Điều chỉnh kích thước chữ

Giáo viên nhảy 'Để Mị nói cho mà nghe' phiên bản Covid-19

Giáo viên trường Nguyễn Siêu, Hà Nội, thực hiện video 'Dạy học thời corona', cổ vũ tinh thần dạy và học online của nhà trường.

Audio

XX

PV