Điều chỉnh kích thước chữ

Firefox 11 có gì mới ?

Firefox 11 có gì mới ?

Audio

Sự kiện: Firefox

Báo Công luận
Ảnh minh họa

Đây là tất cả những gì mới và thay đổi trong Firefox 11: Firefox bây giờ có thể di chuyển đánh dấu trang, lịch sử của bạn, và cookie từ Google Chrome. Với Sync được kích hoạt, tiện ích có thể được đồng bộ trên máy tính của người sử dụng.

Các tài sản CSS có kích thước văn bản điều chỉnh được hỗ trợ.Thiết kế lại điều khiển phương tiện truyền thông cho HTML5 video. Các tài sản HTML bên ngoài được hỗ trợ trên các phần tử HTML. Xem cú pháp nguồn làm nổi bật hiện nay sử dụng phân tích cú pháp HTML5.

Style Editor cho CSS chỉnh sửa bây giờ đã có cho các nhà phát triển web; Nhà phát triển web có thể hình dung một trang web trong không gian 3D bằng cách sử dụng Thanh tra xem 3D.

SPDY hỗ trợ giao thức cho tải trang nhanh hơn. XMLHttp Request bây giờ hỗ trợ phân tích cú pháp HTML. File có thể được lưu trữ trong IndexedDB. Các bản sửa lỗi bảo mật khác nhau.

Theo Times of India