Điều chỉnh kích thước chữ

Đảng ta đó, hân hoan một niềm tin!

(CLO) “Đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín như ngày nay”. Câu nói này được Tổng Bí thư – Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nhắc lại nhiều lần trong các Hội nghị Trung ương cũng như trong bài Diễn văn đọc tại lễ kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng (3/2/1930 – 3/2/2020).

Audio

Với những cống hiến lớn lao của Đảng đối với Tổ quốc, với nhân dân ta, 91 năm lãnh đạo đất nước, Đảng ta thật sự xứng đáng với lời đánh giá của Bác Hồ:  “Đảng ta thật là vĩ đại”.

Đại hội XIII của Đảng.

Đại hội XIII của Đảng.

“Hôm nay ôn lại quãng đường dài...”

Thực tiễn thành tựu to lớn của nước ta từ sau cách mạng tháng Tám 1945 đến nay đã chứng minh một cách hùng hồn vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Lịch sử đã, đang và sẽ còn phải tìm hiểu, lý giải nhiều bài học về một đảng mới 15 tuổi đời, với số lượng đảng viên còn rất ít ỏi, đã lãnh đạo dân tộc Việt Nam giành chính quyền từ tay phát xít Nhật, lập nên nhà nước công nông đầu tiên ở Đông Nam Á.

Chưa đầy 4 năm sau cuộc “Tổng diễn tập lực lượng đầu tiên” làm nên phong trào Xô Viết Nghệ Tĩnh, Đảng ta tổ chức Đại hội lần thứ nhất tại Ma Cao (Trung Quốc). Không chỉ đánh dấu bước ngoặt rất quan trọng về sự lớn mạnh của một chính đảng sau khi được khôi phục lại, sự kiện này còn nói lên tính kiên định, vững vàng, niềm tin sắt son của các đảng viên và người dân Việt Nam đối với Đảng.

Chiến tranh thế giới thứ 2 bùng nổ (1939) Đảng đã tổ chức Hội nghị Trung ương 6,7 đặt nhiệm vụ giải phóng dân tộc lên hàng đầu. Nghị quyết Hội nghị chỉ rõ: phải tuyệt đối thống nhất giữa ý chí và hành động, liên hệ chặt chẽ với quần chúng, coi trọng tuyên truyền lý luận cách mạng, lựa chọn cán bộ, củng cố hệ thống chính trị rộng rãi, chặt chẽ khắp các vùng, miền. Đặc biệt đấu tranh chống các biểu hiện hữu khuynh, tả khuynh, bảo đảm nội bộ đảng trong sạch, vững mạnh, đủ sức lãnh đạo cách mạng giải phóng dân tộc.

Hội nghị Trung ương 8 tại Pắc Pó (Cao Bằng) tháng 5/1941 do đồng chí Nguyễn Ái Quốc chủ trì, quyết định thành lập Mặt trận Việt Nam Độc lập Đồng minh (gọi tắt là Việt Minh) có nhiệm vụ tập hợp mọi giai cấp, đảng phái, tôn giáo, dân tộc, chuẩn bị lực lượng tiến tới khởi nghĩa vũ trang giành chính quyền nhân dân. Từ đó về sau, phong trào Việt Minh phát triển sâu rộng,  các tổ chức cứu quốc nối nhau ra đời, tạo nên một lực lượng chính trị mạnh, một LLVT, bán vũ trang hình thành và phát triển nhanh chóng, các căn cứ địa cách mạng được thành lập ở nhiều nơi trong cả nước.

Tháng 12/1945, tận dụng thời cơ ngay sau khi Nhật đảo chính Pháp, Ban Thường vụ Trung ương Đảng lập tức ra chỉ thị “Nhật Pháp bắn nhau và hành động của chúng ta”, phát động cao trào kháng Nhật cứu nước, chỉ đạo khởi nghĩa từng phần, giành chính quyền bộ phận. Quyết định sáng suốt, chớp thời cơ kịp thời của Đảng tại Hội nghị Tân Trào (Tuyên Quang) ngày 13/8/1945 đã dẫn đến Tổng khởi nghĩa cả nước, giành chính quyền về tay nhân dân.

