Điều chỉnh kích thước chữ

Đổi mới và hội nhập vì sự phát triển bền vững

(NB&CL) Trong những năm qua, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Cao Bằng đã đặc biệt chú trọng việc đổi mới và hội nhập gắn liền với những giải pháp hữu hiệu bảo vệ tài nguyên, môi trường và phát triển bền vững. Qua đó đã đóng góp một phần tích cực vào công cuộc đổi mới, hội nhập, phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nhà, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong địa bàn...

Đổi mới là đòi hỏi của thực tiễn

Trong những năm qua, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Cao Bằng đã đặc biệt chú trọng việc đổi mới và hội nhập gắn liền với những giải pháp hữu hiệu bảo vệ tài nguyên, môi trường và phát triển bền vững. Sở Tài nguyên và Môi trường đã nhận thức rõ đổi mới là đòi hỏi của thực tiễn, là điều kiện để thu hút đầu tư, tăng cường hội nhập nền kinh tế trong khu vực, trong nước và quốc tế. Sự cố gắng, nỗ lực của Sở Tài nguyên và Môi trường được minh chứng qua kết quả các mặt công tác và lĩnh vực quản lý. Trước tiên, phải kể đến công tác xây dựng thể chế, chính sách về tài nguyên và môi trường. Sở đã tham mưu ban hành 100% nội dung được Trung ương phân cấp. Việc xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật được thực hiện đúng các bước và đạt hiệu quả cao.

Sau nữa là công tác cải cách hành chính được đẩy mạnh, nâng cao hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính và nâng cao hiệu quả hoạt động của bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa, công khai trên cổng thông tin điện tử 86 thủ tục hành chính về tài nguyên và môi trường đang áp dụng trên địa bàn tỉnh, thống nhất các quy trình về trình tự, thủ tục, hồ sơ. Qua đó việc giải quyết các thủ tục hành chính được minh bạch, thuận tiện, đảm bảo được các yêu cầu theo quy định tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, doanh nghiệp và người dân đến giao dịch, công tác. Bên cạnh đó, hoạt động cập nhật, cải tiến các quy trình áp dụng “Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008” vào hoạt động của cơ quan được duy trì thường xuyên, áp dụng Hệ thống Điều hành - Tác nghiệp trong quá trình giải quyết công việc của Sở đã đem lại nhiều hiệu quả trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Ngoài ra, công tác quy hoạch được xác định là cơ sở pháp lý quan trọng cho công tác quản lý Nhà nước, do đó Sở đã tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai các quy hoạch của ngành như quy hoạch kế hoạch sử dụng đất, khoáng sản, tài nguyên nước, môi trường, đa dạng sinh học. Đây là một trong những công cụ đắc lực phục vụ cho công tác quản lý nhà nước đi vào trọng tâm và đạt hiệu quả.

Báo Công luận
Bí thư Tỉnh ủy Lại Xuân Môn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Trung Thảo và lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường Cao Bằng bàn giao cây lê giống cho các huyện, thành phố. 
Bên cạnh đó, công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật cũng được Sở hết sức quan  tâm. Hằng năm, Sở đã ban hành nhiều hướng dẫn chuyên môn, mở lớp tập huấn... Xây dựng 03 mô hình cộng đồng thu gom, vận chuyển phục vụ xử lý rác thải sinh hoạt, vỏ bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng trong sản xuất nông nghiệp để nhân rộng trong toàn tỉnh. Phấn đấu đến hết năm 2018 triển khai nhân rộng tại tất cả các địa phương phát sinh nhiều rác thải, vỏ bao gói thuốc bảo vệ thực vật trên địa bàn tỉnh...

Vấn đề công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát cũng luôn được Sở thực hiện có trọng tâm, trọng điểm. Mỗi khi nhận được phản ánh, Sở đều khẩn trương tổ chức xác minh, giải quyết, báo cáo, phản hồi thông tin nhanh, đầy đủ theo đúng quy định. Sở luôn coi các ý kiến phản ánh của cử tri, người dân, doanh nghiệp và báo chí là kênh thông tin hết sức quan trọng và bổ ích giúp tăng cường công tác quản lý, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về tài nguyên và bảo vệ môi trường.

