị Trung tâm báo chí Đại hội XIII của Đảng cung cấp các thông tin cần thiết theo quy định đối với phóng viên, báo chí.

“Kỳ này đảm bảo với các phóng viên việc cung cấp thông tin, tạo điều kiện thuận lợi để phóng viên tác nghiệp, kể cả phỏng vấn các đồng chí lãnh đạo cao cấp của Đảng, Nhà nước và các đại biểu của Đại hội sẽ thuận lợi hơn rất nhiều các kỳ đại hội trước”, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng khẳng định.

Hà Vân