Điều chỉnh kích thước chữ
Xã Trung Hạ - Huyện Quan Sơn (Thanh Hóa):

Dấu ấn của một nhiệm kỳ

(CLO) Với tinh thần đoàn kết, chủ động khắc phục khó khăn, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc xã Trung Hạ (Quan Sơn) đã phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2015-2020, ghi nhiều dấu ấn trong phát triển KT-XHvà xây dựng tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh.

Báo nói Công luận

Trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ xã Trung Hạ đã phát huy tinh thần đoàn kết, quyết tâm cao của cán bộ, đảng viên và nhân dân các dân tộc trong xã cụ thể hóa các nghị quyết, chỉ thị của cấp trên và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã Trung Hạ khóa XXIII, nhiệm kỳ 2015 - 2020 thành chương trình hành động, kế hoạch, đề ra chủ trương, giải pháp phù hợp với thực tế của địa phương để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ trên tất cả các lĩnh vực kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh và xây dựng hệ thống chính trị theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2015 – 2020 đã đề ra.

Ông Nguyễn Văn Sinh, Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch UBND xã Trung Hạ.

Ông Nguyễn Văn Sinh, Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch UBND xã Trung Hạ.

Đồng chí Nguyễn Văn Sinh, Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch UBND xã Trung Hạ cho biết: “Xác định mục tiêu nhiệm vụ trọng tâm trong giai đoạn 2015 - 2020 là tập trung các chỉ tiêu để xây dựng NTM, Đảng bộ xã Trung Hạ đã đề ra các khâu đột phá, đó là khai thác tối đa các tiềm năng lợi thế về đất đai, kinh tế vườn rừng; đẩy mạnh ứng dụng các tiến bộ khoa học, kỹ thuật vào sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp tạo bước chuyển biến lớn về chất lượng, phát triển các loại hình tổ chức sản xuất; tập trung huy động các nguồn lực đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng, kinh tế - xã hội, xây dựng xã đạt chuẩn NTM. Nâng cao hiệu quả, hiệu lực quản lý, điều hành của cấp ủy, chính quyền, tạo bước chuyển biến mạnh mẽ về cải cách hành chính; xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh”. 

Xác định nhiệm vụ phát triển kinh tế là trọng tâm, Đảng ủy xã Trung Hạ chỉ đạo thực hiện nhiều giải pháp phát triển kinh tế - xã hội phù hợp. Cơ cấu kinh tế chuyển biến tích cực, tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ và thương mại ngày càng tăng, đời sống nhân dân ngày càng được nâng cao; thu nhập bình quân đầu người năm 2020 đạt 30,5 triệu đồng/người/năm, tăng gấp 3 lần so với năm 2015.

Trong lĩnh vực sản xuất nông nghiệp, nhờ thực hiện cơ cấu cây trồng hợp lý, áp dụng các biện pháp thâm canh tăng vụ, ứng dụng khoa học, kỹ thuật tiên tiến vào sản xuất nên tổng sản lượng lương thực có hạt năm 2020 đạt gần 1.591 tấn. Diện tích, sản lượng lúa, ngô, sắn, trồng rừng đều tăng so với nghị quyết đại hội.

Công sở xã Trung Hạ.

Công sở xã Trung Hạ.

Trong lĩnh vực chăn nuôi, xã Trung Hạ tập trung định hướng phát triển theo mô hình kinh tế chăn nuôi trang trại. Hiện nay, tổng đàn trâu, bò của xã có 475 con, đàn lợn 1.410 con; đàn gia cầm cũng phát triển mạnh với số lượng 13.500 con đem lại nguồn thu ổn định cho nông dân. 

Bên cạnh đó, xã tập trung khuyến khích các thành phần kinh tế đầu tư phát triển các cơ sở tiểu thủ công nghiệp, thương mại, dịch vụ. Đến nay, toàn xã có gần 85 hộ gia đình kinh doanh góp phần giải quyết nhiều việc làm cho lao động địa phương và thúc đẩy kinh tế địa phương phát triển. 

Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, cấp ủy, chính quyền xã Trung Hạ đã huy động toàn hệ thống chính trị và nhân dân chung tay xây dựng nông thôn mới, đến nay đã toàn xã đạt 17/19 tiêu và 3/7 bản được công nhận đạt chuẩn NTM và Trung Hạ phấn đấu cuối năm 2020 hoàn thành 19/19 tiêu chí NTM.

Lĩnh vực giáo dục, văn hóa - xã hội, trong nhiệm kỳ qua cũng đạt được những dấu ấn đáng ghi nhận. Cơ sở vật chất các nhà nhà văn hóa, của các trường được đầu tư theo hướng chuẩn hóa, đảm bảo chất. Toàn xã có 3/3 trường đạt chuẩn Quốc gia. Chất lượng Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” ngày càng nâng cao; tỷ lệ gia đình được công nhận gia đình văn hóa hàng năm đạt từ 85% trở lên. Công tác an sinh xã hội được quan tâm thực hiện đầy đủ, kịp thời. Đặc biệt là chính sách người có công với cách mạng, gia đình thương binh, liệt sỹ, gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Tỷ lệ hộ nghèo năm 2015 của xã là 29,66%, đến nay chỉ còn 10,32%, giảm 19,34%. Công tác quốc phòng được củng cố; an ninh chính trị được giữ vững, trật tự an toàn xã hội bảo đảm và ổn định, tạo môi trường thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội.

Xác định xây dựng Đảng là khâu then chốt, Đảng bộ xã Trung Hạ luôn chú trọng công tác xây dựng Đảng trên các mặt: chính trị, tư tưởng, tổ chức. Đảng ủy luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức quán triệt và thực hiện có hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với nhiều hình thức phong phú, thiết thực, gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII về tăng cường xây dựng và chỉnh đốn Đảng. Các chi ủy, các ngành đã lồng ghép việc học tập vào các phong trào thi đua, biến nhận thức thành việc làm cụ thể, thiết thực của địa phương và ngành mình, góp phần thực hiện tốt các chỉ tiêu nghị quyết đề ra.

BCH Đảng bộ xã Trung Hạ khóa XXIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 và Đoàn Đại biểu dự Đại hội Đảng bộ huyện làn thứ VI ra mắt Đại hội.

BCH Đảng bộ xã Trung Hạ khóa XXIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 và Đoàn Đại biểu dự Đại hội Đảng bộ huyện làn thứ VI ra mắt Đại hội.

Trong nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng bộ xã Trung Hạ đã kết nạp được 27 đảng viên, nâng tổng số đảng viên của Đảng bộ lên 279 đảng viên sinh hoạt tại 11 chi bộ trực thuộc. Trong 5 năm qua, Đảng bộ xã liên tục đạt trong sạch vững mạnh.

Từ những kết quả ấn tượng của nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng bộ xã Trung Hạ được Ban Thường vụ Huyện ủy chọn tổ chức đại hội điểm của huyện Quan Sơn. Trên tinh thần đoàn kết, dân chủ, kỷ cương và phát triển Đại hội Đảng bộ xã Trung Hạ khóa XXIV, nhiệm kỳ 2020 – 2025 đã bầu Ban chấp hành khóa XXIV nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 15 đồng chí, đồng chí Hà Văn Chung được Đại hội Đảng bộ xã bầu giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy xã Trung Hạ khóa XXIV, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ qua, là nền tảng vững chắc, là động lực, đòn bẩy để Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc xã Trung Hạ bước vào nhiệm kỳ mới 2020 - 2025 với quyết tâm xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy mọi nguồn lực để phát triển, đẩy mạnh công nghiệp hóa - hiện đại hóa nông nghiệp và nông thôn; phát triển kinh tế ổn định, vững chắc; giữ vững ổn định về chính trị, tăng cường quốc phòng - an ninh và trật tự an toàn xã hội; phấn đấu đến năm 2025, xã Trung Hạ đạt các tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao.

Đình Hà