Thực dân Pháp dã tâm xâm lược nước ta lần nữa. Ngày 19/12/1946, Đảng ta phát động toàn quốc kháng chiến với quyết tâm: “Chúng ta thà hy sinh tất cả, chứ nhất định không chịu mất nước, không chịu làm nô lệ”. Đáp lời kêu gọi của Đảng và Bác Hồ, quân dân ta đã anh dũng, kiên cường, bất chấp gian khổ, hy sinh bước vào cuộc kháng chiến 9 năm ròng, làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ “Lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”, buộc thực dân Pháp phải ký Hiệp định Giơ – ne – vơ lập lại hòa bình ở Đông Dương vào ngày 20/7/1954. Miền Bắc hoàn toàn giải phóng, tiến hành quá độ lên XHCN, làm hậu phương vững chắc cho công cuộc cách mạng giải phóng miền Nam. Bằng sức mạnh của dân tộc, sức mạnh của thời đại, phát huy cao độ trí tuệ và lòng dũng cảm vô song của người Việt Nam, Đảng ta lãnh đạo toàn dân chiến đấu và chiến thắng, làm nên Đại thắng mùa xuân 1975, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, đưa Việt Nam lên một vị thế mới trên bản đồ thế giới.

Song song với sự nghiệp khôi phục kinh tế, xây dựng CNXH trong điều kiện mới ra khỏi cuộc chiến ác liệt, trường kỳ, lại phải đương đầu với hai cuộc chiến tranh mới ở hai đầu đất nước, dưới sự chèo lái đúng đắn về chiến lược, mềm dẻo, khôn khéo về sách lược, Đảng đã lãnh đạo toàn dân, toàn quân vượt qua mọi khó khăn, lập nên những thành tựu mới to lớn trên con đường hội nhập và phát triển.

“Là niềm hy vọng chói ngời tim ta”

Như một sự trùng hợp mang tính lịch sử. Đảng ra đời vào ngày 3/2/1930, tròn 91 năm sau, Đại hội lần thứ XIII của Đảng thành công tốt đẹp cũng vào dịp 3/2/2021, mở ra một chương mới cho tương lai phát triển rực rỡ của đất nước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng:

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng: "Với tất cả sự khiêm tốn, chúng ta vẫn có thể nói rằng: Đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay”.

Lần đầu tiên chúng ta được đón nhận niềm vui, lòng tự hào trào dâng từ diễn đàn long trọng của Đại hội, khi Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng dõng dạc tuyên bố: “Với tất cả sự khiêm tốn, chúng ta vẫn có thể nói rằng: Đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay”.

Có thể thấy rất rõ ràng, sau gần 35 năm tiến hành công cuộc đổi mới, dưới sự lãnh đạo tài tình của Đảng ta, từ một đất nước nghèo nàn, cơ sở vật chất – kỹ thuật, kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội lạc hậu, trình độ thấp, đến nay Việt Nam đã vươn lên trở thành một nước đang phát triển, có thu nhập trung bình, văn hóa, xã hội tiếp tục phát triển, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được cải thiện; công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được tiến hành toàn diện, đồng bộ, có hiệu quả; khối đại đoàn kết toàn dân tộc không ngừng được củng cố; chính trị, xã hội ổn định, quốc phòng – an ninh, độc lập, chủ quyền được giữ vững; vị thế và uy tín của đất nước được được nâng cao trên trường quốc tế.

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng là một sự kiện chính trị trọng đại của Đảng ta, đất nước ta và dân tộc ta, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong quá trình tiếp tục đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, phấn đấu đến giữa thế kỷ XXI, Việt Nam trở thành một nước phát triển theo định hướng XHCN.

Với trách nhiệm, sự đồng thuận, nhất trí cao, Đại hội lần thứ XIII của Đảng đã thành công tốt đẹp, đưa ra được những quyết sách sáng suốt, đúng đắn của đất nước trong giai đoạn mới;  bầu ra được bộ máy lãnh đạo đủ phẩm chất, tài năng, trách nhiệm cao, động viên toàn Đảng, toàn dân, toàn quân khát vọng vươn lên mãnh liệt, lập nên những kỳ tích mới trên.

Nhìn lại lịch sử 91 năm qua, chúng ta càng tự hào hơn về dân tộc ta – một dân tộc văn hiến và anh hùng; tự hào về Đảng ta – Đảng CSVN do Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập và rèn luyện, một lòng, một dạ chiến đấu hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân. 91 năm lịch sử của Đảng là “Cả một pho lịch sử bằng vàng”. Chúng ta mãi mãi tự hào, mãi mãi dành trọn niềm tin và hy vọng về một tương lai tốt đẹp của đất nước dưới sự lãnh đạo toàn diện, tuyệt đối của Đảng.

Khắc Hiển