Điều chỉnh kích thước chữ

Công ty TNHH Một thành viên Lâm nghiệp Ia H’Drai: Công tác bảo vệ rừng được đặt lên hàng đầu

(NB&CL) Công ty TNHH Một thành viên Lâm nghiệp Ia H’Drai cùng toàn thể CBCNV, người lao động đã từng bước đưa Công ty hoạt động một cách hiệu quả; diện tích rừng tự nhiên do Công ty quản lý được bảo toàn, tình hình vi phạm pháp luật về bảo vệ và phát triển rừng trong khu vực đã được kiểm soát...

Audio

Trong bối cảnh hiện nay, trước áp lực về nhu cầu sử dụng lâm sản và đất để sản xuất nông nghiệp của người dân, công tác quản lý, bảo vệ rừng còn gặp nhiều khó khăn nhưng với sự nỗ lực, vượt khó khăn của tập thể Chi bộ, Ban Lãnh đạo Công ty TNHH Một thành viên Lâm nghiệp Ia H’Drai cùng toàn thể cán bộ, viên chức, người lao động đã từng bước đưa Công ty hoạt động một cách hiệu quả; diện tích rừng tự nhiên do Công ty quản lý được bảo toàn, tình hình vi phạm pháp luật về bảo vệ và phát triển rừng trong khu vực đã được kiểm soát, hạn chế đến mức thấp nhất tình trạng xâm hại tài nguyên rừng.

Công ty TNHH Một thành viên Lâm nghiệp Ia H’Drai là doanh nghiệp 100% vốn nhà nước, do UBND tỉnh Kon Tum làm chủ sở hữu; thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, cung ứng dịch vụ công ích và quản lý bảo vệ rừng trên địa bàn huyện biên giới Ia H’Drai. Hiện nay, Công ty đang quản lý diện tích rừng và đất rừng do 30.354,32ha.

Báo Công luận

Trong năm qua, công tác phòng cháy chữa cháy rừng (PCCCR) là một nhiệm vụ hết sức quan trọng trong công tác quản lý bảo vệ rừng (QLBVR) được Chính phủ, các Bộ, ngành Trung ương, địa phương đặc biệt quan tâm, thường xuyên ban hành nhiều văn bản pháp quy cũng như các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện công tác bảo vệ rừng và phòng cháy chữa cháy rừng (BVR&PCCCR), tạo điều kiện thuận lợi cho các cấp, các ngành chức năng làm cơ sở để triển khai thực hiện.

Công ty thường xuyên nhận được sự chỉ đạo sát sao, kịp thời của các cấp ủy đảng và chính quyền địa phương, sự phối hợp chặt chẽ của các cơ quan chức năng trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao. Tập thể cán bộ, nhân viên công ty có sự đoàn kết chặt chẽ đồng lòng, nhất trí quyết tâm thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Đảng và Nhà nước đã có các chính sách thông thoáng hơn như thực hiện chi trả dịch vụ môi trường rừng; hỗ trợ kinh phí bảo vệ đối với diện tích rừng tự nhiên tạm dừng khai thác tạo điều kiện thuận lợi cho các đơn vị chủ rừng có nguồn kinh phí thực hiện các hoạt động bảo vệ rừng.

Báo Công luận

Hằng năm, Công ty tổ chức tuyên truyền pháp luật bảo vệ rừng; phổ biến các văn bản chỉ đạo, điều hành của chính quyền địa phương các cấp, các ngành về lĩnh vực quản lý bảo vệ rừng; vận động nhân dân tích cực tham gia bảo vệ rừng, phát hiện và tố giác những hành vi vi phạm bằng nhiều hình thức khác nhau, từng bước nâng cao ý thức của người dân trong công tác bảo vệ rừng.

Bên cạnh đó, việc bảo vệ rừng cần có sự tham gia của người dân, cộng đồng dân cư sống gần rừng, do vậy Công ty xác định phải tổ chức khoán bảo vệ rừng để người dân được tham gia, tạo được ý thức của họ trong việc bảo vệ rừng, đồng thời tạo việc làm cải thiện sinh kế cho người dân, tạo mối liên kết chặt chẽ giữa người dân và chủ rừng. Trong những thời gian đầu khi đơn vị triển khai, đa số các hộ dân đều không muốn tham gia vì họ chưa hiểu được giá trị từ việc bảo vệ rừng, sợ trách nhiệm khi tham gia. Tuy nhiên, nhờ sự kiên trì vận động nên hiện nay đã giao khoán 1.707,07ha/3 cộng đồng tại xã Ia Dom và Ia Tơi.

Báo Công luận

Việc tổ chức tuần tra truy quét hoặc đề nghị UBND huyện thành lập đoàn liên ngành để truy quét là nhiệm vụ trọng tâm được đơn vị thực hiện thường xuyên trong năm. Trong năm 2020 đã tổ chức 13 đợt truy quét trên lâm phần. Ngoài những đợt truy quét tập trung thì lực lượng bảo vệ rừng thường xuyên tuần tra, kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ lâm phần quản lý, thường xuyên túc trực tại các điểm nóng nắm bắt thông tin, theo dõi diễn biến để có biện pháp xử lý hoặc phối hợp xử lý. Chủ động tăng cường lực lượng bảo vệ rừng đủ mạnh tại các điểm nóng để ngăn ngừa, xử lý các tình huống thuộc thẩm quyền hoặc báo cáo kịp thời đến các tổ chức, cá nhân có thẩm quyền để xử lý.