Nỗ lực không ngừng trong từng lĩnh vực

Bên cạnh đó, công tác bảo vệ tài nguyên nước đã được đẩy mạnh thực hiện thông qua triển khai các quy định pháp luật để bảo vệ hành lang bảo vệ nguồn nước; lập quy hoạch tài nguyên nước; thiết lập vùng bảo hộ vệ sinh khu vực lấy nước sinh hoạt; thiết lập vùng đăng ký khai thác nước dưới đất...; Công tác điều tra cơ bản về tài nguyên nước đã được triển khai điều tra, thu thập, cập nhật, làm cơ sở cho công tác quản lý. Công tác quản lý lưu vực sông, quản lý các hoạt động khai thác, sử dụng tài nguyên nước, điều hòa phân bổ nguồn nước trên các lưu vực sông đã được Sở Tài nguyên và môi trường thực hiện theo Quy hoạch tài nguyên nước của tỉnh.

Về hoạt động khai thác, chế biến khoáng sản, bảo vệ khoáng sản chưa khai thác được quản lý chặt chẽ; công tác bảo vệ môi trường được chú trọng; triển khai hiệu quả chương trình mục tiêu ứng phó với biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh. Cụ thể: Ban hành quy định quản lý tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh; xem xét, xử lý các mỏ đá làm vật liệu xây dựng thông thường ở ven đường gây mất cảnh quan, ảnh hưởng môi trường; kiểm tra xác minh thông tin phản ánh khai thác vàng trái phép trên sông Gâm, lòng hồ thủy điện Mông Ân; tình hình hoạt động khai thác khoáng sản tại điểm đá Pác Pha, Bảo Lâm; ban hành quy chế phối hợp trong quản lý bảo vệ khoáng sản chưa khai thác tại các khu vực giáp ranh giữa tỉnh Tuyên Quang và Cao Bằng; xem xét phê duyệt Đề án quản lý, khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2018-2020; ban hành phương án bảo vệ khoáng sản chưa khai thác, công bố quy hoạch thăm dò, khai thác, và sử dụng khoáng sản tỉnh Cao Bằng giai đoạn đến năm 2020, xét đến năm 2030.

Tổ chức kiểm tra tình hình hoạt động khai thác khoáng sản, cụ thể kiểm tra, khắc phục đập chắn chứa bùn thải mỏ vàng Thẩm Riềm, Bảo Lâm; đập hồ chứa bùn thải của Nhà máy tuyển nổi chì kẽm Bảo Lâm; tổ chức kiểm tra và chứng nhận cho 02 cơ sở bãi chôn lấp rác (thị trấn Nước Hai, Hòa An và thị trấn Hùng Quốc, Trà Lĩnh) hoàn thành việc thực hiện các biện pháp xử lý ô nhiễm môi trường triệt để; xác nhận việc thực hiện công trình bảo vệ môi trường cho 02 hồ sơ (mỏ Tốc Tát, Trà Lĩnh và Nhà máy Feromangan Tây Giang); chứng nhận việc thực hiện hoàn thành Đề án bảo vệ môi trường chi tiết được 03 hồ sơ (Bệnh viện đa khoa Phục Hòa, Thông Nông và nhà máy luyện Feromangan NIKKO); chỉ đạo các đơn vị xây dựng kế hoạch và dự toán kinh phí sự nghiệp môi trường năm 2019; đẩy mạnh thực hiện quan trắc trên địa bàn 04 huyện Trà Lĩnh, Hà Quảng, Phục Hòa và Trùng Khánh.

Tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho tổ chức, doanh nghiệp và các hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn tỉnh được đẩy nhanh; công tác thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, giao đất, cho thuê đất và chuyển mục đích sử dụng đất được triển khai thực hiện theo quy hoạch, kế hoạch, cụ thể: xem xét, điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất năm đầu cấp huyện của 13/13 huyện, thành phố; kế hoạch sử dụng đất 2018 của 13/13 huyện, thành phố; phê duyệt kế hoạch đấu giá quyền sử dụng đất năm 2018; trình thường trực HĐND tỉnh phê duyệt bổ sung Danh mục dự án công trình cần thu hồi đất và đăng ký chuyển mục đích trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng trên địa bàn tỉnh năm 2018 lần 1, 2, 3 cho 14 công trình, dự án; tiếp nhận và ký cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho 09 tổ chức với 09 giấy chứng nhận và bổ sung 02 giấy chứng nhận cho 02 tổ chức; giải quyết 15 hồ sơ giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất; ký 23 hợp đồng thuê đất 1.091.007m2 với tổng giá 5.063 tỷ đồng/năm. Tiếp tục đẩy mạnh công tác xây dựng dữ liệu huyện Nguyên Bình. Hoàn thiện thủ tục nghiệm thu sản phẩm năm 2017 đối với 02 dự án: Điều tra, đánh giá tài nguyên nước tại các khu vực trọng điểm hạn hán, thiếu nước trên địa bàn tỉnh; xây dựng giải pháp bảo vệ nguồn nước sông Bằng, sông Hiến trên địa bàn các huyện Hòa An, Thạch An, Nguyên Bình.

