Điều chỉnh kích thước chữ

Đơn giản hóa thủ tục hành chính để rộng đường thu hút đầu tư

(NB&CL) Đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ kinh tế - xã hội của tỉnh theo đúng định hướng chiến lược phát triển đã đề ra, trong những năm qua, Sở Xây dựng tỉnh Cao Bằng đã tập trung chỉ đạo, thực hiện nhiều giải pháp nâng cao chất lượng công tác quy hoạch xây dựng chung và tăng cường quản lý quy hoạch. Các công trình hạ tầng đô thị, kinh tế, xã hội đều được quy hoạch, đồng thời góp phần mạnh mẽ trong công tác thu hút đầu tư của tỉnh.

Nâng cao chất lượng cơ chế  theo hướng hiện đại hóa

Thời gian qua, công tác cải cách thủ tục hành chính  (CCTTHC)  luôn nhận được sự quan tâm chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, đã tạo được sự đồng thuận trong toàn xã hội. Công tác kiểm soát, rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính được thực hiện thường xuyên; những thủ tục không còn phù hợp được bãi bỏ và thay thế, sửa đổi, bổ sung kịp thời, đúng quy định.

Nhận thức được ý nghĩa và sự cần thiết đối với công tác cải cách hành chính nói chung và CCTTHC nói riêng, lãnh đạo Sở Xây dựng đã chỉ đạo các phòng chuyên môn thống kê, rà soát tất cả các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng.

Việc đơn giản hóa, rút ngắn thời gian giải quyết TTHC trong thời gian qua tại Sở Xây dựng được dư luận đánh giá cao, tạo sự thuận lợi, minh bạch cho người dân và doanh nghiệp trong giao dịch với cơ quan hành chính Nhà nước. Phù hợp với quy định của các Luật và Nghị định mới ban hành; bảo đảm các thủ tục hành chính thực sự cần thiết, hợp pháp và hợp lý.

Thông qua rà soát thủ tục hành chính về cấp phép xây dựng, Sở Xây dựng đã rút ngắn được thời gian thực hiện thủ tục hành chính cho các doanh nghiệp, cá nhân tổ chức tiếp cận thủ tục dễ dàng, thực hiện nhanh chóng. Đồng thời, kiến nghị sửa đổi bổ sung các quy định của văn bản quy phạm pháp luật, làm cho Luật, Nghị định, Thông tư ngày càng chặt chẽ, minh bạch, đi vào thực tế và góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế địa phương.

Trong thời gian tới, Sở Xây dựng sẽ tiếp tục rà soát các thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước được phân công, sửa đổi, bổ sung cho phù hợp để phục vụ người dân, doanh nghiệp được thuận lợi, đóng góp tích cực vào việc hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội địa phương. Đồng thời bổ sung vào hồ sơ khu vực phát triển đô thị được phê duyệt tại Quyết định số 1536/QĐ-UBND ngày 22/9/2015 của UBND tỉnh Cao Bằng cụ thể như: Khu đô thị Bắc Sông Hiến: Quy mô 49,5ha; hình thức thực hiện là dự án sử dụng đất. (Đã được bổ sung vào danh mục dự án PTĐT thành phố Cao Bằng giai đoạn 2016-2020 tại Quyết định số 720/QĐ-UBND ngày 11/6/2018); Dự án khu đô thị số 5A1 (Khu trường quân sự), Quy mô 5,5ha; dự kiến hình thức thực hiện là Đấu giá quyền sử dụng đất (Đã được bổ sung vào danh mục dự án PTĐT thành phố Cao Bằng giai đoạn 2016-2020 tại Quyết định số 1973/QĐ-UBND ngày 02/11/2017).

Báo Công luận
 Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nông Thanh Tùng phát biểu tại buổi làm việc với Sở Xây dựng.
Trong những năm qua, Sở Xây dựng rất quan tâm, thực hiện tốt nhiệm vụ, góp phần cải thiện và nâng cao các chỉ số PCI và PAPI của tỉnh, đồng thời chỉ đạo xây dựng kế hoạch dài hạn về thực hiện nhiệm vụ góp phần cải thiện và nâng cao các chỉ số PCI, PAPI của tỉnh làm cơ sở cho việc triển khai đầy đủ, đồng bộ, hiệu quả theo quy định.

Cụ thể, Sở đã thường xuyên tổ chức tuyên truyền, phổ biến đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức về mục đích, ý nghĩa của việc đánh giá năng lực cạnh tranh, hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh; Thực hiện tốt việc chỉ đạo thực hiện giảm thiểu chi phí gia nhập thị trường cho doanh nghiệp, gồm: Niêm yết công khai thủ tục, công chức tại bộ phận một cửa am hiểu về chuyên môn, quán triệt, kiểm tra sự nhiệt tình, thân thiện của cán bộ tại bộ phận một cửa, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin tại bộ phận một cửa...