Về tình hình cháy rừng và xử lý sau cháy, mùa khô 2019-2020 trên lâm phần Công ty quản lý cơ bản ổn định, không có vụ cháy lớn nào xảy ra. Tuy nhiên, có một số vụ cháy nhỏ, cháy thực bì, lau lách ven rừng, dưới tán rừng nhưng lực lượng bảo vệ rừng đã kịp thời phát hiện và dập tắt không gây ra thiệt hại tài nguyên rừng.

Báo Công luận

Công tác PCCCR đòi hỏi phải có sự quan tâm chỉ đạo quyết liệt của cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp; sự vào cuộc của các cơ quan chức năng; ý thức tự giác, chấp hành của người dân. Từ những kết quả kể trên, năm 2021, Công ty đã đặt ra một số mục tiêu, nhiệm vụ để thực hiện công tác tốt hơn nữa. Thứ nhất, đơn vị cần phải phát huy được sức mạnh của cả hệ thống chính trị trong việc tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện công tác PCCCR. Thứ hai, việc chủ động được nguồn nhân lực, vật lực theo phương châm 4 tại chỗ góp phần hạn chế thấp nhất mức độ thiệt hại do cháy rừng gây ra. Thứ ba, nhận thức của nhân dân về tác hại do cháy rừng là một động lực quan trọng giúp giảm thiểu được số vụ cháy rừng cũng như thiệt hại về rừng do cháy rừng gây ra. Thứ tư, sau mỗi vụ cháy, đơn vị cũng cần được tổ chức đánh giá rút kinh nghiệm kịp thời. Thứ năm, cần thực hiện tốt hơn nữa công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về lĩnh vực quản lý bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng cho nhân dân. Thứ sáu, tăng cường công tác tuần tra, kiểm tra các điểm nóng vi phạm Luật Lâm nghiệp.

Báo Công luận

Về giải pháp thực hiện, trong thời gian tới, đơn vị sẽ tập trung xác định, khoanh vùng trọng điểm dễ xảy ra cháy rừng để có kế hoạch triển khai thực hiện đồng bộ các biện pháp phòng cháy, chữa cháy rừng sát với thực tế và có hiệu quả. Thường xuyên trinh sát nắm bắt tình hình tại các điểm nóng về vi phạm Luật Lâm nghiệp để tổ chức tuần tra, truy quét ngăn chặn và xử lý kịp thời, triệt để các hành vi phạm Luật Lâm nghiệp. Đổi mới hình thức, nội dung tuyên truyền về công tác BVR&PCCCR phù hợp với tình hình thực tế của từng địa bàn, từng thời điểm, đặc biệt nâng cao kiến thức, kỹ năng của người truyền đạt thông tin tuyên truyền nhằm phát huy hiệu quả của công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về BVR&PCCCR.

Bên cạnh đó, phân công trách nhiệm, địa bàn phụ trách cụ thể cho từng thành viên trong Ban chỉ huy, để công tác BVR&PCCCR trong mùa khô được triển khai thực hiện kịp thời và hiệu quả. Duy trì việc trao đổi thông tin và tăng cường sự phối hợp trong công tác BVR&PCCCR giữa các cơ quan chức năng, chính quyền địa phương và nắm bắt thông tin từ người dân trong vùng. Tăng cường đầu tư các công trình phục vụ công tác bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng; mua sắm các phương tiện, công cụ, dụng cụ phục vụ công tác tuần tra, bảo vệ rừng, xử lý các đối tượng vi phạm phù hợp với quy định pháp luật trong công tác bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng. Chú trọng tổ chức xây dựng lực lượng bảo vệ rừng, chữa cháy rừng mang tính chuyên nghiệp, kịp thời ứng phó và xử lý mọi tình huống xảy ra. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đôn đốc các Lâm trường, Trạm QLBVR thực hiện nghiêm Phương án PCCCR đã được phê duyệt, đồng thời thực hiện đúng chức trách nhiệm vụ được giao trong công tác QLBVR. Thường xuyên đôn đốc, nhắc nhở các cộng đồng dân cư có nhận khoán bảo vệ rừng thực hiện nghiêm theo hợp đồng hai bên đã ký kết, đồng thời tổ chức cho các cộng đồng này thực hiện việc tuần tra bảo vệ rừng.

Để có thể phát huy hơn nữa những thành tích, kết quả đạt được, Công ty TNHH Một thành viên Lâm nghiệp Ia H’Drai tiếp tục phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Trong chặng đường tiếp theo, Công ty TNHH Một thành viên Lâm nghiệp Ia H’Drai mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, chỉ đạo của lãnh đạo các cơ quan Trung ương để đơn vị có thể đạt được nhiều kết quả nổi bật hơn nữa.

Trần Hậu