Với Sở Tài nguyên và môi trường  Cao Bằng, đạt được những kết quả nêu trên là nhờ sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Cao Bằng; sự chỉ đạo, giúp đỡ về chuyên môn của Bộ Tài nguyên và Môi trường; sự phối hợp và giúp đỡ của các ban, ngành, đoàn thể, địa phương trong tỉnh; sự phối hợp và giúp đỡ tích cực của các cơ quan báo chí, truyền thông trong và ngoài tỉnh. Sở Tài nguyên và Môi trường  Cao Bằng sẽ tiếp tục nỗ lực và thể hiện quyết tâm đổi mới trong quản lý, điều hành để nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác tham mưu, quản lý chặt chẽ tài nguyên và môi trường, góp phần xứng đáng thúc đẩy tiếp tục công cuộc đổi mới, hội nhập và phát triển bền vững của tỉnh Cao Bằng.

Thành Vinh – Đắc Nguyên – Trần Quốc

 
 
Tin mới
Ngày 6/12: Ghi nhận 14.591 ca nhiễm COVID-19 mới, tăng 246 ca

(CLO) Thông tin từ Bộ Y tế cho biết, tính từ 16h ngày 5/12 đến 16 h ngày 6/12, Hệ thống thống kê y tế ghi nhận thêm 14.591 ca nhiễm mới, trong đó 33 ca nhập cảnh tăng 246 ca so với ngày trước đó.

Việt Nam đã tiếp nhận được hơn 150 triệu liều vắc xin COVID-19

(CLO) Theo Bộ Y tế, việc triển khai tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ từ 12-17 tuổi đã có 49 tỉnh, thành phố triển khai tiêm.

Nóng 18h: Tạm dừng phiên xét xử ông Trần Vĩnh Tuyến vì một bị cáo điều trị ung thư

(CLO) Bản tin Nóng 18h: Tạm dừng phiên xét xử ông Trần Vĩnh Tuyến vì một bị cáo điều trị ung thư; Vận hành thử đoàn tàu Nhổn - Ga Hà Nội ở tốc độ tối đa; Việt Nam sẵn sàng cho hành trình bảo vệ ngôi vương tại AFF Suzuki Cup 2020.

Chính phủ gia hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt đối với ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước

(CLO) Chính phủ gia hạn thời hạn nộp thuế đối với số thuế tiêu thụ đặc biệt phải nộp phát sinh của kỳ tính thuế tháng 10 và tháng 11 năm 2021 đối với ô tô sản xuất hoặc lắp ráp trong nước.

Những món quà ý nghĩa mùa Giáng sinh

(CLO) Bên cạnh việc trang hoàng nhà cửa, đường phố lộng lẫy, lễ Giáng sinh còn gây thương nhớ với những món quà xinh xắn

Hà Nội: Căn cứ cấp độ dịch có thể đóng cửa hàng ăn uống

(CLO) Các địa phương ở Hà Nội căn cứ cấp độ dịch có thể hạn chế/dừng hoạt động các dịch vụ không thiết yếu như các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, sự kiện tập trung đông người…

Cục Hàng không Việt Nam ra chỉ thị ứng phó biến chủng Omicron

(CLO) Chủ động ngăn chặn nguy cơ xâm nhập và lây lan của biến chủng mới Omicron vào Việt Nam, Cục Hàng không Việt Nam vừa có chỉ thị tăng cường phòng dịch.

Những người đẹp Việt ghi dấu ấn trên đấu trường nhan sắc quốc tế

(CLO) Nhờ đạt thứ hạng cao tại các cuộc thi Hoa hậu đình đám trên thế giới, không ít mỹ nhân đại diện cho nước nhà đã nâng tầm sắc đẹp phụ nữ Việt.

Nhan sắc tựa nữ thần Hy Lạp của Á hậu 1 Miss Grand International 2021

(CLO) Victoria Aguilera - đối thủ “đáng gờm” nhất của Thùy Tiên sở hữu body và thần thái cực đáng nể.