Điều chỉnh kích thước chữ

Đề nghị BCHTW, Bộ Chính trị, Ban Bí thư thi hành kỷ luật 4 tổ chức và 19 đảng viên

(CLO) Cơ quan UBKT Trung ương vừa tổng kết công tác năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020.

Audio

Năm 2019, lãnh đạo Cơ quan đã phối hợp chặt chẽ với Đảng uỷ Cơ quan tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các vụ, đơn vị hoàn thành các nhiệm vụ đề ra. Đã tham mưu, giúp Bộ Chính trị, Ban Bí thư ban hành: Quy định số 179, ngày 25-2-2019 về chế độ kiểm tra, giám sát công tác cán bộ; Quy định số 195, ngày 18-6-2019 về chỉ đạo của UBKT cấp trên đối với UBKT cấp dưới trong công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng; Thông báo kết luận về việc thực hiện Chương trình kiểm tra của Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2018; Thông báo kết luận và Báo cáo kết quả 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa X về tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Đảng...

Đồng chí Trần Cẩm Tú, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm UBKT Trung ương phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Đồng chí Trần Cẩm Tú, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm UBKT Trung ương phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Tham mưu xây dựng và tổ chức thực hiện Chương trình kiểm tra của Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2019 gồm: 5 đoàn kiểm tra của Ban Bí thư; tổng hợp kết quả kiểm tra 4/5 đoàn của Bộ Chính trị; đề xuất Chương trình kiểm tra của Ban Bí thư năm 2020. Tham gia các tiểu ban của Trung ương chuẩn bị các nội dung phục vụ đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; ban hành Kế hoạch của UBKT Trung ương tham gia phục vụ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Hướng dẫn công tác kiểm tra, giám sát phục vụ đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng...

Các vụ đã tham mưu giúp UBKT Trung ương kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 12 tổ chức đảng và 8 đảng viên, đã hoàn thành kiểm tra 10 tổ chức và 6 đảng viên; kết luận 10 tổ chức đảng và 62 đảng viên có vi phạm, khuyết điểm đến mức phải xử lý kỷ luật. Đề nghị Bộ Chính trị, Ban Bí thư quyết định thi hành kỷ luật 3 tổ chức và 18 cá nhân; quyết định thi hành kỷ luật theo thẩm quyền 50 cá nhân. Kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng đối với 25 tổ chức đảng; qua kiểm tra, phát hiện một số trường hợp xử lý kỷ luật không tương xứng với lỗi vi phạm đã rút hồ sơ để xem xét lại. Giám sát chuyên đề đối với 21 tổ chức đảng và 29 đảng viên thuộc diện Trung ương quản lý (tăng 23,5% tổ chức và 61% đảng viên so với năm 2018). Xem xét, giải quyết tố cáo 6 tổ chức đảng và 53 đảng viên. Giải quyết khiếu nại kỷ luật đảng của 15 đảng viên; tham mưu Ban Bí thư giải quyết khiếu nại kỷ luật đảng 4 trường hợp... Qua kiểm tra, giám sát đã kiến nghị Đảng, Nhà nước, các bộ, ngành, địa phương sửa đổi, bổ sung 1 nghị định; 21 quy chế làm việc, 3 quy chế phối hợp của cấp ủy, ban cán sự đảng; 12 quy định, quy trình về công tác quản lý cán bộ, quản lý đất đai, hoạt động sản xuất kinh doanh, giải quyết đơn thư và một số văn bản thiếu chặt chẽ, không phù hợp.

Quyết định thi hành kỷ luật 59 đảng viên (tăng 84% so với năm 2018) bằng các hình thức: Khiển trách 15, cảnh cáo 32, cách chức 6, khai trừ ra khỏi Đảng 6 đảng viên. Sau kỷ luật, không có đảng viên nào khiếu nại. Đề nghị Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư thi hành kỷ luật 4 tổ chức và 19 đảng viên; yêu cầu tổ chức đảng cấp dưới thi hành kỷ luật 7 tổ chức đảng.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Trần Cẩm Tú nhấn mạnh: Năm 2019, tiếp tục phát huy kết quả, kinh nghiệm quý từ đầu nhiệm kỳ tới nay, đặc biệt là sự đoàn kết thống nhất, quyết tâm cao của tập thể UBKT Trung ương và toàn thể cán bộ, công chức, người lao động, Cơ quan đã hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ. 

Năm 2020 là năm diễn ra đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội XIII của Đảng, đồng chí Trần Cẩm Tú lưu ý một số nhiệm vụ cần tập trung thực hiện: Tổ chức triển khai thực hiện toàn diện các nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ Đảng và nhiệm vụ cấp uỷ giao; chủ động nắm chắc tình hình địa bàn, phát hiện, tham mưu, xử lý kịp thời những vấn đề mới phát sinh. Tăng cường tiếp đảng viên, công dân; tập trung giải quyết dứt điểm, kịp thời đơn tố cáo tổ chức đảng và đảng viên liên quan trực tiếp đến đại biểu dự Đại hội và nhân sự cấp ủy khóa mới. Phối hợp, phục vụ tốt Chương trình kiểm tra của Ban Bí thư năm 2020 về việc lãnh đạo, chỉ đạo triển khai và tổ chức thực hiện Chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị đối với 63/63 tỉnh ủy, thành ủy và các tổ chức đảng trực thuộc Trung ương. Tăng cường chỉ đạo, hướng dẫn UBKT cấp dưới theo Quy định 195 của Ban Bí thư; khắc phục tình trạng “trên nóng, dưới lạnh” trong công tác kiểm tra, giám sát. Xây dựng kế hoạch tổng kết công tác kiểm tra, giám sát của Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII. Phối hợp với Ban Chấp hành Trung ương chuẩn bị nhân sự UBKT Trung ương nhiệm kỳ tới và xây dựng đội ngũ cán bộ của Cơ quan. Chăm lo xây dựng Đảng bộ và các đoàn thể trong Cơ quan trong sạch, vững mạnh. Chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội các chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2022 và Đại hội Đảng bộ Cơ quan nhiệm kỳ 2020-2025...

PV