Điều chỉnh kích thước chữ

Điểm khác biệt về bầu cử ở các địa phương thực hiện mô hình chính quyền đô thị

(CLO) Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, tại 03 thành phố trực thuộc Trung ương là Hà Nội, Đà Nẵng và Thành phố Hồ Chí Minh sẽ không bầu Hội đồng nhân dân phường.

Audio

Cùng với đó, thành phố Đà Nẵng và Thành phố Hồ Chí Minh cũng sẽ không bầu Hội đồng nhân dân quận. Đây là các địa phương thực hiện và thí điểm thực hiện mô hình chính quyền đô thị. 

Tràn đầy niềm tin trước Ngày hội lớn!

Tràn đầy niềm tin trước Ngày hội lớn!

Đối với thành phố Hà Nội, Nghị quyết số 97/2019/QH14 ngày 27/11/2019 của Quốc hội về thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị tại thành phố Hà Nội nêu rõ: Chính quyền địa phương ở thành phố Hà Nội, huyện, quận, thị xã, xã, thị trấn là cấp chính quyền địa phương gồm có Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân;

Chính quyền địa phương ở các phường thuộc quận, thị xã tại thành phố Hà Nội là Ủy ban nhân dân phường.

Như vậy, bắt đầu từ nhiệm kỳ 2021-2026, 177 phường ở thành phố Hà Nội sẽ không tổ chức Hội đồng nhân dân phường. Do đó, cuộc bầu cử lần này, thành phố Hà Nội chỉ tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV; đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội; đại biểu Hội đồng nhân dân các quận, huyện và thị xã Sơn Tây; đại biểu Hội đồng nhân dân các xã, thị trấn thuộc các huyện, thị xã.

Đối với thành phố Đà Nẵng, Nghị quyết số 119/2020/QH14 ngày 19/6/2020 của Quốc hội về thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị và một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Đà Nẵng quy định tổ chức mô hình chính quyền đô thị tại thành phố Đà Nẵng như sau: Chính quyền địa phương ở thành phố Đà Nẵng là cấp chính quyền địa phương gồm có Hội đồng nhân dân thành phố và Ủy ban nhân dân thành phố;

Chính quyền địa phương ở các quận thuộc thành phố Đà Nẵng là Ủy ban nhân dân quận.

Chính quyền địa phương ở các phường thuộc quận tại thành phố Đà Nẵng là Ủy ban nhân dân phường.

Như vậy, bắt đầu từ nhiệm kỳ 2021-2026, thành phố Đà Nẵng không tổ chức Hội đồng nhân dân ở 06 quận và 45 phường. Do đó, cuộc bầu cử lần này, thành phố Đà Nẵng chỉ tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV; đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng; đại biểu Hội đồng nhân dân huyện Hòa Vang; đại biểu Hội đồng nhân dân các xã thuộc huyện Hòa Vang.

Nhiều điểm khác biệt về bầu cử ở các địa phương thực hiện mô hình chính quyền đô thị

Nhiều điểm khác biệt về bầu cử ở các địa phương thực hiện mô hình chính quyền đô thị

Đối với Thành phố Hồ Chí Minh, Nghị quyết số 131/2020/QH14 ngày 16/11/2020 của Quốc hội về tổ chức chính quyền đô thị tại Thành phố Hồ Chí Minh đã quy định: Chính quyền địa phương ở Thành phố Hồ Chí Minh (gọi tắt là Thành phố) là cấp chính quyền địa phương gồm có Hội đồng nhân dân Thành phố và Ủy ban nhân dân Thành phố.

Chính quyền địa phương ở quận tại Thành phố là Ủy ban nhân dân quận.

Chính quyền địa phương ở phường tại Thành phố là Ủy ban nhân dân phường.

Như vậy, bắt đầu từ nhiệm kỳ 2021-2026, Thành phố Hồ Chí Minh không tổ chức Hội đồng nhân dân ở 19 quận và 259 phường. Do đó, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, Thành phố Hồ Chí Minh chỉ tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV; đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh; đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố Thủ Đức thuộc Thành phố Hồ Chí Minh; đại biểu Hội đồng nhân dân 05 huyện thuộc Thành phố Hồ Chí Minh; đại biểu Hội đồng nhân dân 58 xã và 05 thị trấn thuộc 05 huyện của Thành phố Hồ Chí Minh./.

Trâm Anh