Ngoài ra, tăng cường tính minh bạch và khả năng tiếp cận thông tin, cụ thể: Tiếp cận tài liệu quy hoạch, tiếp cận tài liệu pháp lý, đáp ứng khả năng dự đoán trong thực thi của tỉnh đối với quy định pháp luật của Trung ương, thực hiện tốt việc mời doanh nghiệp tham gia góp ý kiến về quy định, chính sách của ngành, tăng cường độ mở và chất lượng của trang web; Tổ chức thực hiện giảm thiểu chi phí thời gian cho doanh nghiệp, cụ thể: giảm số cuộc thanh tra, kiểm tra, tích cực tăng cường đào tạo, bồi dưỡng cán bộ về phẩm chất đạo đức, trình độ chuyên môn, thủ tục giấy tờ đơn giản, minh bạch, công khai phí, lệ phí; Thực hiện tốt việc kiểm tra, giám sát việc phát sinh chi phí không chính thức...

Cải cách theo hướng minh bạch, gọn nhẹ, đơn giản

Liên quan đến lĩnh vực của ngành xây dựng, Sở Xây dựng đã đề xuất UBND tỉnh tổ chức thực hiện sáng tạo các chính sách Trung ương trong lĩnh vực đầu tư xây dựng; tăng cường hỗ trợ theo hướng có lợi cho doanh nghiệp một cách linh hoạt trong khuôn khổ pháp luật. Đồng thời tham mưu tổ chức thực thi tốt ở Sở. Không gây trì hoãn công việc của người dân, doanh nghiệp do chính sách, quy định chưa rõ ràng.

Tham gia, phối hợp tích cực với các ngành, địa phương trong việc tổ chức các dịch vụ của tỉnh để phát triển khu vực tư nhân như: xúc tiến thương mại; cung cấp thông tin tư vấn pháp luật về xây dựng cho doanh nghiệp; hỗ trợ tìm kiếm đối tác kinh doanh, phát triển các khu, cụm công nghiệp; cung cấp các dịch vụ công nghệ cho doanh nghiệp, nhất là công nghệ sản xuất vật liệu xây dựng...

Phối hợp với các ngành liên quan trong việc tổ chức thúc đẩy đào tạo nghề và phát triển kỹ năng làm việc trong lĩnh vực xây dựng tại địa phương. Cung cấp kịp thời; công khai các thông tin về nhu cầu nguồn nhân lực trong hoạt động xây dựng trên địa bàn tỉnh.

Tôn trọng quyền bình đẳng của các doanh nghiệp, không phân biệt đối xử giữa các loại hình doanh nghiệp trong hoạt động xây dựng trên địa bàn. Không để xảy ra tình trạng ưu tiên thực hiện TTHC nhanh chóng và đơn giản hơn so với quy định đối với các doanh nghiệp khác nhau. Thực hiện tốt và chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc các chủ đầu tư tổ chức công bố, công khai, đưa mốc giới ra thực địa đối với các đồ án quy hoạch xây dựng, đặc biệt là quy hoạch xây dựng nông thôn mới để nhân dân được biết, thực hiện theo đúng quy hoạch được duyệt.

Với mục tiêu làm vì sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp, Sở Xây dựng Cao Bằng đã tích cực thực hiện cải cách hành chính và đã có những kết quả nhất định. Tiếp tục cho những năm tiếp theo, Sở cũng đã có những định hướng cụ thể nhằm đẩy mạnh hơn nữa nhiệm vụ này, từ đó góp phần phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Cao Bằng ngày càng hiện đại, văn minh.

Trong năm 2018, ngành xây dựng, giao thông vận tải tiếp tục đóng góp vào sự tăng trưởng kinh tế chung của toàn tỉnh. Trong đó, đã đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình chuyển tiếp, hoàn chỉnh thủ tục và đẩy nhanh tiến độ các công trình khởi công mới năm 2018 theo kế hoạch đề ra. 

Triển khai hiệu quả công tác cấp giấy phép xây dựng công trình, thẩm định dự án, thẩm định báo cáo kinh tế - kỹ thuật công trình, thẩm định thiết kế - dự toán, kiểm tra nghiệm thu công trình hoàn thành đưa vào sử dụng; sửa đổi quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng tỉnh Cao Bằng đến năm 2020; đẩy mạnh thực hiện chương trình phát triển đô thị tỉnh Cao Bằng và chương trình phát triển đô thị 13/13 huyện, thành phố; tiếp tục đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện các dự án thuộc Chương trình phát triển các đô thị trên địa bàn thành phố Cao Bằng theo hình thức đối tác công tư và hình thức sử dụng đất.

