Điều chỉnh kích thước chữ

Doanh nghiệp niêm yết phải công bố thông tin bất thường trong vòng 24 giờ

(CLO) Công ty đại chúng phải công bố thông tin bất thường trong thời hạn 24 giờ, kể từ khi tài khoản của công ty tại ngân hàng bị phong tỏa; trả cổ tức; quyết định tách, gộp cổ phiếu...

Audio
Công ty đại chúng phải công bố thông tin bất thường trong thời hạn 24 giờ. Ảnh minh họa

Công ty đại chúng phải công bố thông tin bất thường trong thời hạn 24 giờ. Ảnh minh họa

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư 96/2020/TT-BTC hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán, thay thế Thông tư số 155/2015/TT-BTC kể từ ngày 1/1/2021.

Đáng chú ý, Thông tư 96/2020/TT-BTC quy định, tối thiểu 21 ngày trước ngày khai mạc họp Đại hội đồng cổ đông (nếu Điều lệ công ty không quy định thời hạn dài hơn), công ty đại chúng phải công bố trên trang thông tin điện tử của công ty và của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán (trường hợp là tổ chức niêm yết, tổ chức đăng ký giao dịch) về việc họp Đại hội đồng cổ đông.

Thông báo này phải nêu rõ đường dẫn đến toàn bộ tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông, bao gồm: thông báo mời họp, chương trình họp, phiếu biểu quyết, tài liệu sử dụng trong cuộc họp và dự thảo nghị quyết đối với từng vấn đề trong chương trình họp.

Công ty đại chúng phải công bố thông tin bất thường trong thời hạn 24 giờ, kể từ khi xảy ra một trong các sự kiện:

Tài khoản của công ty tại ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài bị phong tỏa theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền hoặc khi tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán phát hiện có dấu hiệu gian lận, vi phạm pháp luật liên quan đến tài khoản thanh toán; tài khoản được phép hoạt động trở lại sau khi bị phong tỏa;

Thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông bất thường; quyết định về mức cổ tức, hình thức trả cổ tức, thời gian trả cổ tức; quyết định tách, gộp cổ phiếu...

Các thông tin công bố bất thường, theo yêu cầu hoặc các hoạt động khác phải được lưu giữ và truy cập được trên trang thông tin điện tử của đối tượng công bố thông tin tối thiểu là 5 năm.

Thông tư 96/2020/TT-BTC có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/1/2021.

Thế Vũ