Điều chỉnh kích thước chữ
Hướng tới Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X:

Đoàn kết, sáng tạo, thi đua xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

(CLO) Thực hiện tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh "Thi đua là yêu nước", Đảng, Nhà nước ta đã thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo phong trào thi đua được triển khai sâu rộng với nội dung, hình thức ngày càng đổi mới, sáng tạo, góp phần tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Audio

Càng khó khăn càng phải thi đua

Trong 5 năm qua, các phong trào thi đua yêu nước trên các lĩnh vực tiếp tục phát triển sâu rộng, nhất là từ đầu năm 2020, đại dịch Covid-19 xảy ra trên toàn cầu đã làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến kinh tế, xã hội của các quốc gia, trong đó có Việt Nam. Thực hiện lời dạy của Bác “Càng khó khăn thì càng phải thi đua”, hưởng ứng Lời kêu gọi của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, các ngành, các cấp và nhân dân cả nước đã ra sức thi đua phấn đấu, chung sức, đồng lòng thực hiện thắng lợi mục tiêu kép mà Chính phủ đề ra, kiểm soát được đại dịch và phát triển kinh tế - xã hội.

Hướng tới Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X.

Hướng tới Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X.

Đặc biệt các phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ phát động đã trở thành nòng cốt trong phong trào thi đua của cả nước, được các cấp, các ngành, các địa phương và đông đảo quần chúng nhân dân hưởng ứng tham gia. Trong đó, phong trào có hiệu quả thiết thực nhất và để lại dấu ấn, làm thay đổi bộ mặt, diện mạo của nông thôn Việt Nam trong thời gian qua là phong trào “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”, với nhiều mô hình mới, sáng tạo được thực hiện hiệu quả  từ 1 đến 1 vài địa phương đã lan tỏa ra cả nước như: Mô hình “Mỗi xã một sản phẩm” (OCOP) xuất phát từ tỉnh Quảng Ninh được nhân rộng thành chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2018 - 2020; mô hình “Xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu”, “Vườn mẫu” tại tỉnh Hà Tĩnh ,...

Phong trào “Sáng, xanh, sạch đẹp” của các tỉnh Đồng bằng sông Hồng; phong trào “Cánh đồng mẫu lớn có sự liên kết 04 nhà” của các tỉnh Đồng bằng Sông Cửu Long và Đông Nam bộ; phong trào “Điểm sáng biên giới”, “Tổ tự quản về an ninh trật tự ở khu vực biên giới” của các tỉnh miền núi biên giới phía Bắc; phong trào “Làng quê không rác thải”, “Đường hoa thay cỏ dại” ở các tỉnh miền Trung - Tây Nguyên;...

Với sự quan tâm, tạo điều kiện của Nhà nước và toàn xã hội, người dân đã thực sự trở thành chủ thể của phong trào thi đua với những việc làm thiết thực, hiệu quả. Trong 10 năm, đã có hàng vạn hộ gia đình tự nguyện hiến gần 45 triệu m2 đất, đóng góp hàng chục nghìn tỷ đồng và gần 60 triệu ngày công lao động để xây dựng các công trình công cộng, phúc lợi ở địa phương, góp phần về đích sớm gần 02 năm các chỉ tiêu xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011 - 2020. Đó là 61% xã, 26% đơn vị cấp huyện và 12 tỉnh, thành phố có 100% xã về đích nông thôn mới; một số nơi đã xây dựng được mô hình nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu và đang nhân rộng để phấn đấu đến 2025 đạt 10% số xã nông thôn mới kiểu mẫu như dự thảo Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng đề ra.

Phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau” với sự tham gia, vào cuộc của cả hệ thống chính trị và sự nỗ lực vươn lên của các hộ gia đình đã được triển khai ở tất cả các vùng, miền, địa phương trong cả nước, góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người dân, giảm tỷ lệ hộ nghèo của cả nước xuống dưới 3%; so với đầu nhiệm kỳ có 32,5% xã vùng bãi ngang ven biển và hải đảo, 50% huyện thoát khỏi tình trạng đặc biệt khó khăn.

Phong trào thi đua trong lĩnh vực xây dựng Đảng, chính quyền đã góp phần củng cố hệ thống chính trị và tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Nổi bật là phong trào “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 về xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Các phong trào “Dân vận khéo”, “Sáng tạo, chủ động, tích cực, đoàn kết”, “Năng suất - Chất lượng - Hiệu quả - Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí (Văn phòng Trung ương Đảng), phong trào thi đua thực hiện văn hóa công sở, cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng người cán bộ, công chức “Trung thành, tận tuỵ, sáng tạo, gương mẫu” trong các cơ quan Đảng, Nhà nước đã mang lại kết quả thiết thực.