Các dự án đang tổ chức lựa chọn nhà đầu tư: dự án phát triển đô thị Khuổi  Đưa - Khu đô thị 1B, giai đoạn 1, Ngọc Xuân, TP. Cao Bằng; dự án phát triển đô thị phường Sông Bằng (khu C) - phần hạ tầng kỹ thuật: Nhà đầu tư đang triển khai lập Đồ án quy hoạch chi tiết. Theo hình thức dự án đầu tư có sử dụng đất: Các dự án đã lựa chọn được nhà đầu tư: dự án phát triển đô thị số 8A, phường Sông Hiến, TP. Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng; dự án Khu đô thị mới Nà Cáp - Dự án 3B, phường Sông Hiến, TP. Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng. Các dự án đang tổ chức lựa chọn danh sách ngắn danh mục dự án có sử dụng đất: Dự án phát triển đô thị số 3A, 6A, 7A, 9A, 10A, dự án nhà ở xã hội 2A.

Đôn đốc các huyện, thành phố kiểm tra, rà soát lại hộ nghèo theo chuẩn nghèo giai đoạn 2011-2015 có khó khăn về nhà ở và giải ngân vốn cho vay với lãi suất ưu đãi đối với hộ nghèo theo Quyết định số 33/2015/QĐ-TTg được 360/400 hộ, đạt 90%; triển khai hỗ trợ theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg về hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở, giải ngân ước đạt 255.06/255,06 tỷ đồng đạt 100% kế hoạch.

Tổng số hộ được hỗ trợ đến thời điểm tháng 10/2018 được 5.261 hộ, trong đó, hỗ trợ xây dựng nhà mới được 1.980 hộ, sửa chữa cải tạo nhà được 3.281 hộ, ước cả năm đạt kế hoạch.

Thành Vinh – Đắc Nguyên – Trần Quốc

 
 
Tin mới
Dự báo thời tiết 9/12/2021: Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ trời rét

(CLO) Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia: Bắc Bộ và từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế trời rét với nền nhiệt thấp nhất ở Bắc Bộ phổ biến 13-16 độ, vùng núi cao dưới 10 độ

Tăng cường phối hợp để phòng chống tham nhũng, tiêu cực

(CLO) Chiều 8/12, Ban Nội chính Trung ương và Thanh tra Chính phủ đã tổ chức Hội nghị sơ kết việc thực hiện Quy chế phối hợp số 03-QCPH/BNCTW-BCSĐTTCP, ngày 12/3/2015 trong công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng.

Cần cơ chế đấu thầu, lựa chọn nhà đầu tư có năng lực phát triển điện gió

(CLO) Ngày 8/12, Tạp chí TheLEADER đã tổ chức buổi tọa đàm “Đầu tư điện gió trong bối cảnh mới” đã diễn ra nhằm tạo diễn đàn trao đổi, thảo luận và trao đổi kinh nghiệm thực tiễn về các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho các dự án điện gió.

Khởi tố gần 100 bị can trong đường dây buôn lậu, sản xuất xăng giả tại Đồng Nai

(CLO) Theo Thiếu tướng Vũ Hồng Văn, Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai, trong Chuyên án 920G về đường dây buôn lậu, sản xuất xăng giả đặc biệt lớn, cơ quan điều tra đã khởi tố 97 bị can về 6 tội danh khác nhau.

Một cá nhân thu 100 tỷ đồng từ Google, Facebook, YouTube

(CLO) Cục Thuế Hà Nội cho biết từ đầu năm đến tháng 11, đơn vị này đã thu được 110 tỷ đồng tiền thuế từ hoạt động thương mại điện tử. Đáng chú ý một cá nhân có thu nhập khoảng 100 tỷ đồng từ Google, Facebook, YouTube.

F0 đến hiệu thuốc, quán phở, nhà sách, Hà Nội khẩn cấp tìm người

(CLO) Hà Nội vừa phát đi thông báo khẩn tìm người đến nhiều địa điểm liên quan F0 mới ghi nhận.

Cần thay đổi tư duy tổ chức đón công dân Việt Nam ở nước ngoài về nước

(CLO) Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam lưu ý điều kiện dịch bệnh hiện nay đã khác trước, dù mầm bệnh ở trong cộng đồng nhiều, số ca nhiễm cao nhưng vẫn đang cơ bản kiểm soát được dịch bệnh, vì vậy, cần thay đổi căn bản tư duy tổ chức đón công dân Việt Nam ở nước ngoài về nước.

Thanh Hoá thuộc nhóm 5 tỉnh, thành phố có tốc độ tăng trưởng cao nhất cả nước

CLO) Đó là một trong những thông tin quan trọng về Thanh Hoá đã được thông cáo tại Kỳ họp thứ tư, Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hoá khoá XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026 vừa diễn ra sáng ngày 8/12.

Lào Cai: Tiếp nhận nhiều thú hoang dã quý do người dân tự nguyện giao nộp

(CLO) Trung tâm cứu hộ, bảo tồn và phát triển sinh vật Hoàng Liên ( trực thuộc Vườn quốc gia Hoàng Liên - Sa Pa) vừa tiếp nhận nhiều thú hoang dã quý hiếm do người dân tự nguyện giao nộp để cứu hộ, bảo tồn theo quy định.