Nổi bật là phong trào thi đua của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội với cách làm sáng tạo, hướng về cơ sở, tiêu biểu như: Phong trào thi đua “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Ngày vì người nghèo”, "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam". Phong trào công nhân “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, “Phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật, thi đua liên kết trên các công trình trọng điểm”. Phong trào nông dân “Thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững”, “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo xây dựng gia đình hạnh phúc”, “Cựu chiến binh gương mẫu”, thanh niên “Xung kích phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc”, "Sống tốt đời, đẹp đạo", "Đồng hành cùng dân tộc",...

Có thể nói, các phong trào đua “thi đua yêu nước” trong giai đoạn 2016 - 2020, với tham gia tích cực của cả hệ thống chính trị, các tầng lớp nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp đã góp phần quan trọng vào việc thực hiện thắng lợi các mục tiêu, các nhiệm vụ trọng tâm, đạt được nhiều thành tựu rất quan trọng, khá toàn diện trên hầu hết các lĩnh vực, tạo nhiều dấu ấn nổi bật.

Đoàn kết, sáng tạo, thi đua xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Trong 5 năm tới, tình hình thế giới và trong nước có cả thuận lợi, thời cơ và khó khăn, thách thức đan xen, đặt ra nhiều vấn đề mới, yêu cầu mới nặng nề, phức tạp hơn đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Tình hình thiên tai, dịch bệnh, nhất là đại dịch Covid-19 có thể còn kéo dài. Để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII sắp tới, phát huy truyền thống thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh và thành quả 5 năm qua, Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X tiếp tục thực hiện chủ đề “Đoàn kết, sáng tạo, thi đua xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”, với những nhiệm vụ chủ yếu và giải pháp trọng tâm.

Tăng cường vai trò lãnh đạo của các cấp uỷ Đảng, đặc biệt là người đứng đầu, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ hơn nữa nhận thức về vai trò, vị trí và tầm quan trọng của công tác TĐKT. Nâng cao trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng, người đứng đầu và vai trò tiền phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, là hạt nhân trong các phong trào thi đua ở cơ sở; phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể trong việc vận động đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân, huy động sức mạnh tổng hợp của cả xã hội tham gia, làm cho phong trào thi đua trở thành phong trào hành động cách mạng sâu rộng trong cả nước.

Tiếp tục triển khai có hiệu quả các phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ phát động. Đổi mới nội dung, phương thức tổ chức các phong trào thi đua, với hình thức phong phú, hấp dẫn, có chủ đề, tên gọi dễ nhớ, có tiêu chí, nội dung thi đua cụ thể, thiết thực. Trước mắt tổ chức các phong trào thi đua thực hiện thành công bầu cử Quốc hội khóa XV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 vào năm sau và thi đua thực hiện thắng lợi Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm tới, cũng như Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng.

Đẩy mạnh tuyên truyền tư tưởng thi đua yêu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh, chủ trương, chính sách, pháp luật về TĐKT. Tăng cường công tác quản lý nhà nước về TĐKT. Thực hiện nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn trên cơ sở đó tiếp tục tham mưu hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về TĐKT, trong đó tập trung hoàn thiện dự thảo Luật TĐKT sửa đổi trình Quốc hội thông qua và tổ chức triển khai thực hiện tốt hơn nữa công tác TĐKT trong giai đoạn mới. Chú trọng nhiều hơn việc tôn vinh, biểu dương các điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt trên các lĩnh vực.

Khen thưởng kịp thời và đúng quy định những tập thể, cá nhân có thành tích; quan tâm nhiều hơn việc khen thưởng tập thể nhỏ, người lao động trực tiếp sản xuất, công tác; các tập thể, cá nhân ở cơ sở, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, vùng dân tộc thiểu số và các trường hợp lập được thành tích đột xuất, các hành động dũng cảm, xả thân vì Tổ quốc, vì cộng đồng.  

Phát huy vai trò, trách nhiệm Hội đồng TĐKT trong việc tham mưu cho cấp ủy đảng, chính quyền tổ chức triển khai các phong trào thi đua và thực hiện công tác khen thưởng; tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về TĐKT. Tiếp tục kiện toàn và nâng cao chất lượng hoạt động của bộ máy làm công tác TĐKT các cấp, đáp ứng yêu cầu đổi mới công tác TĐKT trong tình hình mới. Quan tâm dứng dụng công nghệ mới trong quản lý và cải tiến thủ tục hồ sơ TĐKT nhanh, hiệu quả và chính xác.